Informace pro studenty

Aktuality

7. 10. 2021

Vážené studentky, vážení studenti,

situace kolem koronavirové infekce se v posledních dnech postupně zhoršuje a ačkoli v tuto chvíli nejsou v platnosti výrazná restriktivní opatření, o to větší důraz bychom měli klást na prevenci.

Dokážeme si ještě vybavit, jaké to bylo přednášet a učit se online, a věřím, že nikdo z nás už to nechce zažít znovu. K tomu, abychom snížili riziko nákazy koronavirem na minimum a umožnili tak co nejhladší průběh prezenční výuky v nejbližších týdnech a měsících, může přispět každý z nás svou osobní odpovědností a bezpečným chováním. 

Dovolujeme si vám připomenout, že je nutné dbát na vydaná opatření dle Příkazu rektora č. 21/2020. Studenti, u kterých se prokázala nákaza koronavirem/výsledek testu je pozitivní či jsou v nařízené karanténě, jsou povinni tuto skutečnost neprodleně nahlásit na email sekretariat@fel.cvut.cz. Studenti jsou v emailu povinni uvést další podpůrné informace:

 1. se kterými dalšími osobami z ČVUT se setkali (např. s využitím svého rozvrhu předmětů),  
 2. na jakých fakultách ČVUT studují,  
 3. v případě ubytování na koleji, uvedou kolej, blok, místnost,  
 4. případný požadavek na zajištění karanténního ubytování. 

Dovolte mi, abych při této příležitosti zopakoval základní pravidla preventivního chování:

 • Respirátor nebo nano-roušku noste po celou dobu pobytu v budovách ČVUT. Výjimku z nošení roušek mají pracovníci nebo studenti, když jsou v kanceláři nebo laboratoři sami nebo mají větší rozestupy než jeden a půl metru. Dále pak studenti při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, a pedagogičtí pracovníci při poskytování vzdělávání. Nicméně i zde mají preventivní prostředky pro ochranu dýchacích cest svůj význam.
 • Rozestupy se snažte udržovat nejen při pohybu na chodbách a ve společných prostorách, ale i při sezení v posluchárnách a učebnách, všude tam, kde to situace umožňuje.
 • Dbejte na větrání a dostatečnou ventilaci v místnostech.
 • V případě, že na sobě cítíte možné příznaky nebo jste se setkali s „rizikovým“ kontaktem, běžte na PCR test.
 • Sledujte informace ohledně koronaviru a pokyny vedení v příslušné sekci na stránkách fakulty: https://fel.cvut.cz/cz/covid/

V neposlední řadě mi dovolte uvést osobní doporučení. Domnívám se společně s kolegy z vedení fakulty a v souladu s odbornou vědeckou veřejností, že nejúčinnějším nástrojem boje s koronavirem je očkování, které již po tři čtvrtě roku praxe v přesvědčivých statistikách prokazuje svoji účinnost a bezpečnost. Proto preferujeme, aby byli (nejenom) naši studenti očkovaní.

Věřím, že společně zvládneme i další semestr v ohrožení virem a děkuji všem, kteří uvedená pravidla respektují. Zachovejme společnými silami kontaktní výuku, která je pro nás tak důležitá.

Přeji vám vše dobré a hodně energie do dalších dnů zimního semestru,

prof. Petr Páta,
váš děkan

23. 3. 2021

Podmínky pro vstup na území ČR (cizinci)

Ministr zdravotnictví schválil nové ochranné opatření pro vstup do České republiky s účinností od pátku 19. 3. 2021. Došlo k několika drobným změnám a upřesněním, znění s vyznačenými změnami naleznete zde. Seznam zemí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy naleznete zde.

Pravidla pro vstup osob na území České republiky dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví s platností od 19. 3. 2021 naleznete zde. Bližší informace k tématu naleznete na portálu Covid.gov.cz:

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností mě neváhejte kontaktovat International Office: international@fel.cvut.cz.

16. 3. 2021

Na základě 4. úplného znění příkazu rektora č. 21/2020 zavádí Fakulta elektrotechnická ČVUT pro studenty následující pravidla:

Student se na fakultu může od 17.3.2021 dostavit jen v nezbytných případech po dohodě s učitelem nebo školitelem v případě, že se na vrátnici fakulty
 1. prokáže, že podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARSCoV-2, nebo
 2. prokáže, že podstoupil v posledních 7 dnech POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo
 3. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
 4. má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

8. 2. 2021

Vzhledem k současné situaci a odhadu budoucího vývoje epidemiologické situace, bude výuka v prvních čtyřech týdnech letního semestru akademického roku 2020/21 probíhat plně distanční formou. Případné prodloužení distanční formy bude upřesněno dle aktuální situace.

11. 1. 2021

Ubytování studentů z důvodu vykonání zkoušky v lednu 2021

23. 9. 2020

Dopis rektora studentům

21. 9. 2020

Dopis děkana pro studenty nastupující do 1. ročníků v bakalářských studijních programech - přivítání, imatrikulace

16. 9. 2020

Informace pro studenty v karanténě v souvislosti s nemocí covid-19 a studenty s příznaky odpovídajícími onemocnění COVID-19

 1. Studenti v karanténě

  Studentům v karanténě bude po dobu karantény omluvena nepřítomnost na kontaktní výuce.  Student je povinen se omluvit všem vyučujícím mailem, jehož přílohou bude buď potvrzení z hygienické stanice nebo jím podepsané čestné prohlášení o nařízení karantény.

  O nařízení karantény je student povinen informovat rovněž sekretariát děkana, mail sekretariat@fel.cvut.cz. Studenti jsou povinni uvést další podpůrné informace:

  • se kterými dalšími osobami z ČVUT se setkali,
  • studují-li na více fakultách ČVUT zároveň, pak na jakých,
  • v případě ubytování na koleji uvedou kolej, blok, místnost
  • případný požadavek na zajištění karanténního ubytování (týká se i studentů, kteří nejsou aktuálně na kolejích ubytováni).

  Absence způsobené karanténou se nezapočítají do celkového počtu případných absencí na jednotlivých cvičeních. Příklad: Vedoucí katedry či vyučující stanoví dvě povolené absence – viz čl. 7 odst. 5 SZŘ. Pokud karanténní opatření (10 dnů) způsobí neúčast právě na dvou cvičeních, nebude tato neúčast počítána a student může chybět ještě 2x.

  Studentům bude maximálně umožněno bezkontaktní studium či poskytnuty materiály k samostudiu.

 2. Studenti s příznaky odpovídajícími onemocnění COVID-19 (zejména tělesná teplota 37 °C nebo vyšší, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti nebo čichu, celková slabost)

  Tito studenti se nesmí účastnit kontaktní výuky.

  Student je povinen se omluvit všem vyučujícím mailem, jehož přílohou bude jím podepsané čestné prohlášení o příznacích nemoci či nachlazení. Omluvu je třeba zaslat neodkladně, tedy buď předem nebo nejpozději v den výuky, jinak nebude vyučujícím zohledněna.

  Studentům bude maximálně umožněno bezkontaktní studium či poskytnuty materiály k samostudiu.

Všichni studenti jsou povinni se řídit Příkazem rektora 2020/16 a dalšími opatřeními, která budou průběžně vyvěšována na webu FEL - https://fel.cvut.cz/cz/education/, link Koronavirus – souhrnné informace.

6. 4. 2020

Byla vyhlášena následující opatřeních proti nepřiměřené tvrdosti v souladu s čl. 36 odst. 3 SZŘ:

 1. Možnost zrušení zápisu předmětu

  Pokud z jakéhokoli důvodu student nebude moci studovat již zapsaný předmět pomocí zavedené vzdálené výuky, může si zrušit zápis předmětu nejpozději do 4. 5. 2020. S žádostí o zrušení předmětu se student obrátí na svojí studijní referentku. Po uvedeném datu již zrušení zápisu předmětu nebude v žádném případě přípustné. Nebude také možný třetí zápis předmětu. Uvedené datum jsme stanovili na 12. výukový týden, tedy ještě před týdnem zápočtovým, aby se nespekulovalo s tím, že někdo neudělá zápočet a proto si zruší zápis předmětu.

 2. Změna počtu kreditů akademický rok

  Počty nutně získaných kreditů pro postup do dalšího akademického roku se upravují následně:

  • první ročník bakalářského studia - 20 kreditů za akademický rok,
  • druhý a vyšší ročník bakalářského studia - 30 kreditů akademický rok,
  • první ročník magisterského studia - 30 kreditů akademický rok,
  • druhý a vyšší ročník magisterského studia - 30 kreditů akademický rok.

doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., proděkan

28. 3. 2020

Dopis studentům ČVUT k mimořádné situaci

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor ČVUT
prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., děkan FEL

20. 3. 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

jak jistě víte, probíhající epidemie onemocnění Covid-19 v posledních dnech spěje k tomu, že i nadále bude fakulta uzavřena.  Příští týden, tj. od  23.3.2020, přecházíme plně na vzdálenou (distanční) výuku. Intenzivně jsme pracovali na zajištění této formy výuky. Velké díky patří nejen vašim učitelům, ale zejména týmům z fakultních oddělení SVTI a CZM. Připravili platformy pro distanční výuku, hardwarové zázemí, natáčení a streamování přednášek na youtube a sepsání návodů jak pro učitele, tak pro vás studenty. Učitelé všech vašich předmětů již dali informace o formách distanční výuky na Moodle a CourseWare. Je jasné, že vzdálená výuka nemůže nahradit klasickou kontaktní spojenou s předáváním osobních zkušeností. O laboratorní výuce nemluvě. Tyto formy budou operativně zařazeny po skončení krizových opatřeních.

Všichni bereme tuto náročnu situaci jako velkou výzvu, která však může zkvalitnit všechny podkladové materiály k výuce, tak i nastartovat některé dosud obtížně představitelné nové formy výuky.

Intenzivně se zabýváme otázkou posunutí některých termínů v Časovém plánu akademického roku. Je to relativně komplikovaná záležitost, protože posunutí jednoho termínu se promítne v posunutí mnoha dalších navazujících. Neradi bychom udělali ukvapené závěry. Chtěli bychom vás již teď ujistit, že se vám budeme snažit maximálně vyjít vstříc ve všech ohledech, abyste mohli zdárně plnit všechny své studijní povinnosti a úspěšně uzavřeli nejen tento semestr, ale i celé své studium. Vše je ovšem závislé na tom, jak dlouho bude bezkontaktní výuka trvat. To se bohužel v současné době dá jen těžko odhadovat. 

ČVUT se nově podařilo zprovoznit bezplatný přístup do služby BOOKPORT. Je to on-line knihovna, která vám umožní číst tisíce titulů od českých nakladatelů jako je Nakladatelský dům GRADA, Nakladatelství Portál, Galén, Nakladatelství Jota a dalších. Čtěte zcela bez omezení. Můžete tak využít odbornou literaturu ke studiu, či beletrii pro svůj volný čas. Informace o dalších volných přístupech k informačním zdrojům je možné nalézt na stránkách Ústřední knihovny ČVUT.

Chtěli bychom vás ujistit, že budeme dělat vše proto, aby přerušení kontaktní výuky neprojevilo negativně. K tomu se vám budeme maximálně snažit poskytnout veškerou podporu, informace a studijní materiály. Mám skvělý pocit z toho, jak rychle se nám podařilo přejít na distanční výuku. I když si uvědomuji, že mnohé bude ještě potřeba doplnit a vyladit. Pokud si s něčím nebudete vědět rady, neváhejte prosím kontaktovat vaše učitele, garanty, proděkany i mne. Aktuální informace naleznete také na www stránkách fakulty a https://fel.cvut.cz/cz/covid/.

Situace je pro celou společnost náročná a klade na nás vysoké nároky. Děkuji vám za projevy sounáležitosti a ochoty pomoci druhým. Společným silami vše zvládneme.

Přeji vám mnoho, nejen studijních, úspěchů. 

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., děkan FEL

18. 3. 2020

Vážení studenti,

dnes je to týden, co uplynul od zavření naší fakulty dle příkazu rektora. Celý týden jsme věnovali intenzivním přípravám distanční výuky, která je již v tomto týdnu testována. Velice mne těší zájem vás studentů. Vývoj situace v ČR spěje k tomu, že i nadále bude fakulta uzavřena, a tak příští týden plně přejdeme na distanční výuku. Jak dlouho to bude celé trvat, nejsme zatím schopni odhadnout. Prosíme, abyste vycházeli vstříc vašim učitelům a tolerovali některé nedostatky v distanční výuce. V Moodle a Coursware by se vám postupně měly objevovat informace o zajištění a formách distanční výuky daného předmětu. Do pátku by mělo být vše připraveno.

Intenzivně promýšlíme, zdali bude nutné posunout některé termíny v Časovém plánu akademického roku. Nechceme to udělat ukvapeně, je to relativně komplikovaná věc, protože posunutí jednoho termínu se promítne v posunutí mnoha dalších navazujících. Ujišťujeme vás, že se vám budeme snažit maximálně vstříc, abyste zdárně dokončili všechny své studijní povinnosti a řádně dokončili tento semestr nebo svá studia.

Berme tuto situaci jako výzvu a udělejme FEL lepším.

doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.
proděkan

13. 3. 2020

Studijní oddělení je od 16. 3. 2020 až do odvolání uzavřeno. Prosíme studenty, aby své studijní referentky kontaktovali výhradně mailem. Žádosti posílejte buď naskenované mailem nebo poštou.

Březnové promoce se bohužel s ohledem na stávající situaci ruší, přesouvají se na srpen, a to konkrétně na 26. – 28. srpna 2020.

Informace pro vyjíždějící studenty FEL a studenty FEL, kteří již na výjezdu jsou:

 • Dotazy prosím směrujte na Otakara Vlčka (vlcekota@fel.cvut.cz)
 • Vaše problémy s výjezdem, které způsobily restrikce ohledně koronaviru, budeme řešit individuálně a vyjdeme vám v maximální míře vstříc. Studenti, kteří měli v nejbližší době vyjet a nemohou, mohou být ještě zapsáni na FEL do aktuálního semestru. Prosím kontaktujte nás.
Za obsah odpovídá: prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.