Subject description - BAB37APO

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
BAB37APO Applied Optics
Roles:PV Extent of teaching:2P+2L
Department:13137 Language of teaching:CS
Guarantors:Páta P. Completion:Z,ZK
Lecturers:Bednář J., Krauz L., Páta P. Credits:4
Tutors:Bednář J., Krauz L., Páta P. Semester:L

Web page:

moodle.fel.cvut.cz/courses/BAB37APO

Anotation:

Předmět se zabývá základy teorie a aplikace geometrické a vlnové optiky. Základní popis optického záření. Zdroje a detektory optického záření. Základy radiometrie a fotometrie. Základy zobrazovací optiky. Parametry a návrh optických prvků a soustav. Vady optického zobrazení (aberace). Základy vlnové optiky. Interference, difrakce a polarizace světla. Optické přístroje a jejich parametry. Optické přístroje a metody pro biologii a medicínu.

Study targets:

Studenti se seznámí s principy a metodami aplikované optiky. Zvláštním zřetel bude kladen na oblast geometrické, vlnové a fourierovské optiky.

Course outlines:

1. Historický úvod a souvislosti
2. Optické záření a jeho vlastnosti
3. Zdroje a detektory optického záření
4. Základy radiometrie, fotometrie a kolorimetrie
5. Základní principy geometrické optiky (včetně maticového popisu)
6. Zobrazování pomocí optických prvků a soustav
7. Základní výpočty optických soustav, Zemax Optics Studio
8. Parametry optických prvků a soustav (včetně rozlišovací schopnosti)
9. Vady optického zobrazení (aberace)
10. Základy vlnové optiky
11. Polarizace světla - principy, aplikace
12. Interference a difrakce světla - principy, aplikace
13. Optické přístroje a jejich parametry, lidské oko
14. Optické přístroje a metody pro biologii a medicínu

Exercises outline:

1. Seznámení s předmětem, podmínky zápočtu, bezpečnost.
2. Radiometrie – početní cvičení
3. Měření
4. Měření
5. Geometrická optika, index lomu – početní cvičení
6. Měření
7. Měření
8. Náhradní vyučování - Rozvrh za pátek 1.5.2020
9. Interference, Polarizace – početní cvičení
10. Práce na projektech - Interferometr, Spektroskop, ...
11. Práce na projektech - Interferometr, Spektroskop, ...
12. Práce na projektech - Interferometr, Spektroskop, ...
13. Náhradní cvičení / příprava prezentací
14. Prezentace projektů, Zápočet

Literature:

[1] A.Mikš: Aplikovaná optika. Vydavatelství ČVUT, Praha 2009.
[2] E. Hecht: Optics, Pearson-Addison Wesley 2002.
[3] M.Vrbová a kol.: Lasery a moderní optika. Prometheus, 1994.
[4] J.Fujimoto, D.Farkas: Biomedical Optical Imaging. Oxford University Press, 2009.

Requirements:

Předpokládá se znalost základního kurzu fyziky, matematické analýzy.

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPBIO_2018 Common courses PV 4


Page updated 23.4.2024 17:51:08, semester: Z/2024-5, Z,L/2023-4, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)