Vzpomínáme

Prof. Ing. Milan Mikulec, DrSc.

Pan prof. Ing. Milan Mikulec, DrSc. se narodil 6. 4. 1929 v Ludkovicích na Zlínsku. V roce 1949 absolvoval průmyslovou školu elektrotechnickou ve Zlíně. Studium na Elektrotechnické fakultě v Praze ukončil s vyznamenáním v roce 1953 a nastoupil jako odborný asistent na katedru teoretické elektrotechniky, kterou v té době vedl pan prof. Zdeněk Trnka. Celý svůj profesní život strávil prof. Mikulec na Elektrotechnické fakultě. Spolu s Ing. Milanem Dufkem byl nejbližším spolupracovníkem prof. Trnky. Vedl cvičení z předmětu Teoretická elektrotechnika I a II. Pro tato cvičení napsal spolu s Ing. Dufkem knihu „Příklady z teoretické elektrotechniky“, která byla základem pro další publikace z této oblasti. Zastupoval prof. Trnku při přednáškách z předmětu Teoretická elektrotechnika.

Kandidátskou disertační práci obhájil v roce 1962 a habilitační práci v roce 1966, kdy byl jmenován docentem. Po smrti prof. Trnky v roce 1968 převzal přednášky předmětu Teoretická elektrotechnika, který patřil k základním předmětům studia na FEL. V roce 1971, kdy došlo k rozdělení katedry teoretické elektrotechniky, přešel na katedru teorie obvodů, kde pracoval až do odchodu do důchodu v r. 1994. Zde vytvořil předmět Teorie elektrických obvodů a s tím související předměty Elektrické obvody I a II. Byl hlavním autorem monografií: Mikulec, Havlíček: Základy teorie obvodů I a II. Je spoluautorem Technického naučného slovníku (SNTL 1962-64, 1981), kde zpracoval hesla z oblasti Elektrotechnika: teorie a obecná část.

V roce 1972 až 1974 vedl katedru elektrotechniky na Military College v Káhiře. V roce 1991 získal titul DrSc. a byl jmenován profesorem. V letech 1990-1993 byl předsedou oborové rady doktorského studia oboru Teoretická elektrotechnika.

Ve výzkumné činnosti na FEL se prof. Mikulec věnoval problematice magnetických měření a magnetických materiálů, kde v této oblasti rovněž spolupracoval s Výzkumným ústavem telekomunikací.  Kromě měřičů magnetického pole s Hallovou sondou vyvinul také operační zesilovač složený z diskrétních součástek, určený pro integrátory k měření magnetické indukce. Tyto prvky byly dlouhou dobu využívány při výzkumné práci na katedře měření a na katedře teorie obvodů. V oblasti magnetických měření spolupracoval s Výzkumným ústavem hutnictví železa v Dobré, a s Válcovnami plechu ve Frýdku-Místku. Je autorem unikátní, světově uznávané a dodnes používané, původní české kompenzační metody pro měření otevřených vzorků magneticky měkkých materiálů pro elektrotechniku. Navrhl a realizoval systém pro kontinuální měření ztrát při výrobě magnetických plechů. Výsledky své výzkumné práce publikoval ve špičkových zahraničních odborných časopisech a ve své doktorské práci. Na tyto práce potom navázali jeho spolupracovníci prof. Havlíček a prof. Zemánek.

Během svého pedagogického působení vychoval profesor Mikulec jako vedoucí diplomových prací řadu inženýrů a byl také úspěšným školitelem řady doktorandů v oblasti magnetických měření a elektrických obvodů. Všichni jeho studenti ho znali jako vysoce korektního učitele ochotného vždy poradit a pomoci. Za své úspěšné působení na Fakultě elektrotechnické obdržel od děkana medaili profesora Trnky.

Dokud mu to zdravotní stav umožňoval, aktivně se věnoval i činnosti ve spolku Elektra.

Pan profesor Mikulec byl náročným a spravedlivým učitelem, pro své studenty a kolegy byl špičkovou odbornou i morální autoritou. Všichni na něj budeme s úctou vzpomínat.

Za obsah odpovídá: Ing. Zdeněk Mack