Vzpomínáme

prof. Ing. Zdeněk Škvor, DrSc.

Dne 24. března 2015, ve věku nedožitých osmdesáti let nás navždy opustil Prof. Ing. Zdeněk Škvor, DrSc. Narodil 21. srpna 1935 v Písku. Tam také vystudoval gymnázium. Ve studiích pokračoval na Fakultě elektrotechnické ČVUT, kde absolvoval v roce 1958 v oboru rozhlasová, filmová a televizní technika, a poté tam také nastoupil jako odborný asistent. Hned odpočátku své profesní kariéry se věnoval elektroakustice, ve které získal postupně kandidaturu (1967), habilitaci (1974),velký doktorát(1986) a profesuru (1986). Výzkumné aktivity soustředil především na oblast elektroakustických měničů, které byly námětem jak jeho kandidátské práce (elektrostatický měnič), tak i publikací z poslední doby (především náhradní obvody kmitajících těles). V této oblasti je autorem řady patentů a publikací, z nichž připomeňme alespoň monografii Elektroakustika a akustika (2012, nakladatelství ČVUT), Vibrating Systems and Their Equivalent Circuits z roku 1991 vydanou v Elsevier. Pozoruhodná je i jeho pedagogická činnost, kdy za hlavní počin může být považováno koncipování doktorského studijního programu v oboru Akustika, jehož byl dlouholetým předsedou a výchova mnoha doktorandů. Několikrát působil i jako pozvaný profesor na Université du Maine. Za své vědecké, pedagogické a další zásluhy získal mnohá ocenění jak doma (zlatá Falberova medaile), tak i v zahraničí (zlatá medaile Francouzské Akustické společnosti, zlatá medaile na výstavě EUREKA97 v Bruselu). Byl též proděkanem, vedoucím katedry, člen vědecké rady. Mimo profesionální aktivity prof. Škvora zahrnují hru na flétnu, malbu, četbu a chalupaření. Věnujme mu tichou vzpomínku.

(2015)

Za obsah odpovídá: Ing. Zdeněk Mack