Subject description - B2B31ZEOA

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B2B31ZEOA Fundamentals of Electric Circuits
Roles:P Extent of teaching:2P+2L
Department:13131 Language of teaching:CS
Guarantors:Čmejla R. Completion:Z,ZK
Lecturers:Čmejla R., Máša P. Credits:5
Tutors:Ježdík P., Pokorný M., Šimek M. Semester:L

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2B31ZEOA

Anotation:

Předmět popisuje základní metody analýzy elektrických obvodů. V přednáškách se studenti seznámí se základními aktivními a pasivními obvodovými prvky, s obvodovými veličinami, s důležitými obvodovými teorémy a metodami analýzy obvodů ve stacionárním a v harmonickém ustáleném stavu i během přechodných dějů vyvolaných změnami v obvodu. Semináře jsou zaměřeny na procvičení vědomostí při analýze základních elektrických obvodů, doplněné simulacemi a jednoduchým měřením.

Study targets:

Cílem studia je získání základních znalostí z teorie obvodů, nezbytných pro další studium oboru Elektronika a komunikace.

Content:

Obvodové veličiny a prvky, základní zákony a teorémy, stacionární ustálený stav, elementární metody a obecné metody analýzy obvodů, obvodové rovnice, harmonický ustálený stav, vyjádření harmonických průběhů pomocí fázorů, popis pasivních prvků, frekvenční charakteristiky, přechodné děje 1. a 2. řádu.

Course outlines:

1. Elektrické zařízení a jeho model. Obvodové veličiny, charakteristické hodnoty. Základní obvodové prvky.
2. Základní zákony a teorémy (Kirchhoffovy zákony, Théveninův a Nortonův teorém, princip superpozice)
3. Stacionární ustálený stav, elementární metody analýzy lineárních odporových obvodů.
4. Obvodové rovnice - topologie obvodu, metoda smyčkových proudů
5. Metoda uzlových napětí. Porovnání základních metod analýzy - příklady.
6. Harmonický ustálený stav (HUS), vyjádření harmonických průběhů pomocí fázorů, popis pasivních prvků..
7. Elementární a obecné metody analýzy obvodů v HUS. Výkon, výkonové přizpůsobení v HUS.
8. Kmitočtová závislost obvodových funkcí. Frekvenční charakteristiky obvodů, grafické znázornění a aproximace.
9. Rezonance, rezonanční obvody.
10. Přechodné děje v elektrických obvodech. Přechodné děje 1. řádu v obvodech se stejnosměrným buzením.
11. Přechodné děje 2. řádu se stejnosměrným buzením, základní kmitavé RLC obvody.
12. Přechodné děje s harmonickým buzením.
13. Ustálený stav v lineárních obvodech při periodickém neharmonickém buzení.

Exercises outline:

1. Elektrický obvod, obvodové veličiny a jejich charakteristické hodnoty.
2. Pasivní a aktivní obvodové prvky, základní zákony a teorémy.
3. Obvody ve stacionárním ustáleném stavu.
4. Metoda smyčkových proudů.
5. Metoda uzlových napětí.
6. Fázorové diagramy. Obvodové rovnice v HUS.
7. Analýzy obvodů v HUS. Výkony v HUS, výkonové přizpůsobení.
8. Frekvenční charakteristiky.
9. Rezonance, rezonanční obvody.
10. Přechodné děje 1. řádu v obvodech se stejnosměrnými zdroji.
11. Přechodné děje 2. řádu v RLC obvodech se stejnosměrnými zdroji (aperiodická odezva, tlumené kmity).
12. Přechodné děje v obvodech s harmonickými zdroji.
13. Řešení obvodů v periodickém neharmonickém ustáleném stavu. Zápočet.

Literature:

[1] J. D. Irwin, R. M. Nelms: Basic engineering circuit analysis: / 9th ed., Wiley, 2008.

Requirements:

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPEK_2018 Common courses P 2
BPBIO_2018 Common courses P 2


Page updated 23.6.2024 17:51:16, semester: Z/2024-5, Z,L/2023-4, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)