Subject description - BD6B16FIP

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
BD6B16FIP Corporate finance
Roles:PV Extent of teaching:14KP+6KS
Department:13116 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:Z,ZK
Lecturers:  Credits:5
Tutors:  Semester:L

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Anotation:

Náplní předmětu je úvod do principů účetnictví a aplikace účetních zásad. Výklad pojmů jako jsou náklady, výnosy, zisk a cash flow. Předmět seznamuje studenty s odepisováním a oceňováním hmotného a nehmotného majetku. Předmět je zaměřen na finanční výkazy firmy, jejich interpretaci a analýzu. Seznamuje studenty se způsoby dlouhodobého a krátkodobého financování firmy a s jejich důsledky na ekonomiku projektů i celé firmy. Studenti se podrobně seznámí s kritérii ekonomické efektivnosti projektů (NPV, IRR, návratnost). Součástí předmětu jsou i modely pro stanovení hodnoty firmy jako celku.

Study targets:

Cílem předmětu je seznámit studenty s důležitými aspekty podnikových financí. Studenti získají znalosti pojmů a jejich použití v oblasti účetnictví, jako základu ekonomických informačních systémů. Naučí se posoudit hospodaření firmy. Získají znalosti zásad pro vyhodnocení ekonomické efektivnosti projektů. Budou schopni připravit a vyhodnotit různé způsoby financování projektů i firmy jako celku.

Course outlines:

1. Význam a cíle účetnictví. Účetní zásady.
2. Metodika účetnictví.
3. Oceňování aktiv a závazků, dlouhodobá a krátkodobá aktiva.
4. Majetkové a kapitálové účty, odepisování majetku.
5. Účelové a druhové členění nákladů, náklady pro rozhodování.
6. Účetní závěrka, její sestavení a audit.
7. Výkaz zisků a ztrát, struktura.
8. Peněžní toky firmy a jejich prognóza, výkaz cash flow.
9. Ukazatelé finanční situace firmy.
10. Dlouhodobé financování.
11. Stanovení hodnoty firmy.
12. Rozhodovací metody pro výběr investic.
13. Volba doby porovnání, roční ekvivalentní hodnota NPV.
14. Vliv inflace a daní na finanční rozhodnutí.
14. Rezerva, konzultace

Exercises outline:

1. Pravidla a zásady cvičení, podmínky získání zápočtu. Právní formy podnikání a jejich vazba na účetnictví.
2. Rozvaha a její rozložení do účtů.
3. Účtování hmotného a nehmotného majetku, odpisy.
4. Příklady hospodářských operací
5. Daně a jejich zachycení v účetnictví
6. Rozvaha a výsledovka, sestavení a rozbor
7. Penežní toky, výkaz cash flow
8. Výpočty ukazatelů finanční situace firmy
9. Test.
10. Úvěry. Způsoby úročení.
11. Výpočty efektivnosti projektů, NPV a IRR.
12. Stanovení hodnoty firmy.
13. Zahrnutí vlivu daní a financování do výpočtu NPV.
14. Rezerva, zápočet.

Literature:

- D.Kovanicová: Abeceda účetnictví pro každého, Polygon - Kislingerová a kol: Manažerské finance, C.H.Beck 2007 -Brealey, R.A., Meyers, S.C.: Teorie a praxe firemních financí -Cipra: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou, Ekopress -Zákon o účetnictví, české účetní standardy a navazující předpisy (pro podnikatele)

Requirements:

bez explicitních prerekvizit. Výchozí znalosti organizace a řízení firmy, získá student absolvováním povinného předmětu "Základy podnikání".

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BKSIT Common courses PV 4


Page updated 30.11.2023 07:51:25, semester: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, L/2022-3, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)