Subject description - B3B02FY2

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B3B02FY2 Physics 2
Roles:P Extent of teaching:3P+1L+2C
Department:13102 Language of teaching:CS
Guarantors:Bednařík M. Completion:Z,ZK
Lecturers:Bednařík M., Koníček P. Credits:6
Tutors:Too many persons Semester:Z

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B3B02FY2

Anotation:

The course Physics 2 is closely linked with the course Physics 1. Within the framework of this course the students will first of all learn foundations of thermodynamics. Following topic - the theory of waves - will give to the students basic insight into the properties of waves and will help to the students to understand that the presented description of the waves has a universal character in spite of the waves character. Particular types of waves, such as acoustic or optical waves are the subjects of the following section. Quantum mechanics and nuclear physics will complete the student?s general education in physics. The knowledge gained in this course will help to the students in study of such modern areas as robotics, computer vision, measuring technique and will allow them to understand the principles of novel technologies and functioning of new electronic devices.

Content:

Within the framework of this course the students will first of all learn foundations of thermodynamics. Following topic - the theory of waves - will give to the students basic insight into the properties of waves and will help to the students to understand that the presented description of the waves has a universal character in spite of the waves character. Particular types of waves, such as acoustic or optical waves are the subjects of the following section. Quantum mechanics and nuclear physics will complete the student?s general education in physics.

Course outlines:

1. Thermodynamic systems, state variables, temperature, heat, work, internal energy, ideal gas law, heat capacities, 1st and 2nd law of thermodynamics, thermodynamic processes, heat engines, entropy, heat transfer (conduction, convection and radiation), 3nd law of thermodynamics, thermal expansion, kinetic theory of gases.
2. Fundamentals of waves (phase velocity, group velocity, dissipation and dispersion of waves, dispersion relationship) general wave equation. Doppler effect. Wave equation for electromagnetic and acoustic waves, propagation of electromagnetic and acoustic waves.
3. Constructive and destructive interference, coherent waves, diffraction, Huygens? principle.
4. Geometrical optics, light ray, paraxial approximation, Fermat?s principle, reflection and refraction, critical refraction.
5. Wave optics - Fresnel?s and Fraunhofer?s diffraction, interference of light.
6. Polarization and dispersion of light. Anisotropic media, Brewster law, application of polarization, liquid crystals.
7. Introduction to quantum mechanics - black-body radiation, photoelectric and Compton?s effect, Bohr?s model of atom.
8. Wave particle duality, wave function, de Broglie hypothesis, Born probability.
9. Schrodinger?s equation, (free particle, particle in a potential wall, tunnel effect, harmonic oscillator), uncertainty principle.
10. Motion in the central field, quantization of angular momentum, quantum numbers, spin, Fermions and bosons,
Pauli exclusion principle.
11. Band theory of solids (conductors, semiconductors and dielectrics).
12. Lasers, spontaneous and stimulated emission, inverse population.
13. Fundamentals of nuclear physics, (nuclear properties, radioactivity, fission and fusion).
14. Reserve

Exercises outline:

Osnovy početních seminářů:
1. Řešení vybraných úloh z termodynamiky.
2. Využití kinetické teorie plynů pro výpočet termodynamických veličin.
3. Řešení vlnové rovnice, hledání disperzních relací, výpočet základních vlnových charakteristik.
4. Vyšetřování vlnových vlastností akustických a elektromagnetických vln.
5. Úlohy vztahující se k interferenci na tenké vrstvě.
6. Řešení základních úloh z vlnové optiky.
7. Základní úlohy geometrické optiky.
8. Řešení úloh souvisejících se zářením absolutně černého tělesa.
9. Úlohy vztahující se k fotoelektrickému jevu, Comptonovu jevu a Bohrovu modelu atomu.
10. Řešení Schrödingerovy rovnice pro infinitní a finitní jednorozměrnou potenciálovou jámu.
11. Řešení úloh souvisejících s tunelovým jevem a Heisenbergovými relacemi neurčitosti.
12. Řešení úloh souvisejících s popisem elektronu v centrálním silovém poli.
13. Kontrolní test.
14. Řešení základních úloh z jaderné fyziky.
Osnovy laboratorních cvičení:
1. Úvodní výklad (bezpečnost práce, seznámení s úlohami a laboratorním řádem).
2. Měření ve fyzikálních laboratořích na vybraných úlohách.
3. Vyhodnocení elaborátů.
Seznam laboratorních úloh
1. Měření rychlosti zvuku ve vzduchu sonarovou metodou a akustický Dopplerův jev. Difrakce ultrazvukových vln.
2. Měření odrazu polarizovaného světla (Fresnelovy vzorce).
3. Stanovení Boltzmannovy konstanty pomocí voltampérové charakteristiky PN přechodu.
4. Teplotní expanze kapalin a pevných látek.
5. Měření na Peltierově článku.
6. Absorpce ionizujícího záření v materiálech.
7. Studium fotoefektu a stanovení Planckovy konstanty.
8. Franckův-Hertzův pokus a stanovení excitační energie atomu rtuti.
9. Studium ohybu světla - Fraunhoferův a Fresnelův ohyb.
10. Měření vlnových délek relativní metodou goniometrem.

Literature:

1. Physics I, S. Pekárek, M. Murla, Dept. of Physics FEE CTU, 1992.
2. Physics I - Seminars, M. Murla, S. Pekárek, Vydavatelství ČVUT, 1995.
3. Physics I - II, Laboratory manual, S. Pekárek, M. Murla, Vydavatelství ČVUT, 2002.

Requirements:

Zápočet z předmětu Fyzika 1.

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPBIO_2018 Common courses P 3
BPKYR_2016 Common courses P 3
BPKYR_2021 Common courses P 3


Page updated 24.6.2024 05:51:18, semester: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)