Vzpomínáme

prof. Ing. Jan Štecha, CSc.

Prof. Ing. Jan Štecha, CSc. zemřel po dlouhé těžké nemoci 23. 8. 2016. Narodil se 14. 7. 1937, absolvoval FEL ČVUT v Praze, v roce 1960 získal titul Ing. v oboru Měřicí a řídicí technika, v roce 1971 titul CSc. v oboru Technická kybernetika, v roce 1975 se stal docentem pro obor Technická kybernetika a k 1. 12. 1993 byl jmenován profesorem pro obor Technická kybernetika.

Od roku 1960 působil na FEL ČVUT, kde nastoupil na katedru řídicí techniky jako pedagogický asistent. Od roku 1963 zde působil jako odborný asistent, poté jako docent a od roku 1994 jako profesor. V průběhu svého působení byl předsedou kárné komise FEL ČVUT, členem vědecké rady Fakulty mechatroniky TU Liberec a ÚTIA AV ČR, členem oborové rady GAČR.

Prof. Štecha byl prvním průkopníkem obecné teorie dynamických systémů na FEL ČVUT. V pedagogické oblasti vybudoval předmět Teorie dynamických systémů a dovedl ho do podoby, v jaké se učí na světových technických univerzitách a v mírně pozměněné podobě je dodnes stěžejním předmětem magisterského studia se zaměřením řídicí technika. Rovněž zavedl předmět Optimální rozhodování a řízení, v jehož oboru se stal předním odborníkem v ČR. Je autorem nebo spoluautorem řady skript a učebních textů ve výše zmíněných předmětech a v předmětech Nelineární systémy a Moderní teorie řízení. Přednášel několik předmětů zaměřených na řízení dynamických systémů (jeden na FJFI), byl vedoucím několika desítek diplomových prací.

Ve vědeckovýzkumné činnosti byly oblastí jeho zájmu optimální a robustní algoritmy řízení systémů. Byl řešitelem nebo spoluřešitelem mnoha grantů GAČR a MŠMT, je autorem či spoluautorem zhruba 70 článků v odborných časopisech a mezinárodních konferencích a dvou patentů z oblasti optimálního řízení. Byl členem Technického výboru IFAC zaměřeného na optimální řízení a členem programových výborů několika mezinárodních konferencí (European Control Conference (ECC), Modelling, Identification and Control (MIC)). Byl školitelem deseti doktorandů, z nichž někteří se stali špičkovými světovými odborníky, např. prof. V. Havlena ze společnosti Honeywell ACS nebo D. Filev, jenž je technickým ředitelem výzkumného centra Ford Motor Company.

V osobě prof. Štechy ztrácí obor automatického řízení výjimečného pedagoga, který dokázal svůj zápal, se kterým přednášel o jeho krásách, přenést na své studenty. Se stejnou intenzitou žil a užíval života v celé jeho šíři, hrál tenis, lyžoval, hrál na klavír, věnoval se turistice, chalupařil, vše až do vysokého věku. V našich vzpomínkách navždy zůstane jako člověk stále nabitý energií, elánem a optimismem, které neúnavně šířil kolem sebe.

doc. Petr Hušek, Ph.D., Katedra řídicí techniky

(2017)

Za obsah odpovídá: Ing. Zdeněk Mack