Subject description - B0B99PRPA

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B0B99PRPA Procedural Programming
Roles:P Extent of teaching:2P+2C
Department:13137 Language of teaching:CS
Guarantors:Vítek S. Completion:KZ
Lecturers:Vítek S. Credits:4
Tutors:Too many persons Semester:Z

Web page:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/B0B99PRPA

Anotation:

Náplň předmětu je koncipována s důrazem na osvojení si základních principů a paradigmat strukturovaného procedurálního programování a datové abstrakce tak, aby studenti uvažovali o používání výpočetních prostředků algoritmicky a dovedli tak efektivně využít programových prostředků pro zpracování dat a řešení výpočetních úloh. V předmětu je kladen důraz na osvojení si programovacích návyků pro vytváření čitelných a znovu použitelných programů. Zároveň je snahou vybudovat u studentů nadhled nad fungováním programu, datového modelu, přístupem a správou paměti. Z tohoto důvodu bude při výuce využit programovací jazyk C, který poskytuje přímou vazbou mezi programem a alokovaným paměťovým prostorem programu. Studenti se v předmětu seznámí nejen s překladem zdrojových kódů a linkováním aplikace, ale také s laděním a profilováním programu. Přednášky budou založeny na prezentaci základních programových konstrukcí a demonstraci motivačních programů dávající do souvislosti dílčí konstrukty s praktickým zápisem poukazující na čitelnost a strukturu zdrojových kódů, reálnou výpočetní náročnost a s tím související nástroje pro profilování a ladění. V závěru semestru budou stručně představeny základní vlastnosti objektově orientovaného programování.

Course outlines:

1. Základy programovaní v C, charakteristika jazyka, model kompilace, syntax jazyka, struktura programu a struktura funkce
2. Datové typy - reprezentace v paměti, deklarace, operátory, výrazy a řídicí struktury
3. Příkazy, standardní vstup a výstup. Funkce, makra a preprocesor a standardní knihovny
4. Ukazatele, dynamická alokace paměti; Pole a řetězce, vícerozměrná pole; Funkce, volání hodnotou a odkazem - zásobník
5. Struktury a uniony, výčtové typy a jejich vnitřní reprezentace
6. Moduly, projekty, Makefile, podmíněný překlad - ukázka aplikace a její ladění
7. Práce se soubory - binární a textové soubory, sekvenční a přímý přístup do souboru
8. Systémy pro správu verzí
9. Spojové struktury
10. Abstraktní datový typ - fronta, zásobník
11. Stromové struktury - binární strom
12. Halda - prioritní fronta
13. Základní rozdíly C a C++
14. Rezerva

Exercises outline:

Praktická cvičení jsou zaměřena na získání a procvičování programovacích návyků tak, aby studenti byli schopni samostatně vytvářet čitelné kód. Odevzdávané úlohy budou automaticky ověřovány a bude testována robustnost ošetření vstupních hodnot. V průběhu semestru studenti získávají body za odevzdané úlohy a programovací písemky. Bodové hodnocení úlohy se skládá z bodů za správnost a efektivitu kódu, dále pak z bodů zohledňující kvalitu zdrojových kódů, jejich čitelnost a znovu použitelnost.

Literature:

Herout: Učebnice jazyka C, 2011, ISBN 978-80-7232-383-3; Kochan: Programming in C (4th Edition), 2014 ISBN 978-0321776419; Sedgewick, Wayne: Algorithms (4th Edition), 2011, ISBN 978-0321573513; Cormen, Leiserson, Rivest, and Stein: Introduction to Algorithms (3rd Edition), 2009, ISBN 978-0262033848; King: C Programming: A Modern Approach (2nd Edition), 2008, ISBN 860-1406428577;

Requirements:

Nejsou.

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPEEM2_2018 Electrical Engineering and Management P 1
BPEEM1_2018 Applied Electrical Engineering P 1
BPEEM_BO_2018 Common courses P 1
BPEK_2018 Common courses P 1


Page updated 12.7.2024 14:51:26, semester: Z/2024-5, Z,L/2023-4, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)