Subject description - B3BPROJ5

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B3BPROJ5 Bachelor project
Roles:P Extent of teaching:4s
Department:13000 Language of teaching:CS
Guarantors:Hlinovský M. Completion:Z
Lecturers:  Credits:5
Tutors:Too many persons Semester:Z

Anotation:

Content:

Předmět B3BPROJ5 je samostatná práce na problému-projektu pod vedením školitele. V rámci tohoto předmětu je možné (obvyklé) řešit dílčí problém bakalářské práce. Proto doporučujeme zvolit si téma bakalářské práce nejpozději počátkem 5. semestru a jeho včasný výběr nepodcenit. Pracovat můžete na jakémkoliv tématu. Vyberte si téma z aktuální nabídky - /cz/education/semestralni-projekty.html, nebo pedagoga, který se zabývá tématy, která vám jsou blízká. Kontaktujte jej a prodiskutujte s ním, zda je téma vhodné a mohlo by být východiskem pro zadání bakalářské práce. Absolvování předmětu samostatný projekt musí mít jasně definovaný výstup, například technickou zprávu či programový produkt, který je ohodnocen zápočtem. V případě dotazů nebo nejasností kontaktujte prosím katederní referentku z katedry Vašeho vedoucího projektu - Kamilu Krupkovou (krupkkam@fel.cvut.cz, katedra řídicí techniky K13135) nebo Janu Zichovou (zichova@fel.cvut.cz, katedra kybernetiky K13133) nebo Šárku Hejtmanovou (hejtmano@fel.cvut.cz, katedra měření K13138). Do konce 3.týdne semestru si studenti najdou vedoucího a domluví s ním zadání projektu. Zadání a rozsah projektu určuje vedoucí práce. Má-li projekt externího zadavatele (např. firmu), je nutné vždy téma garantovat odborným vedoucím na FEL ČVUT, který za průběh projektu zodpovídá a komunikuje se všemi zúčastněnými stranami. Studenti pracují na projektu průběžně, podle potřeby a dle dohody s vedoucím konzultují. Doporučený termín pro odevzdání výsledků projektu je do konce 1. týdne zkouškového období (po domluvě s vedoucím projektu je možné odevzdání výsledků projektu posunout, všechny náležitosti je třeba splnit v dostatečném předstihu, aby mohlo být rozhodnuto o zápočtu a mohl být zapsán do KOSu do konce zkouškového období). Studenti předají výsledky svých projektů a závěrečné zprávy vedoucím (způsobem, který si sami dohodnou). Struktura závěrečné zprávy odpovídá struktuře bakalářské práce (pokud není vedoucím projektu určeno jinak), předpokládaný rozsah min. 10 normostran (1800 znaků/str.). Student má za povinnost prezentovat výsledky své práce vedoucímu. Prezentace má charakter obhajoby a koná se poté, kdy vedoucí vypracoval posudek/hodnocení projektu.

Course outlines:

Exercises outline:

Literature:

Requirements:

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPKYR_2021 Common courses P 5


Page updated 21.6.2024 15:51:19, semester: Z,L/2023-4, Z/2024-5, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)