Mimořádný termín (2. kolo) přijímacího řízení do bakalářských studijních programů vyučovaných v českém jazyce pro studium v akademickém roce 2022/2023

Děkan FEL ČVUT v souladu s Podmínkami pro přijetí do bakalářských programů pro akademický rok 2022/2023 vyhlašuje mimořádný termín přijímacího řízení do studia v bakalářských programech:

Termín zahájení přijímání přihlášek 23. května 2022
Termín ukončení přijímání přihlášek (poslední možnost přihlášku vyplnit, zaplatit a doručit případné přílohy týkající se prominutí přijímací zkoušky) 21. srpna 2022
Termín přijímací zkoušky do bakalářského studia (kontaktní formou) 30. srpna 2022
Termín zápisu do 1. ročníku bakalářského studia 7. září 2022
Termín pro doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení/nostrifikační doložky, zápisového listu a v případě cizinců (kromě Slovenské republiky) také potvrzení o absolvování zkoušky z českého jazyka nejpozději před termínem zápisu

Průběh přijímacího řízení je určen Směrnicí děkana (mimo terminy přijímacího řízení z odstavce VII., v tomto mimořádném termínu přijímacího řízení platí výše uvedená data).

Detailní informace k přijímací zkoušce jsou uvedeny ve Směrnici děkana

Uchazeči o studium z Ukrajiny, kteří požívají dle zákonů dočasnou ochranu, získají doplňující informace na chcistudovat@fel.cvut.cz.

V Praze 23. 5. 2022

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., děkan

Poznámka: Tento mimořádný termín řeší i situaci neúspěšných uchazečů z 1. kola, kteří získají u přijímací zkoušky méně bodů, než jaký bude minimální počet bodů potřebný pro přijetí na program, do něhož uchazeč podal přihlášku, ale získané body by stačily na přijetí do jiného studijního programu s nižší bodovou hranicí. Do mimořádného termínu přijímacího řízení (tzv. 2. kola) je ale nutné podat novou přihlášku bez ohledu na to, zda již byla na FEL ČVUT v letošním roce přihláška podána, a o případné uznání bodů z 1. kola požádat (e-mailem na chcistudovat@fel.cvut.cz). Minimální potřebný počet bodů pro přijetí ke studiu bude zveřejněn na webu FEL do pěti pracovních dnů od data konání přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení.

Doporučujeme:

Cyklus video přednášek/návodů pro přípravu na přijímacím zkouškám z matematiky