Vzpomínáme

prof. lng. Jiří Kodeš, DrSc.

Jiří Kodeš se stal inženýrem v oboru Radiová lokace na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. V roce 1963 obhájil titul kandidáta věd v oboru Aplikovaná fyzika, roku 1968 se habilitoval docentem na katedře fyziky v obo­ru Užitá fyzika. Dále od roku 1978 působil na katedře mikroelektroniky a roku 1990 obhájil vědecký titul doktora věd v obo­ru Mikroelektronika. Profesorem v oboru Elektronika byl jmenován v roce 1992. V roce 2003 byl jmenován emeritním profesorem ČVUT.

S elektrotechnickou fakultou byl tedy spjat celý profesní život. Významně se zasloužil o rozvoj fyziky polovodičů, lze ho považovat za zakladatele oboru polovodičů na ČVUT. V letech 1966 až 1969 vedl na katedře fyziky kabinet Fyziky plazmatu a v letech1970 až 1977 pracovní skupinu Polovodiče. Zaměřil se na výzkum v oblasti mikro­fyzikálních parametrů křemíku a aplikací křemíkových součástek ve spolupráci s TESLA VÚST, FÚ ČSAV, ČKD Polovodiče.

Na katedře mikroelektroniky vychoval řadu studentů, doktorandů a mladších spolupracovníků v oboru výkonových polovodičových součástek. Aktivně se podílel na aktivitách Jednoty československých matematiků a fyziků, byl členem vědecké rady fakulty a dalších komisí a orgánů. Za svou práci byl oceněn řadou čestných uznání a medailí, včetně Felberovy medaile III. a II. stupně.

U studentů a spolupracovníků byl prof. Kodeš vážen nejen pro své vědomosti a pracovní výsledky, ale i pro svoji pracovitost a skromnost. Fakulta v něm ztratila dobrého člověka, významného odborníka a pedagoga.

Zemřel dne 28. května 2013 ve věku 80 let.

(2013)

Za obsah odpovídá: Ing. Zdeněk Mack