Mimořádný termín (2. kolo) přijímacího řízení do bakalářských studijních programů pro studium v akademickém roce 2020/2021

Děkan v souladu s Podmínkami pro přijetí do bakalářských programů pro akademický rok 2020/2021 vyhlašuje mimořádný termín přijímacího řízení do studia v bakalářských programech:

Mimořádný termín je určen všem zájemcům o studium na FEL, studentům, co nestačili podat přihlášku v řádném termínu, zájemcům o studium ze zahraničí v češtině, kteří nemohli podat přihlášku do řádného kola včas a všem těm, co mají volbu studia na FEL za svou životní volbu.

Termíny mohou být upraveny v závislosti na aktuálních opatřeních Vlády ČR.

Termín zahájení přijímání přihlášek 18. 5. 2020
Termín ukončení přijímání přihlášek (poslední možnost přihlášku vyplnit, zaplatit a doručit případné přílohy) 23. 8. 2020
Termín přijímací zkoušky do bakalářského studia 1. 9. 2020
Termín zápisu do studia 1. ročníku BS 7. 9. 2020
Termín pro doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení/nostrifikační doložky, v případě cizinců (kromě Slovenské republiky) také potvrzení o absolvování zkoušky z českého jazyka nejpozději v den zápisu

Průběh přijímacího řízení je určen Směrnicí děkana (mimo terminy přijímacího řízení z odstavce VII., v tomto mimořádném termínu přijímacího řízení platí výše uvedená data).

Detailní informace k přijímací zkoušce najdete na Směrnici děkana

V Praze 15. 5. 2020

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., děkan

Pozn.: Tento mimořádný termín řeší i situaci těch neúspěšných uchazečů z 1. kola, kteří získali u přijímací zkoušky méně bodů, než byl minimální počet bodů pro přijetí na program, do něhož uchazeč podal přihlášku, ale získané body by stačily na přijetí do jiného studijního programu s nižší bodovou hranicí (např. 12 bodů pro přijetí do KyR nestačilo, ale do EK by stačilo). Do mimořádného termínu přijímacího řízení (tzv. 2. kola) je ale nutné podat novou přihlášku bez ohledu na to, zda již byla na FEL v letošním roce přihláška podána a o uznání bodů z 1. kola požádat. 

Doporučujeme:

Cyklus video přednášek/návodů pro přípravu na přijímacím zkouškám z matematiky