Vzpomínáme

prof. Ing. Jiří Tůma, DrSc.

*30.10.1934  ┼ 16.1.2017

Prof. Tůma se narodil v Praze 30. října 1934, po maturitě absolvoval elektrotechnické inženýrství na ČVUT v Praze, které s úspěchem ukončil v roce 1959. Ještě tentýž rok nastoupil do podniku Energostroj, kde začal rozvíjet svoji profesní kariéru a již v následujícím roce na základě jeho odborných kvalit byl přijat na Československý státní energetický dispečink, kde významně přispěl k rozvoji moderních metod řízení elektrizační soustavy, stál u zrodu propojování přenosové soustavy do evropského prostoru. Odborně se především zaměřil na bezpečnost a spolehlivost provozu energetických zařízení.

V roce 1975 profesor Tůma obhájil kandidátskou disertační práci a byl mu udělen titul CSc. V témže roce se stal náměstkem ředitele pro výzkum ve Výzkumném ústavu energetickém Praha, kde pracoval až do roku 1986. Vedl řadu výzkumných prací a významně přispěl k rozvoji elektroenergetiky v Československu. Ve své funkci podporoval spolupráci s vysokými školami, zejména s Fakultou elektrotechnickou ČVUT, kde byl i členem její vědecké rady.

V roce 1986 obhájil habilitační práci v oboru elektroenergetika a byl ministrem školství jmenován docentem. Následně obhájil i doktorskou disertační práci na téma Modelování spotřeby elektrické energie a vědecká rada ČVUT mu udělila hodnost DrSc. V témže roce se začal plně věnovat činnosti na zmíněné fakultě jako vedoucí Katedry elektroenergetiky. V následujícím roce 1987 byl na návrh vědecké rady ČVUT jmenován prezidentem republiky profesorem ČVUT v oboru energetika.

Jeho nástup na katedru přinesl nové impulzy pro rozvoj problematiky spolehlivosti a bezpečnosti elektrizačních soustav a tematické rozšíření zaměření katedry na širší otázky energetiky, ekonomiky a ekologie. Zároveň rozvinul vědeckovýzkumnou spolupráci s československou energetikou. Ve vedení katedry působil až do roku 1994 a poté se stal proděkanem pro vědu a výzkum FEL ČVUT, kde položil základy systému vědeckovýzkumných záměrů a hodnocení vědeckovýzkumné činnosti pracovníků. Tuto funkci zastával až do roku 1999. Během svého působení na elektrotechnické fakultě byl předsedou, či členem řady komisí pro přípravu habilitačních a profesorských řízení na fakultách v České republice a Slovenské republice.

Je třeba také vyzdvihnout jeho podíl na výchově mladých vědeckých pracovníků v rámci doktorské etapy studia, je členem komisí pro obhajoby doktorských prací a také úspěšně dovedl k titulu CSc., respektive Ph.D. více než desítku studentů, z nichž někteří v současné době zastávají významné pozice v nejen české energetice. Této činnosti se doposud plně věnuje, což tvoří jádro jeho působení na katedře.

Výsledky výzkumné činnosti promítl profesor Tůma do více než 80 původních odborných článků, jež byly uveřejněny v zahraničních a tuzemských časopisech a do 150 příspěvků na tuzemských a zahraničních konferencích. Dále je autorem či spoluautorem 50 odborných studií a tematických úkolů, 40 výzkumných zpráv, je autorem 4 knih a spoluautorem dalších 6 publikací.

Vysoká odbornost a schopnost nacházet objektivní přístupy jsou jistě důvodem rozsáhlého působení profesora Tůmy v domácích a zahraničních společnostech a organizacích. Z těch dlouhodobých je třeba uvést: člen redakční rady časopisu ENERGETIKA, člen státní zkušební komise při MPO pro energetické specialisty, člen komise grantové agenty AV ČR, předseda hodnotitelské komise Zlatý ampér. Je častým účastníkem ve vědeckých výborech mezinárodních a národních energetických konferencí.

Také působil v dozorčích radách elektroenergetických podniků a sklidil četná ocenění. V roce 1989 obdržel Křižíkovu medaili ke 100 letům energetiky v ČR, v roce 1994 Felberovu medaili ČVUT a v roce 2010 obdržel Listovu medaili ČSZE za významnou úlohu při rozvoji české energetiky.

Profesor Tůma byl bezpochyby významnou vědeckou osobností, která ovlivnila vývoj a úroveň vědy i vzdělávání v oblasti elektroenergetiky, ale také byl člověkem s velkým všeobecným rozhledem, plný elánu a optimismu.

prof. Ing. Josef Tlustý, CSc.
zástupce vedoucího katedry elektroenergetiky

(2017)

Za obsah odpovídá: Ing. Zdeněk Mack