Koronavirus - souhrnné informace

Aktuality

14. 03. 2022

V pondělí 14.3.2022 končí povinnost nosit respirátory ve většině vnitřních prostor včetně prostor FEL ČVUT. Výjimku představují prostředky hromadné dopravy a zdravotnická a sociální zařízení, kde je nadále nutno respirátory nosit.

17. 02. 2022

K 19. 2. 2022 je zrušeno testovaní zaměstnanců a je zrušen příkaz rektora ke koronaviru.

03. 02. 2022

Na kulturní a sportovní akce nebude potřeba mít od 9. února potvrzení o očkování či prodělání koronaviru (certifikáty).
Platí povinnost nosit respirátory ve vnitřních prostorách a nadále platí i omezení počtu účastníků na hromadných akcích.

02. 02. 2022

Od pondělí 31. 1. 2022 nabývá účinnosti 17. znění k Příkazu rektora č. 21/2020 ke snížení nákazy koronavirem. Novinkou je, že povinnost testování se nevztahuje na osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.

10. 1. 2022

S ohledem na rychle se šířící variantu koronaviru „omikron“ v České republice se z preventivních důvodů nařizuje s účinností od 11. 1. 2022 všem zaměstnancům ČVUT podstoupit rychlý antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s frekvencí dvakrát týdně tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování.

Podrobnosti naleznete v úplném znění Příkazu rektora č. 21/2020 (s účinností od 11. ledna 2022) a v Mimořádném opatření MZČR č.j. MZDR 461/2022-1/MIn/KAN ze dne 5. 1. 2022.

29. 11. 2021

Pravidla a doporučení pro veřejné i soukromé společenské akce

Veřejné i soukromé společenské akce ČVUT FEL (např. setkávání se studenty, soutěže, exkurze, návštěvy partnerů) se mohou konat s limitem účastníků 100 osob. Pokud je na akci přítomno více než 20 osob, musí všichni přítomní starší 12 let při příchodu prokázat splnění jedné z následujících podmínek:

 • prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
 • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

U dětí mladších 18 let, osob s kontraindikací k očkování a osob rozočkovaných lze k prokázání použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin. 

Bez dodržení výše zmíněných podmínek se může setkat nejvíce 20 osob s dodržením rozestupů 1,5 m.

Během společenských akcích uvnitř platí povinnost mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95) vždy. 

Pokud se akce koná venku, tato povinnost platí, pokud se oslavy účastní více než 30 osob a zároveň nelze dodržet rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních osob.

Pro pořadatele: všechny akce hlaste, prosím, Ing. Chocové (chocokat@fel.cvut.cz) + v kopii na sekretariát děkana (sekretariat@fel.cvut.cz).

Povinnost kontrolovat splnění podmínek na vstupu má pořadatel.

Zdroj: COVID PORTÁL, MZ ČR od 26.11.2021

25. 11. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v návaznosti na mimořádné opatření MZČR bylo vydáno 15. úplné znění Příkazu rektora č. 21/2020, které obnovuje povinné testování části zaměstnanců.

V souladu s tímto příkazem je nutné do aplikace ČVUT (popis aplikace zde) nahrát:

 1. pokud jste plně očkovaní:

  certifikát o dokončeném očkování (z ocko.uzis.cz)
  (pouze v případě, že od poslední dávky očkování uplynulo nejméně 14 dní)
  - nutné nahrát do 29. 11. 2021

 2. pokud jste COVID-19 prodělali v poslední 180 dnech

  certifikát o prodělání onemocnění (z ocko.uzis.cz)
  (pouze v případě, že od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní)
  - nutné nahrát do 29. 11. 2021

 3. v ostatních případech

  poté, co se povinně otestujete:

  • v případě samotestu poskytnutého zaměstnavatelem nahrajete výsledek testu (stejným způsobem jako na jaře)
  • v případě testu provedeném zdravotnickým pracovníkem nahrajete certifikát o provedeném testu/doklad o výsledku testu
   Kromě testu, který si můžete nechat provést na jakémkoli odběrovém místě (s úhradou nebo zdarma, pouze pokud splňujete podmínky mimořádného opatření), je možné zcela zdarma využít testovací centrum ČVUT, které je v provozu vždy v pondělí a čtvrtek od 8 do 13 hodin v přízemí Rektorátu ČVUT, vlevo vedle recepce budovy A, místnost A-102 (více informací na cvut.cz).
   - nutné nahrát do 29. 11. 2021 (výsledek testu nesmí být starší 7 dnů) a poté vždy každý týden.

Povinnost prokázat výše uvedené se neuplatňuje, pokud pracujete výhradně bez kontaktu s jinými osobami nebo pracujete výhradně na home office (tj. test se provádí nejpozději před návratem z home office na pracoviště).

Distribuce testů bude probíhat stejně jako na jaře. Zároveň žádám, aby bylo v maximální možné míře využito testovací místo Rektorátu ČVUT.

Děkuji za respektování výše uvedených opatření. V případě ukončení povinného testování budete včas informováni.

S pozdravem

Ing. Igor Mráz, tajemník ČVUT FEL

15. 11. 2021

Aktuality k 15. 11. 2021, které schválila Vláda ČR:

 1. Platnost testů je zkrácena u PCR testu na 72 hodin a u antigenního testu na 24 hodin.
 2. Mimo výuku je ve všech vnitřních prostorách fakulty nošení ochrany dýchacích cest (respirátor, nanorouška) povinné.
 3. Studenti jsou povinni mít účinně nasazen respirátor v průběhu výuky vyjma vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik apod.) (Viz platný příkaz rektora).
 4. Učitelé, kteří nemají dokončené očkování, mají povinnost nosit ochranu dýchacích cest i při výuce.

Pro zachování prezenční výuky doporučujeme nosit ochranu dýchacích cest.

Doplňující informace:

Od 22. 11. 2021 bude platit následující: Pro účast na akcích, kde je více než 1 000 lidí, se lidé musí prokazovat dokladem o očkování nebo negativním PCR testem. Pro menší akce zůstává povolen i antigenní test.

15. 11. 2021

Instrukce pro pořadatele kulturních a společenských akcí na ČVUT FEL

5. 11. 2021

8. listopadu vstoupuje v platnost 13. dodatek příkazu rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem.

30. 10. 2021

Byly zveřejněny odpovědi na nejčastěji kladené dotazy v souvislosti s onemocněním COVID-19. Dokument bude průběžně doplňován. Další dotazy můžete posílat na e-mail dean@fel.cvut.cz.

22. 10. 2021

Vážení studenti a zaměstnanci, vážené kolegyně a kolegové,

počet studentů a zaměstnanců, u kterých se prokázala nákaza koronavirem, znepokojivě roste v posledních dnech i na naší fakultě. Lze očekávat, že v krátké době dojde ke zpřísnění mimořádných a ochranných vládních opatření. V současné době se uvažuje o striktním příkazu nošení respirátorů během celé výuky. 

Záleží nám na tom, abychom mohli i nadále pokračovat v prezenční výuce. K tomu může přispět každý z nás tím, že budeme dodržovat následující zásady:

 • Pravidelně si myjeme a dezinfikujeme ruce.
 • Nosíme ve všech prostorách fakulty respirátor nebo nanoroušku, a to i při výuce.
 • Dodržujeme bezpečné rozestupy i během přednášek. 
 • Zůstaneme doma, pokud se necítíme fit.
 • V případě COVID-19 pozitivního testu kontaktujeme svého lékaře a fakultu. Očkování proti COVID-19 prokazatelně pomáhá - nechte se očkovat.

Aktuální informace a další pokyny, jak se chovat při výskytu příznaků respiračního onemocnění či při prokázání nákazy koronavirem, najdete na stránce fel.cvut.cz/covid

Děkuji vám, že respektujete uvedená pravidla a za to, že jste ohleduplní! Společnými silami přispějme k zachování kontaktní výuky.

S přáním příjemných podzimních dnů,

prof. Petr Páta, děkan

22. 9. 2021

Instrukce pro pořadatele kulturních a společenských akcí na ČVUT FEL - aktualizováno 15. 11. 2021

17. 9. 2021

Provoz ČVUT FEL od 20. 9. 2021 do 31. 12. 2021

 1. Vstup na ČVUT FEL
  1. Od pondělí 20. 9. 2021 mají zaměstnanci a studenti ČVUT FEL v Dejvicích umožněn volný vstup do budovy. Od středy 22. 9. 2021 bude opět zaveden registrovaný vstup  pomocí elektronické identifikační karty. Vstup do objektu na Karlově náměstí bude od 20. 9. 2021 pomocí elektronické identifikační karty.
  2. Po vstupu je nutné dezinfikovat si ruce a nosit respirátor nebo nano roušku  po celou dobu pobytu v budovách ČVUT, neplatí-li výjimky podle bodů 1.3-1.4.
  3. Výjimku z nošení roušek mají pracovníci nebo studenti, když jsou v kanceláři nebo laboratoři sami nebo mají větší rozestupy než 1,5 m.
  4. Výjimku z nošení roušek mají studenti ČVUT FEL při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, a pedagogičtí pracovníci při poskytování vzdělávání.
  5. Návštěvy jsou na ČVUT FEL povoleny za podmínek, že návštěva nosí respirátor nebo nano roušku, dodržuje vzájemnou vzdálenost 1,5 m a hygienická opatření. Přijímající pracovník vyzvedne a doprovodí návštěvu zpět na vrátnici.
  6. Vrátnice vede evidenci návštěv, vedoucí pracoviště zodpovídá za nahlášení návštěvy na vrátnici.
  7. Všechny osoby vstupující do prostor ČVUT FEL musí splnit podmínky definované Mimořádným opatřením MZd.
 2. Uskutečňování výuky na ČVUT FEL
  1. Základní způsob výuky na ČVUT FEL v zimním semestru 2021/2022 je kontaktní prezenční výuka všech velikostí přednášek, cvičení a laboratoří podle vyhlášeného rozvrhu.
  2. Státní závěrečné zkoušky, státní doktorské zkoušky, obhajoby disertačních prací a zkoušky v doktorském studiu se mohou konat kontaktně za podmínek, že účastníci nosí roušky, dodržují vzájemnou vzdálenost 1,5 m a hygienická opatření.
 3. Pracovní činnost na ČVUT FEL
  1. Základní způsob práce je na pracovišti ČVUT FEL. Pro pracovníky je rovněž možná práce z domova. O práci z domova svých podřízených rozhodují vedoucí jednotlivých pracovišť fakulty, proděkani a děkan.
  2. Na fakultě lze konat akce za účasti hostů za podmínek, že návštěva nosí roušku, dodržuje vzájemnou vzdálenost 1,5 m a hygienická opatření.

V Praze dne 17. 9. 2021

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., děkan

10. 9. 2021

Akademický rok 2021/22 bude na ČVUT FEL zahájen v pondělí 20. září a výuka poběží v plně prezenční formě. V tuto chvíli pro vysoké školy neplatí žádná kapacitní či jiná obdobná omezení pro konání prezenční výuky. Pokud by se omezení změnila, budeme neprodleně informovat.

17. 6. 2021

11. června vstoupilo v platnost 10. úplné znění příkazu rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem.

Nadále platí povinnost studentů, uchazečů o studium a zaměstnanců mít v prostorách ČVUT nasazený ochranný prostředek dýchacích cest a při vstupu provést dezinfekci rukou.

11. 6. 2021

S ohledem na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 8.6.2021 může zkoušející nebo předseda komise SZZ povolit odložení ochrany dýchacích cest všem účastníkům konání zkoušky nebo SZZ, pokud jsou mezi jednotlivými účastníky zachovány rozestupy minimálně 2 m.

4. 6. 2021

7. června 2021 vstupuje v platnost 9. úplné znění Příkazu rektora č. 21/2020 Ke snížení rizika nákazy koronavirem.

Oproti předchozímu znění dochází k jediné změně, vypuštění textu z odst. 1 z čl. IV: „Všem zaměstnancům, jejichž fyzická přítomnost není pro chod ČVUT a pro naplnění jeho účelu zcela nezbytná, bude umožněn v maximální možné míře výkon práce z domova (homeoffice)".

17. 5. 2021

Směrnice děkana ke snížení rizika nákazy koronavirem SD_2021_01 se zrušuje k 17.5.2021.

Podmínky ke vstupu zaměstnanců a studentů do objektů ČVUT FEL jsou dále upraveny Příkazem rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem – 8. úplné znění a Mimořádným nařízením vlády.

Fyzická  přítomnost v budovách ČVUT FEL  je možná pouze za předpokladu, pokud se zaměstnanec nebo student:

 1. prokáže, že podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 (samozřejmě negativní), nebo
 2. prokáže, že podstoupil v posledních 7 dnech POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a jeho výsledek je negativní, nebo
 3. zaměstnanec podstoupil preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem a jeho výsledek je negativní (neplatí pro studenty), nebo
 4. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 5. má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. Skutečnosti uvedené v tomto odstavci se prokazují potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb (resp. Ministerstvem zdravotnictví ČR).

Prokázání skutečnosti podle bodů 1 až 5 se realizuje nahráním do aplikace ČVUT (viz Evidence výsledku testů na COVID-19). Student tuto skutečnost prokazuje na vyžádání (např. při vstupu do školy, vyučujícímu, či případným dalším osobám). Vstup do budov FEL je možný po autorizaci osoby (kartou nebo čipem).

Na návštěvy se vztahují body 1 až 5 a na vrátnici se ohlašují.

Zkoušky budou realizovány s rozestupy (1,5 m), platným testem a splněním hygienických standardů (respirátor, ...).

11. 5. 2021

Vydání nového Příkazu rektora č. 21/2020

Očekáváme vydání nového Příkazu rektora č. 21/2020. V návaznosti na něj bude upravena Směrnice děkana.

Na fakultě sledujeme usnesení Vlády ČR, které se týká omezení provozu vysokých škol a Příkaz rektora. Očekáváme, že zavedená opatření nebudou přísnější než platná nařízení Vlády ČR.

Zkoušky budou realizovány s rozestupy (1,5 m), platným testem a splněním hygienických standardů (respirátor, ...).

Prokázání skutečnosti podle bodů A až E Pokynů pro realizaci příkazu rektora č.21/2020 ze dne 17. 3. 2021 (negativní PCR test, antigenní test, ...) se realizuje nahráním do aplikace ČVUT (viz Evidence výsledku testů na COVID-19). Student tuto skutečnost prokazuje na vyžádání aplikací (např. při vstupu do školy, vyučujícímu, či případným dalším osobám).

22. 3. 2021

Testovací místo ve Studentském domě v Kampusu Dejvice

Od 22. 3. 2021 mohou zaměstnanci a studenti ČVUT využít ve Studentském domě v Dejvicích nově vzniklé testovací místo jako druhou možnou formu testování paralelně se samotestovacím systémem. Testování ve Studentském domě bude probíhat každé pondělí, úterý a čtvrtek od 8.00 do 14.00 hodin do odvolání. Kapacita testovacího místa je taková, že prozatím není nutný rezervační systém. Odběr je jednoduchý a bezbolestný. Je hrazen zdravotní pojišťovnou.

Vstup je vstupem přes terasu do Menzy, poté v hale doprava a nahoru do prvního patra - všude jsou ukazatele. Mějte u sebe kartičku zdravotní pojišťovny a identifikační průkaz zaměstnance/studenta. Potvrzení o provedeném testu vám bude vystaveno na požádání, v případě pozitivity budete samozřejmě kontaktováni pro další postup.

17. 3. 2021

Pokyny pro realizaci příkazu rektora č.21/2020

Aktualizace 17. 3. 2021

Tyto pokyny upravují podmínky ke vstupu zaměstnanců a studentů do objektů ČVUT FEL, které vyplývají z Příkazu rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem – 4. úplné znění

Do budov FEL ČVUT je od 17. 3. 2021 do odvolání přístup omezen jen na nezbytné činnosti k zajištění neodkladného provozu fakulty,  a to zejména:

 • základního provozu budov, za který odpovídá vedoucí TPO, správci budov a vedoucí SVTI,
 • neodkladné technické a stavební práce,
 • zajištění nezbytných administrativních činností děkanátu a pracovišť,
 • zajištění nezbytné výuky, kterou není možné provozovat vzdáleně z domova.

Za organizaci a povolení práce v budovách vždy odpovídají příslušní vedoucí pracovišť.  Příchozí (zaměstnanec, student) je povinen se při vstupu do budovy vždy autorizovat tzv. čipem nebo kartou ČVUT.

Fyzická  přítomnost na pracovišti je možná pouze za předpokladu, pokud se zaměstnanec nebo student:

 1. prokáže, že podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 (samozřejmě negativní), nebo
 2. prokáže, že podstoupil v posledních 7 dnech POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a jeho výsledek je negativní, nebo
 3. zaměstnanec podstoupil preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem a jeho výsledek je negativní (neplatí pro studenty), nebo
 4. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
 5. má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. Skutečnosti uvedené v tomto odstavci se prokazují potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb (resp. Ministerstvem zdravotnictví ČR).

Postup pro testování a distribuci testů zaměstnancům fakulty:

 1. Koordinací nákupů a vydávání testů na pracoviště fakulty je pověřena Ing. Chocová.
 2. Pracoviště fakulty jsou průběžně, na základě svých požadavků, zásobována preventivními testy. Testy pro pracoviště přebírá odpovědná osoba pověřená vedoucím pracoviště (dále odpovědná osoba pracoviště).
 3. Odpovědná osoba pracoviště vyplní data o počtech předaných testů do souboru “ Formular_COVID-testy.xls” a uloží jej do adresáře Alfresco:Operativní řízení fakultyCovid13xxx.
 4. Zaměstnanec obdrží od odpovědné osoby pracoviště preventivní test/y na Covid.
 5. Ráno, před odchodem na fakultu si pracovník provede preventivní test dle návodu a jeho výsledek zaznamená v hlášení o testu v aplikaci ČVUT (jednoduchý návod na použití aplikace je k dispozici na webu ČVUT).
 6. V případě pozitivního výsledku testu zaměstnanec zůstává doma, informuje pověřené osoby fakulty (Ing. Šmajsová a paní Květová, případně sekretariat@fel.cvut.cz) a svého lékaře, který nařídí provedení konfirmačního PCR testu.
 7. V případě negativního výsledku testu pracovník splní podmínky pro vstup na fakultu, přičemž výsledek testu je platný po dobu 7 dnů (viz Příkaz rektora č. 21/2020).
 8. Pokud pracovník nemá k dispozici preventivní test od fakulty a nesplňuje podmínky uvedené výše v bodech A-E., je povinen  se předem se svým pracovištěm domluvit o přístupu na fakultu. Je možné, aby pracoviště na jeho jméno na vrátnici fakulty zanechalo test. V případě negativního výsledku preventivního testu mu bude umožněn vstup na fakultu. Zaměstnanec je povinen neprodleně zaznamenat výsledek testu do aplikace ČVUT.
 9. Zaměstnance fakulty pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o provedení práce je možné v případě potřeby testovat preventivním testem fakulty také. Do poznámky v aplikaci musí uvést formu pracovního poměru (DPP nebo DPČ). Náklady s pořízením testu jdou k tíži fakulty. Potřebným testem je vybaví pracoviště, se kterým má pracovník uzavřenu dohodu.

Informace o testech a plnění podmínek pro vstup do objektů fakulty pro zaměstnance musí být pravdivě zachycena v aplikaci ČVUT. Platí, že vyplněním nepravdivých údajů do aplikace na sebe pracovník bere riziko případného postihu dle mimořádných opatření MZ ČR. Nerad zmiňuji tuto skutečnost, ale musíme si být všichni vědomi všech důsledků, které vyplněním údajů do aplikace na sebe bereme.

Ing. Igor Mráz

tajemník FEL ČVUT v Praze

 

Odkaz na aplikaci ČVUT: https://covidapp.cvut.cz/. (návod najdete ZDE)

Odkaz na stránku FEL o koronaviru: https://fel.cvut.cz/cz/covid/

16. 3. 2021

Na základě 4. úplného znění příkazu rektora č. 21/2020 zavádí Fakulta elektrotechnická ČVUT pro studenty následující pravidla:

Student se na fakultu může od 17. 3. 2021 dostavit jen v nezbytných případech po dohodě s učitelem nebo školitelem v případě, že se na vrátnici fakulty

a) prokáže, že podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARSCoV-2, nebo

b) prokáže, že podstoupil v posledních 7 dnech POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo

c) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 neuplynulo více než 90 dní, nebo

d) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

J. Jakovenko, proděkan

16. 3. 2021

Příkaz rektora 21/2020 – aktualizovaný k 16. 3. 2021 se zvýrazněnými změnami

S dalšími informacemi ohledně testování a vykazování výsledků vás seznámíme bezprostředně poté, co budou upřesněny.

8. 3. 2021

Příkaz rektora 21/2020 – aktualizovaný k 9. 3. 2021 se zvýrazněnými změnami

4. 3. 2021

Příkaz rektora 21/2020 – aktualizovaný k 3. 3. 2021 se zvýrazněnými změnami

Dopis rektora k systému ochrany před koronavirem

1. 3. 2021

Formulář potvrzení cest do zaměstnání Formulář je určen mimopražským zaměstnancům, kteří při cestě do zaměstnání překračují hranice okresu.

Vyplněný fomulář zašlete na e-mail 13931-zam@fel.cvut.cz. Potvrzení vystavíme a zašleme scan zaměstnanci obratem. Originál potvrzení předáme denně na příslušné pracoviště fakulty.

8. 2. 2021

Vzhledem k současné situaci a odhadu budoucího vývoje epidemiologické situace, bude výuka v prvních čtyřech týdnech letního semestru akademického roku 2020/21 probíhat plně distanční formou. Případné prodloužení distanční formy bude upřesněno dle aktuální situace.

14. 1. 2021

Dne 15. ledna 2021 vstupuje v platnost dodatek č. 1 k Příkazu rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem.

11. 1. 2021

Ubytování studentů z důvodu vykonání zkoušky v lednu 2021

7. 1. 2021

Příkaz rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem

9. 12. 2020

3. Úplné znění Příkazu rektora č. 9/2020 k zajištění studia a realizaci zkoušek na ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem

23. 11. 2020

Vážené kolegyně a studentky, vážení kolegové a studenti,

dovoluji si vás kontaktovat v souvislosti s nejnovějším vývojem situace kolem koronaviru a s tím, co to konkrétně znamená pro výuku na naší fakultě. Jak jste již možná sami zaznamenali, v pátek 20. listopadu byl vydán nový příkaz rektora, který nabývá účinnosti dnes, tedy v pondělí 23. listopadu. Hlavním sdělením nového dokumentu je, že se provoz ČVUT bude odvíjet od pravidel uvedených ve stupnici Protiepidemického systému ČR (PES). Jednotlivé fakulty univerzity ovšem mají možnost stanovit pravidla přísnější tak, aby co nejlépe odrážela jejich potřeby a priority.

Ačkoli se aktuální epidemiologická situace a celkový trend v počtu onemocnění jeví o něco příznivěji než v průběhu října, rozhodlo se vedení fakulty pokračovat ve stávajícím režimu online výuky až do konce letošního kalendářního roku. Hlavním důvodem pro toto opatření je, že chceme, abyste vy jako zaměstnanci a studenti mohli v dostatečném předstihu plánovat, jak bude výuka probíhat. A to bez ohledu na to, jaký stupeň PES bude aktuálně v platnosti. Bereme v úvahu mimo jiné mimopražské studenty, kteří nemají zajištěné ubytování, a chceme předejít situaci, že ho budou muset shánět ze dne na den.

Věřím, že tento náš přístup pochopíte/oceníte a využijete čas do konce roku k co nejintenzivnější práci při studiu či výuce a jejím zajištění. V současné době platí možnost individuálních konzultací a laboratorního měření u projektů souvisejících se závěrečnými pracemi. Individuální konzultaci si každý student předem domluví se svým vedoucím závěrečné práce nebo projektu. Pokud to další vývoj epidemiologické situace dovolí, chtěli bychom po Novém roce zahájit blokovou výuku praktických laboratoří. Tento krok začneme plánovat již tento týden.

Přeji vám všem hlavně pevné zdraví a dostatek energie ke zvládnutí výzev této mimořádné doby,

S pozdravem,

Petr Páta, děkan

9. 10. 2020

Příkaz rektora č. 18/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem

29. 9. 2020

Průběh výuky v zimním semestru 2020/2021

Jak víte, z důvodů omezení daných epidemiologickou situací jsme přešli na distanční výuku hned od začátku semestru. Nemuseli jsme, jako v minulém semestru, přecházet na distanční výuku “za pochodu”. Fakulta tehdy musela reagovat a přijmout řadu nezbytných opatření pro zajištění pedagogického procesu, jako například upravit časový plán, podmínky pro postup do dalšího ročníku apod.

V tomto semestru zatím důvod přijímat podobná opatření jako v minulém semestru není. Fakulta monitoruje vývoj situace a v případě nepříznivého vývoje pandemické a pedagogické situace je připravena okamžitě reagovat.

Studenti mají možnost své studium aktivně “řídit”. Do konce tohoto týdne (do 2.10.) mají studenti možnost zrušit libovolný předmět, o kterém se domnívají, že by ho nezvládli, a tak předejít zbytečnému jednomu zápisu předmětu z možných dvou zápisů předmětu. Pozdější zrušení není přípustné.

Dále studenti mají možnost využít vstřícnosti vyučujících a domluvit si např. vhodnější dobu výuky či harmonogram kontroly výuky apod.

Studenti by také měli okamžitě reagovat na problémy s distanční výukou, špatným kontaktem s vyučujícím, s nevhodnými učebními pomůckami, apod. Nemá cenu si po skončení semestru zpětně stěžovat, že někde nastaly situace, které bránily řádnému průběhu výuky.

18. 9. 2020

Na základě epidemiologické situace a v souladu s příkazem rektora č. 16/2020 Ke snížení rizika nákazy koronavirem je od 21.9.2020 do odvolání pozastavena veškerá kontaktní výuka a přechází do distanční formy. Veškeré informace o formě a místě konání distanční výuky budou vždy uvedeny u daného předmětu v Moodle nebo Courseware. On-line distanční výuka bude probíhat v čase vymezeném standardním rozvrhem pomocí nástroje zvoleného vyučujícím.

16. 9. 2020

Od 16. 9. vstupuje v platnost

Dokumenty na které se Metodický pokyn odkazuje jsou primárně dostupné pouze vedoucím pracovišť. Seznam předmětů vyučovaných vzdálenou formou bude průběžně zveřejňován na této stránce. Veškeré informace k formě výuky zapsaného předmětu naleznou studenti v systému Moodle nebo CourseWare.

15. 9. 2020

Od 14. 9. vstupuje v platnost

11. 9. 2020

Od 11. 9. vstupuje v platnost

5. 6. 2020

Od 5. června vstupuje v platnost

2. 6. 2020

Od 2. června vstupuje v platnost

25. 5. 2020

Od 25. května vstupuje v platnost

18. 5. 2020

Od 18. května vstupuje v platnost

10. 5. 2020

Od 11. května vstupuje v platnost DODATEK č. 1 K PŘÍKAZU REKTORA č. 10/2020 (současná přítomnost nejvýše 15 osob v místnosti při výuce, studenti ze zahraničí)

8. 5. 2020

Od 11. května vstupuje v platnost DODATEK č. 1 K PŘÍKAZU REKTORA č. 09/2020 (současná přítomnost nejvýše 15 osob v místnosti při zkoušce)

5. 5. 2020

Od 4. května vstupuje v platnost příkaz rektora č. 10/2020. Je možné vést laboratorní, či seminární výuku kontaktním způsobem za přítomnosti nejvýše 5 osob, pokud se na tom obě strany domluví. Postup registrace a přístupu do budov FEL bychom nechali ve stejném režimu, v jakém to bylo pro studenty posledních ročníků. V tomto dokumentu (přístupno zaměstnancům a studentům FEL) naleznete postup pro přístup studentů FEL na konzultace a do laboratoří.

4. 5. 2020

Příkaz děkana č. 2 pro konání státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací na ČVUT FEL v r. 2020.

28. 4. 2020

Příkaz rektora č. 9/2020 k zajištění studia a realizaci zkoušek na ČVUT v souvislost s opatřeními ke COVID.

20. 4. 2020

Ke snížení rizika nákazy koronavirem vyšel Dodatek č. 5 k příkazu rektora č. 07/2020.

7. 4. 2020

Přístup externích osob do objektů FEL

V zájmu snížení rizika kontaminace prostor fakulty je po dobu platnosti nouzového stavu nutné minimalizovat přístup externích osob. Kromě zaměstnanců pošty, zásilkových firem, Energocentra, obsluhy nápojových/potravinových automatů a pracovníků nezbytných k řešení provozních havárií, je přístup dalších osob možný jen se souhlasem člena vedení fakulty. Všechny osoby jsou povinny v prostorách fakulty používat ochranné pomůcky dle specifikace MZ ČR.

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., děkan

6. 4. 2020

Přidána informace pro studenty.

2. 4. 2020

Informace ohledně odevzdání závěrečných prací a SZZ

 1. Květnový termín odevzdání diplomových a bakalářských prací se nemění, tedy do 22. 5. 2020.
 2. Uvědomujeme si, že mnozí z vás budou mít problémy závěrečnou práci v termínu dokončit. Druhý letní termín odevzdání závěrečných prací je do 14. 8. 2020. Pokud nestihnete odevzdat BAP/DIP do 22. 5. 2020, napíšete před 22. květnem 2020 žádost o náhradní termín odevzdání do 14.8.2020 mailem svému vedoucímu práce. Ten vám odpoví a vy svou žádost včetně odpovědi vedoucího práce přepošlete své studijní referentce, která pak vše s vámi vyřídí.
 3. Po každém zápisu předmětu Bakalářská/Diplomová práce je možné povolit pouze jeden náhradní termín jejího odevzdání. Studentům, kteří mají bakalářskou/diplomovou práci zapsánu aktuálně již podruhé, proto velmi doporučujeme zvážit, zda raději nepožádat o náhradní termín odevzdání práce až na 5. 1. 2021.
 4. Bakalářské státní zkoušky a obhajoby proběhnou ve dvou termínech: 8. 6. - 18. 6. 2020 a 31. 8. - 11. 9. 2020 (pokud odevzdáte práci v květnovém termínu, budete dělat SZZ v červnu, pokud v srpnovém termínu, budete dělat SZZ v září).
 5. Magisterské státní zkoušky a obhajoby proběhnou také ve dvou termínech: 8. 6. - 26. 6. 2020 a 31. 8. - 11. 9. 2020 (pokud odevzdáte práci v květnovém termínu, budete dělat SZZ v červnu, pokud v srpnovém termínu, budete dělat SZZ v září).
 6. Výše uvedené platí, pokud bude kontaktní výuka obnovena nejpozději 1. 6. 2020. Pokud ne, může dojít k změně termínů.

doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.
proděkan

28. 3. 2020

Přidána informace pro studenty.

20. 3. 2020

Přidána informace pro studenty.

18. 3. 2020

Přidána informace pro studenty.

13. 3. 2020

Studijní oddělení je od 16. 3. 2020 až do odvolání uzavřeno. Prosíme studenty, aby své studijní referentky kontaktovali výhradně mailem. Žádosti posílejte buď naskenované mailem nebo poštou.

Březnové promoce se bohužel s ohledem na stávající situaci ruší, přesouvají se na srpen, a to konkrétně na 26. – 28. srpna 2020.

Informace pro vyjíždějící studenty FEL a studenty FEL, kteří již na výjezdu jsou:

 • Dotazy prosím směrujte na Otakara Vlčka (vlcekota@fel.cvut.cz)
 • Vaše problémy s výjezdem, které způsobily restrikce ohledně koronaviru, budeme řešit individuálně a vyjdeme vám v maximální míře vstříc. Studenti, kteří měli v nejbližší době vyjet a nemohou, mohou být ještě zapsáni na FEL do aktuálního semestru. Prosím kontaktujte nás.

9. 3. 2020

 • Tento týden do 15. 3. 2020 je pozastavena veškerá výuka a to i v distanční formě. Nebráníme individuálním nekontaktním konzultacím (např. nad závěrečnými pracemi, projekty, atd.). Učitelé nesmí v tomto období zadávat úkoly studentům a individuální konzultace v tomto období nesmí nikterak zasáhnout do podmínek získání zápočtu a splnění ukončení předmětu.

 • V týdnu od 16.3. do 22. 3. 2020 bude probíhat testování vzdálené výuky na fakultou podporovaných platformách.

 • Pokud se od 23. 3. 2020 plně neobnoví normální režim výuky, přejdeme k tomuto datu k distanční výuce, s veškerými povinnostmi pro studenty z toho vyplývajícími. Tyto povinnosti budou definovány u každého předmětu v Moodle nebo CourseWare.

 


11. 3. 2020

Důvody opatření omezení výuky a podrobnější vysvětlení

Vážené kolegyně, kolegové. 

Víme, že mnoho učitelů má již v současné době připraveno téměř vše pro vzdálenou výuku a mnozí to již realizovali a realizují. Mnozí naopak nemají připravené téměř nic a musí na tom teprve intenzivně pracovat. Pro studenty je velice zmatečné (soudě dle jejich odezvy), že vzdálená výuka neprobíhá jednotně a řízeně. Abychom celý proces sjednotili, musíme dát čas učitelům, aby se na danou situaci připravili. Teprve potom jednotně spustit vzdálenou výuku.

Podstatným důvodem proč nemůžeme naplno spustit vzdálenou výuku hned, jak by si mnozí přáli, je fakt, že mnoho studentů musí nejprve vyřešit své životní problémy, které jim daná omezení přinesly. Kolegyně a kolegové se např. musí vystěhovat z kolejí, jet domů, zajistit si internetové připojení apod. Proto nechceme, aby se v této době studenti jakýmkoli způsobem postihovali za neplnění studijních povinností. Těžko můžeme po někom chtít, aby vypracovával a odevzdával úkoly, sledoval on-line přednášky, když má plnou hlavu starostí s mnoha restrikcemi, které jim “koronavirus” připravil. Je třeba dát všemu čas.

Nechceme však Ty z vás, kteří máte již vzdálenou výuku připravenou omezovat. Se studenty komunikujte, ale prosím mějte na paměti výše uvedené. Zpřístupněte studentům videa, podklady i úkoly, ale nevyžadujte, prosím, po studentech plnění povinností do 23. 3. 2020. Pak naostro spustíme vzdálenou výuku.

Ti z vás, kteří máte bohaté zkušenosti se vzdálenou výukou, nabídněte, prosím, pomocnou ruku svým kolegům, kteří v této oblasti nemají takové zkušenosti. Mnozí tak již dělají, za což jim mnohokrát děkujeme.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
děkan

doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.
proděkan

10. 3. 2020

Vážené kolegyně a kolegové,

v souvislosti s příkazem rektora č. 07/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem Vám zasíláme bližší informace ohledně přerušení výuky na ČVUT v Praze.

1) Tento týden do 15. 3. 2020 je pozastavena veškerá výuka a to i v distanční formě. Nebráníme individuálním nekontaktním konzultacím (např. nad závěrečnými pracemi, projekty, atd.). Učitelé nesmí v tomto období zadávat úkoly studentům a individuální konzultace v tomto období nesmí nikterak zasáhnout do podmínek získání zápočtu a splnění ukončení předmětu. V tomto týdnu probíhá mapování potřeb kateder k zajištění vzdálené výuky.

2) V týdnu od 16. 3. do 22. 3. 2020 bude probíhat testování vzdálené výuky na fakultou podporovaných platformách (viz níže). Realizaci výuky předpokládáme jednou z níže uvedených forem:

 • Využití nahraných přednášek na YouTube.
 • YouTube - bude zajištěno streamování z vybraných místností, varianta je vhodná zejména pro největší předměty. Omezení kapacity dané technickým vybavením.
 • Zoom.us - nástroj pro obousměrné streamování v režimu webinář s možností interakce účastníků, podporuje roli přednášejícího a studentů (např. přihlašování s dotazy), vhodné zejména pro středně velké předměty. Omezení kapacity počtem nakoupených licencí, lze však navýšit.
 • Teams - nástroj pro psanou komunikaci a on-line meetingy (studenti i vyučující jsou si v konferenci rovni), vhodné pro menší předměty. Jedná se o ČVUT nástroj, předpokládáme vytvoření týmů pro všechny předměty vyučované v letním semestru.    
 • Aplikace Moodle a realizace kurzu
 • Zadávání domácí práce a komunikace se studenty prostřednictvím emailu.
 • Nutná kontaktní výuka, např. laboratorní měření, proběhne po skončení tohoto omezení.

Dále bude testována platforma Google Hangouts - možné  využití v rámci dočasného rozšíření licence ze strany Google. Fakulta však nedokáže zajistit uživatelskou podporu.

Vyučující po dohodě s vedoucím katedry vybere vhodnou formu vzdálené výuky, o které informuje studenty v Moodle nebo CourseWare.

Pracujeme na způsobu zpřístupnění odkazů, popisů a návodů na jednotlivé služby tak, aby se mohlo přejít na plný provoz vzdálené výuky. SVTI zajišťuje technické prostředky pro realizaci nahrávání a streamingu přednášek. Konkrétní pokyny budou uvedeny na níže odkazovaném webu.

3) Pokud se od 23. 3. 2020 plně neobnoví normální režim výuky, přejdeme k tomuto datu k vzdálené výuce, s veškerými povinnostmi pro studenty z toho vyplývající.  Tyto povinnosti budou definovány u každého předmětu v Moodle nebo CourseWare.

Podrobnější informace naleznete na této webovské stránce, která bude průběžně aktualizována. Prosím, abyste si tuto stránku alespoň jednou denně otevřeli a prostudovali nové informace.

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
děkan

doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.
proděkan

Dle rolí

Za obsah odpovídá: prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.