Vzpomínáme

doc. Ing. Jaroslav Hrabák, CSc.

Vzpomínka
na pana doc. Ing. Jaroslava Hrabáka, CSc.,
bývalého pracovníka katedry měření, který zemřel 6. května 2016 ve věku 92 let

Pan docent Hrabák se významně zasloužil o rozvoj měřicí techniky, zejména v oblasti magnetických měření. Po studiu na reálném gymnáziu v Písku absolvoval elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze, kde promoval v roce 1949. Svou profesní dráhu začal ve vývojovém oddělení podniku Tesla Praha a později ve Výzkumném ústavu A.S. Popova, kde se věnoval vývoji magnetických záznamových prvků. V únoru 1965 nastoupil na katedře teoretické elektrotechniky a měření, kterou vedl prof. Zdeněk Trnka. Zde společně s Ing. Dufkem zajišťoval výuku i výzkum v oblasti měření magnetických veličin. Postupně po vzniku katedry měření v r. 1971 se jim podařilo vybudovat tým, který v této oblasti dosáhl (a stále dosahuje) vynikajících výsledků na světové úrovni. Jedná se např. o komparátory stejnosměrných popř. střídavých proudů používané na úrovni státních etalonů, vysoce citlivé feromagnetické (flux-gate) sondy pro měření slabých magnetických polí, elektronické integrátory pro magnetická měření apod. Řadu let přednášel p. doc. Hrabák předmět „Elektrická měření“ studentům oboru Silnoproudá elektrotechnika a předmět „Magnetické prvky a měření“ v oboru Technická kybernetika. Je spoluautorem několika skript a knihy „Magnetická měření“.

V roce 1968 získal p. doc. Hrabák vědeckou hodnost CSc. a v únoru 1977 obhájil habilitační práci, ve které se zabýval měřením parametrů otevřených vzorků magnetických materiálů.

Během svého pedagogického působení vychoval pan doc. Hrabák jako vedoucí diplomových prací řadu inženýrů a jako školitel vedl disertační práce studentů. Mezi jeho úspěšné doktorandy patřil i prof. Ripka, současný děkan FEL. Všichni „jeho“ studenti na něj vzpomínají jako na respektovaného učitele – odborníka ochotného vždy poradit, pomoci, stále se učit něco nového a předávat to svým studentům.

U spolupracovníků byl pan doc. Hrabák velmi oblíben a vážen nejen pro své vědomosti a pracovní výsledky, ale zejména korektnost v jednání a možnost se s ním kdykoli poradit, a to nejen v odborných otázkách, ale i v ryze osobních záležitostech. I po odchodu do důchodu často navštěvoval katedru, byl oponentem závěrečných prací, učebnic a skript, také byl aktivním členem spolku Elektra. Patřil až do konce svého života k těm, kteří neustrnou a trvale sledují, co nového se děje v jejich oboru.

Ztrácíme v něm nejen kolegu a respektovaného učitele, ale zejména po všech stránkách váženého a dobrého člověka, kterého jsme měli všichni rádi.

Čest jeho památce!

Katedra měření
Prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
Prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc.
Doc. Ing. Jan Holub, Ph.D.
Doc. Ing. Petr Kašpar, CSc.
Ing. Drahomíra Hejtmanová CSc.
Doc. Ing. Karel Draxler, CSc.

(2016)

Za obsah odpovídá: Ing. Zdeněk Mack