Vzpomínáme

Ing. Jiří Pazderák, DrSc.

Pan Ing. Jiří Pazderák, DrSc. se narodil v roce 1931. V roce 1953 absolvoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT a získal titul inženýr, v roce 1961 obhájil dizertační práci a získal titul CSc. A poté v roce 1987 titul DrSc.

Dr. Pazderák se po celý život věnoval teoretickému a experimentálnímu výzkumu v oblasti vizuálního vnímání s důrazem na elektronické systémy snímání, zpracování a reprodukce obrazu. Svůj teoretický zájem soustředil zejména na nové televizní systémy a jejich aplikace ve vědeckotechnických a mediálních, ale i uměleckých oblastech.

Tyto aktivity byly realizovány a jím dlouhodobě sledovány během téměř celoživotního působení ve Výzkumném ústavu rozhlasu a televize, jakožto špičkového výzkumného ústavu v této oblasti. Tento ústav byl posléze organizačně začleněn pod Československou televizi. Dr. Pazderák vykonával funkci vedoucího Laboratoře nových televizních systémů a kvality obrazu a byl předsedou Vědecké rady ústavu.

Hlavním tématickým okruhem bylo hodnocení kvality televizního obrazu - nejprve pro snímání filmu ve snímačích s běžícím svazkem, posléze CCD senzory. Mezi výsledky, které vyplynuly z teoretických rozborů, byla řada kritérií kvality obrazu a korekcí obrazu, ověřovaných u televizních snímacích i reprodukčních zařízení včetně minimalizace degradace obrazu šumem.

Po celou dobu svého odborného života úzce spolupracoval se skupinou televizní a multimediální techniky na Elektrotechnické fakultě ČVUT. Účastnil se jak pedagogických, tak i vědeckotechnických aktivit a to jak organizačně, tak i obsahově. Zadával i vedl diplomové práce, vedl jako školitel doktorandy a účastnil se řešení výzkumných projektů v oblasti kvality obrazu.  

Dr. Pazderák opustil naše řady po dlouhotrvající nemoci v závěru roku 2014. Ti, kteří jsme ho znali, uchováme vzpomínku na jeho vstřícnou a nezištnou pomoc, kterou často svému okolí projevoval. Jeho přínos spočíval jak v odborných aktivitách, tak i v podpoře a vedení mladých nastupujících pracovníků.

(2015)

Za obsah odpovídá: Ing. Zdeněk Mack