Subject description - B1B38EMA

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B1B38EMA Electrical Measurements
Roles:P Extent of teaching:2P+2L
Department:13138 Language of teaching:CS
Guarantors:Svatoš J. Completion:KZ
Lecturers:Svatoš J. Credits:5
Tutors:Too many persons Semester:L

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1B38EMA

Anotation:

The subject is focused to fundamentals of measurement and instrumentation. Based on the principle of the methods of electrical quantities measurement (voltage, current, power, frequency, resistance, capacitance and inductance) a structure and properties of measuring instruments are explained including principles of their correct application and an accuracy estimation. Fundamentals of magnetic measurements close the course.

Course outlines:

1. ÚVOD, PŘESNOST MĚŘENÍ
 Organizace předmětu  Význam měření pro výrobu a její automatizaci  Přesnost měření  Nejistota měření  Chyba metody a její korekce
2. PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDU
 Analogové a číslicové měřicí přístroje  Přístroje pro měření stejnosměrného napětí  Přístroje pro měření stejnosměrného proudu  Přístroje pro měření střídavého napětí a proudu měřící střední hodnotu  Přístroje pro měření střídavého napětí a proudu měřící efektivní hodnotu
3. MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIČIN (1)
 Měřicí zesilovače  Měření malých napětí a proudů s využitím OZ  Převodníky střední hodnoty  Integrační zesilovač
4. MĚŘENÍ KMITOČTU A FÁZOVÉHO ROZDÍLU
 Měření kmitočtu  Čítače  Elektronické analogové kmitoměry  Měření fázového rozdílu
5. MĚŘENÍ ODPORU
 Etalony odporu  Měření odporu V-metrem a A-metrem  Sériová srovnávací metoda  Převodník R → U  Wheatstoneův můstek  Odporové senzory
6. MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ
 Etalony, referenční a kalibrační zdroje  Měření stejnosměrného napětí  Měření stejnosměrného proudu  Měření střídavého napětí a proudu  Měřicí transformátory
7. MĚŘENÍ VÝKONU EL. PROUDU
 Výkon stejnosměrného proudu  Definice P, Q, S  Elektronický (číslicový) W-metr  Měření spotřeby el. energie
8. MĚŘENÍ IMPEDANCÍ A ADMITANCÍ (R-L, C-G)
 Náhradní schémata, etalony  Číslicové měření impedancí a admitancí – fázorový princip, další metody měření  Střídavé můstky – princip, podmínky rovnováhy  Kapacitní a indukčnostní senzory, LVDT
9. MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY EL. VELIČIN (2)
 Převodníky ef. hodnoty  Převodníky pro měření součtu a rozdílu  Převodníky pro měření součinu  Řízené usměrňovače
10. MAGNETICKÁ MĚŘENÍ
 Měření magnetické indukce a intenzity magnetického pole  Měření charakteristik feromagnetických materiálů  Měření ztrát ve feromagnetiku
11. ANALOGOVĚ - ČÍSLICOVÉ A ČÍSLICOVĚ - ANALOGOVÉ PŘEVODNÍKY ČÍSLICOVÉ
 Princip vzorkování a kvantování  Č-A převodníky  Integrační AČP  Kompenzační AČP  Komparační AČP
12. DALŠÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE – 1
 Analogový osciloskop  Osciloskop s číslicovou pamětí  Osciloskopická sonda
13. DALŠÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE – 2
 Číslicové paměti dynamických dějů a číslicové záznamníky dat  Číslicové multimetry  Přístroje pro spektrální analýzu  Nízkofrekvenční generátory měřicích signálů
14. REZERVA
 Opakování, diskuze se studenty

Exercises outline:

1. týden: 1. Měření analogovým osciloskopem + úvod
2.-5.  týden, test 1 v 5. týdnu
2. Kmitočtová závislost střídavých voltmetrů + vliv tvaru křivky
3. Měření na napěťovém děliči (chyba metody, určení nejistoty)
4. Měření malých proudů
5. Měřicí zesilovače
6.-9.  týden, test 2 v 8. týdnu
6. Měření kmitočtu a doby periody čítačem
7. Měření rozptylového magnetického pole
8. Měření výkonu jednofázové zátěže
9. Měření odporů
10.-13.  týden, test 3 v 10. týdnu
10. Měření amplitudové permeability
11. Měření výkonu nesouměrné 3 - fázové zátěže
12. Číslicový měřič impedancí a admitancí
13. Závěrečný test
14. týden - klasifikovaný zápočet

Literature:

[1] Haasz, V. - Sedláček, M.: Elektrická měření. Přístroje a metody (2. vydání). Monografie CVUT, Praha 2003
[2] Kolektiv: Elektrická měření. Návody k laboratorním cvičením. Skripta FEL ČVUT, Praha 2005 (dotisk 2007)

Requirements:

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPEEM2_2018 Electrical Engineering and Management P 4
BPEEM1_2018 Applied Electrical Engineering P 4
BPEEM_BO_2018 Common courses P 4
BPEEM1_2016 Applied Electrical Engineering P 4
BPEEM_BO_2016 Common courses P 4
BPEEM2_2016 Electrical Engineering and Management P 4


Page updated 12.7.2024 15:51:20, semester: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)