Mimořádný termín (2. kolo) přijímacího řízení do bakalářských studijních programů pro studium v akademickém roce 2021/2022

Děkan v souladu s Podmínkami pro přijetí do bakalářských programů pro akademický rok 2021/2022 vyhlašuje mimořádný termín přijímacího řízení do studia v bakalářských programech:

Mimořádný termín je určen všem zájemcům o studium na FEL, studentům, co nestačili podat přihlášku v řádném termínu, zájemcům o studium ze zahraničí v češtině, kteří nemohli podat přihlášku do řádného kola včas a všem těm, co mají volbu studia na FEL za svou životní volbu.

Termíny mohou být upraveny v závislosti na aktuálních opatřeních Vlády ČR.

Termín zahájení přijímání přihlášek 18. května 2021
Termín ukončení přijímání přihlášek (poslední možnost přihlášku vyplnit, zaplatit a doručit případné přílohy týkající se prominutí přijímací zkoušky) 29. srpna 2021
Termín přijímací zkoušky do bakalářského studia (kontaktní formou) 8. září 2021
Termín zápisu do studia 1. ročníku BS 15. září 2021

Zapsat se do studia je možné:

  • on-line
  • osobně v budově FEL v 9:00 hodin (číslo posluchárny bude upřesněno v elektronické přihlášce); zájem o tuto formu zápisu je nutné potvrdit nejpozději do 13. 9. 2021 mailem na chcistudovat@fel.cvut.cz.
    Podmínkou je doručení všech povinných dokumentů nejpozději v den zápisu.
Termín pro doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení/nostrifikační doložky, zápisového listu a v případě cizinců (kromě Slovenské republiky) také potvrzení o absolvování zkoušky z českého jazyka nejpozději před termínem zápisu

Průběh přijímacího řízení je určen Směrnicí děkana (mimo terminy přijímacího řízení z odstavce VII., v tomto mimořádném termínu přijímacího řízení platí výše uvedená data).

Detailní informace k přijímací zkoušce najdete na Směrnici děkana

V Praze 17. 5. 2021

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., děkan

Pozn.: Tento mimořádný termín řeší i situaci těch neúspěšných uchazečů z 1. kola, kteří získali u přijímací zkoušky méně bodů, než bude vyhlášený minimální počet bodů pro přijetí na program, do něhož uchazeč podal přihlášku, ale získané body by stačily na přijetí do jiného studijního programu s nižší bodovou hranicí. Do mimořádného termínu přijímacího řízení (tzv. 2. kola) je ale nutné podat novou přihlášku bez ohledu na to, zda již byla na FEL v letošním roce přihláška podána a o případné uznání bodů z 1. kola požádat.

Doporučujeme:

Cyklus video přednášek/návodů pro přípravu na přijímacím zkouškám z matematiky