Subject description - B0B16HTE

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B0B16HTE History of technology and economic
Roles:PV, P, V Extent of teaching:2P+0S
Department:13116 Language of teaching:CS
Guarantors:Efmertová M. Completion:ZK
Lecturers:Efmertová M., Mikeš J. Credits:2
Tutors:Efmertová M., Mikeš J. Semester:Z,L

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B0B16HTE

Anotation:

Předmět seznamuje s vědeckým oborem historie techniky a s hospodářskými a sociálními dějinami českých zemí a Československa v komparaci s vývojem evropského regionu 18. - 21. století. Cyklus přednášek se věnuje technickým a ekonomickým aspektům každodenního života jako nedílným kulturním, sociálním, technickým a ekonomickým fenoménm vývoje české společnosti a na konkrétních příkladech ukazuje důležité momenty vlivu techniky a ekonomiky na rozvoj české společnosti od konce 18., v prběhu 19. - 21. století.

Course outlines:

1. Úvod do studia. Historiografie oboru, vliv techniky na rozvoj evropské a české politiky a společnosti od konce 18. století do konce 20. století. Obecná východiska, zkoumání, komparace, růst.
2. Zvláštnosti politického vývoje českých zemí a Československa.
3. Jak pomáhá vzdělání a věda průmyslové a ekonomické dynamice? Industrializace a její napojení na vědecká centra - škola věc veřejná. Terminus technicus - zrod odborné české terminologie a publicistiky.
4. Národní společnost a spolkový život. Spolky (Od Prmyslové jednoty po ES) a jejich vliv na rozmach technické a ekonomické činnosti českých zemí a československa.
5. Stabilní katastr a agrární politika v českých zemích a v Československu.
6. České bankovnictví a podmínky podnikání v českých zemích a v Československu.
7. Historická charakteristika světových průmyslových výstav v komparaci s pražskou Jubilejní výstavou 1891.
8. Tradiční industriální obory a jejich vývoj (skláství, keramika, potravinářství - pivovarnictví, lihovarnictví, cukrovarnictví, textilnictví).
9. Druhá průmyslová revoluce a rozvoj českého strojírenství, elektrotechniky, metalurgie a chemie.
10. Vývoj dopravních a komunikačních systémů českých zemí a Československa.
11. Urbanizace českých a evropských měst. Moderní způsoby života.
12. Důležitá mezinárodní setkání techniků v 19. a 20. století - výsledky a jejich vliv na postupující technizaci české společnosti.
13. Profilové podnikatelské osobnosti (Křižík, Kolben, Škoda, L&K, Baťa, aj.).
14. Obyvatelstvo a sociální systém českých zemí a Československa.

Exercises outline:

Literature:

HLAVAČKA, Milan a kol. České země v 19. století: proměny spolenočsti v moderní době. Praha: Historický ústav, 2014. 2 sv. (478; 476 s.). Práce Historického ústavu AV R = Opera Instituti Historici Pragae. ada A, Monographia; vol. 43, 48. ISBN 978-80-7286-219-1. EFMERTOVÁ, Marcela; SAVICKÝ, Nikolaj. České země 1848-1918. Díl I., Od březnové revoluce do požáru Národního divadla. Praha: Libri, 2009. ISBN 978-80-7277-171-4. JAKUBEC, Ivan, EFMERTOVÁ, Marcela, SZOBI, Pavel, Štemberk, Jan. Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848 - 1992. VŠE - Nakladatelství Oeconomica, Praha 2008. ISBN 978-80-245-1450-5. URBAN, Otto, SEKERA, Martin (eds). Kapitalismus a česká společnost: k otázkám formování české společnosti v 19. století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003. ISBN 80-7106-500-5. TEICH, Mikuláš. Průmyslová revoluce a společnost v Evropě v 19. století. In Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. 208, 2003. Historie-Historica 10. s. 29-36. STEINER, Jan (ed.). Průmyslové oblasti českých zemí: 1780-1945. Sv. 2, 1918-1938. ást 1, Hospodářský vývoj. Opava: Slezský ústav SAV, 1991. ŘEPA, Milan (ed.). 19. století v nás: modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly. Praha: Historický ústav, 2008. Moderní dějiny. ISBN 978-80-7286-139-2. HOBSBAWM, Eric John. Věk extrémů: krátké 20. století 1914-1991. Vyd. 2. Praha: Argo, 1998 (2010). Historické myšlení, sv. 4. ISBN 978-80-257-0302-1. PESTRE, Dominique. Science, Society and Politics : Knowledge Societies from an Historical Perspective. Luxembourg: Office for Publications of the European Communities, 2007. ISBN 978-92-79-06485-2. PÁTEK, Jaroslav, KUBŮ, Eduard a kol. Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými válkami. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-716-X. PAULINYI, Ákoš. Průmyslová revoluce: o původu moderní techniky. Praha: ISV, 2002. ISBN 80-85983-99-0. MYŠKA, Milan. Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003-2008. ISBN 80-7042-612-8. MAYR, Elisabeth. Die Industrialisierung der böhmischen Länder: ein Vorzeigemodell der Habsburgermonarchie. München: GRIN, 2008. ISBN 978-3-640-46184-4. KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938). Díl první - třetí, Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918-1929). Praha: Libri, 2002-2003. ISBN 80-7277-195-7. Díl druhý, Československo a české země v krizi a v ohrožení (1930-1935). ISBN 80-7277-031-4. Díl třetí O přežití a o životě (1936-1938). ISBN 80-7277-119-1. HORSKÁ, Pavla, MAUR, Eduard, MUSIL, Jiří. Zrod velkoměsta: urbanizace českých zemí a Evropa. Praha: Paseka, 2002. ISBN 80-7185-409-3.

Requirements:

Před ústní zkouškou každý posluchač absolvuje test základních znalostí předmětu, případně může být zadána seminární práce podle předem stanovených pravidel.

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPKYR_2021 Common courses P 6
BPBIO_2018 Common courses V 6
BPEEM1_2016 Applied Electrical Engineering P 1
BPEEM_BO_2016 Common courses P 1
BPEEM2_2016 Electrical Engineering and Management P 1
BPOES Common courses V
BPEK_2016 Common courses P 6
BPEK_2018 Common courses P 6
BPSIT Common courses V
BPOI1_2016 Computer and Information Science P 6
BPOI_BO_2016 Common courses P 6
BPOI2_2016 Internet of Things P 6
BPOI3_2016 Software P 6
BPOI4_2016 Computer Games and Graphics P 6
BPKYR_2016 Common courses V 6
BPEEM2_2018 Electrical Engineering and Management PV 1
BPEEM1_2018 Applied Electrical Engineering PV 1
BPEEM_BO_2018 Common courses PV 1
BPOES_2020 Common courses V
BPOI_BO_2018 Common courses V 6
BPOI4_2018 Computer Games and Graphics V 6
BPOI3_2018 Software V 6
BPOI2_2018 Internet of Things V 6
BPOI1_2018 Artificial Intelligence and Computer Science V 6


Page updated 16.7.2024 17:51:31, semester: Z,L/2023-4, Z/2024-5, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)