Vzpomínáme

doc. Ing. Miloš Sedláček, CSc.

Vzpomínka na pana doc. Ing. Miloše Sedláčka, CSc.

Bývalého pracovníka Katedry měření, který zemřel 27. srpna 2017 ve věku 76 let

Pan docent Sedláček začal svoji profesní dráhu jako asistent na Katedře teoretické a experimentální elektrotechniky ČVUT-FEL v roce 1963. Již před tím ale pracoval na této katedře jako pomocná vědecká síla a potom „půlasistent“ pod vedením doc. Jakla, který se věnoval metrologii. Po vzniku Katedry měření v r. 1971 se zaměřil na měření parametrů aktivních elektrických veličin s neharmonickými průběhy, přičemž hlavní pozornost v poslední době věnoval možnostem využití číslicového zpracování signálu v této oblasti. Zde dosáhl vynikajících výsledků na světové úrovni, o čemž svědčí řada publikací v prestižních časopisech a ve sbornících světových konferencí. V této oblasti se v r. 1993 též habilitoval (když již před tím byl v r. 1988 jmenován docentem).

I předměty, které doc. Sedláček v posledních desetiletích zajišťoval, se týkaly především této problematiky (Zpracování signálů v měřicí technice, Zpracování signálů a obrazů). Byl autorem popř. spoluautorem několika skript a dále knih „Elektrická měření – přístroje a metody“ a „Měření aktivních elektrických veličin s neharmonickými průběhy“. Během svého pedagogického působení vychoval doc. Sedláček jako vedoucí diplomových prací řadu inženýrů a jako školitel vedl řadu disertačních prací. Všichni jeho studenti na něj vzpomínají jako na vysoce korektního učitele ochotného vždy poradit a pomoci.

Doc. Sedláček byl aktivní i na mezinárodní úrovni, a to zejména v rámci organizace IMEKO (international Measurement Confederation), kde v letech 1997 až 2006 byl místopředsedou popř. předsedou Technical Committee TC4 (Measurement of Electrical Quantities) a členem generální rady IMEKO. Současně patřil k zakladatelům Českého národního komitétu IMEKO a v letech 1995 až 2007 jeho předsedou. Jeho činnost v IMEKO byla v r. 2006 oceněna presidentem IMEKO diplomem Distiguished service award. Mimo to v letech 1997 až 2000 působil na FEL ČVUT jako proděkan pro zahraniční styky.

Nejen u svých spolupracovníků, ale i u svých zahraničních kolegů byl pan docent Sedláček vážen a oblíben, a to nejen pro své odborné vědomosti a výsledky, ale i vstřícnost, milé jednání a sportovního ducha – byl gentlemanem v pravém slova smyslu.

Čest jeho památce!

Za všechny jeho spolupracovníky z Katedy měření
Prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.
vedoucí Katedry měření

(2017)

Za obsah odpovídá: Ing. Zdeněk Mack