Vzpomínáme

prof. Ing. Jan Hlavička, DrSc.

In memoriam
prof. Ing. Jan Hlavička, DrSc.
profesor katedry počítačů FEL ČVUT
děkan FEL ČVUT
prorektor ČVUT

Profesor Hlavička patřil k našim nejvýznamnějším odborníkům v oblasti technického vybavení počítačů, dlouhodobě se věnoval problematice diagnostiky a spolehlivosti číslicových obvodů a dosáhl zde vynikajících mezinárodně uznávaných výsledků.

Po absolvování elektrotechnické fakulty ČVUT v roce 1964 nastoupil prof. Hlavička do Výzkumného ústavu matematických strojů (VÚMS) v Praze jako aspirant. Když v roce 1969 úspěšně obhájil svoji kandidátskou dizertační práci, odjel na dvouletý pobyt k firmě Siemens do Mnichova, kde pracoval jako programátor v oddělení automatizace návrhu počítačů. Po návratu se začal odborně orientovat především na problematiku diagnostiky číslicových obvodů, která v té době byla v Československu v naprostých začátcích. Knihou Diagnostika elektronických číslicových obvodů, kterou jako vedoucí autorského kolektivu publikoval v tehdejším Státním nakladatelství technické literatury (SNTL), fakticky založil tento obor u nás, a zasloužil se tak o jeho teoretické studium i praktické využití v průmyslu.

Ve VÚMS Praha pracoval jako výzkumný, vědecký a posléze jako samostatný vědecký pracovník. Zúčastnil se vývoje čs. počítačů EC-1021, 1025, 1026 a 1027 řady JSEP a své odborné výsledky prezentoval na významných mezinárodních konferencích. Od r. 1976 externě přednášel na katedře počítačů FEL ČVUT předmět Spolehlivost a diagnostika, který zavedl jako první do výuky oboru u nás a pro který rovněž napsal skripta. Tento předmět externě přednášel i na SVŠT (nyní STU) v Bratislavě a na intenzivních kurzech v letech 1978 až 1980 na Technische Hochschule Ilmenau v Německu. Byl členem státních zkušebních komisí na FEL ČVUT v Praze a SVŠT v Bratislavě, úspěšně vedl diplomanty i aspiranty.

Na katedru počítačů nastoupil na plný úvazek v r. 1984 a převzal výuku dalšího předmětu - Číslicové počítače II (nyní Architektura počítačových systémů) -, pro který navrhl novou osnovu a napsal rovněž skripta oceněná cenou rektora. V roce 1985, kdy byl jmenován docentem pro obor výpočetní technika, působil také jeden semestr na Université de Montréal v Kanadě. Svoji doktorskou disertační práci obhájil v r. 1987 a v roce 1991 byl na FEL ČVUT jmenován profesorem. Jako vedoucí autorského kolektivu publikoval první českou monografii o číslicových systémech odolných proti poruchám, která se zabývá aktuální problematikou aktivního řízení spolehlivosti systémů.

Díky svým charakterovým vlastnostem, mimořádným odborným kvalitám, pedagogickému talentu a osobnímu charismatu velmi rychle získal uznání svých kolegů na katedře i na fakultě. Také studenti vždy vysoce oceňovali mimořádnou odbornou i pedagogickou úroveň jeho přednášek, jimiž dokázal vzbudit nebo posílit zájem o obor.

V roce 1990 byl prof. Hlavička zvolen prvním „polistopadovým“ děkanem elektrotechnické fakulty a v r. 1991 byl zvolen znovu, tentokrát na tříleté funkční období. Jako děkan řídil tedy fakultu v době náročné transformace školy a celé společnosti. Zásadním způsobem se přičinil o změny ve struktuře studia i vědeckovýzkumné práce fakulty, směřující k větší otevřenosti, k posilování odpovědnosti studentů a rozšiřování mezinárodní spolupráce členů fakulty. Právě v tomto období se na základě demokratických principů vytvořily nové řídicí orgány fakulty a byl přijat i nový způsob výběru vedoucích kateder. Díky autoritě prof. Hlavičky proběhly tyto změny spořádaně, bez anarchie či vyřizování osobních účtů.

Zasadil se také o rehabilitaci studentů či zaměstnanců, kteří v období totality utrpěli příkoří ze strany vedení fakulty. Prof. Hlavička byl také jedním ze zakladatelů a neúnavných organizátorů spolku ELEKTRA, který sdružuje absolventy a přátele fakulty.

Vzhledem ke svým rozsáhlým zahraničním kontaktům a zkušenostem z pobytů v zahraničí si prof. Hlavička plně uvědomoval nezastupitelnou úlohu mezinárodní spolupráce jak v pedagogické, tak i odborné činnosti vysoké školy. Již jako děkan se např. zavedením kreditního systému či bakalářského studia snažil přizpůsobit strukturu studijních plánů tomu, s čím se setkával na předních evropských a světových univerzitách. Inicioval systematické zavádění výuky v angličtině na FEL, vydávání anglických skript a informačních materiálů, podporoval výměnné pobyty studentů i učitelů.

V letech 1994-97 se jako prorektor ČVUT pro zahraniční styky snažil posilovat prestižní postavení ČVUT v mezinárodním měřítku především cestou navazování pracovních partnerských styků s nejvýznamnějšími univerzitami v Evropě, USA i jinde ve světě. Významně se zasloužil o rozšíření projektu internacionalizace studia i na ostatní fakulty ČVUT a o další prohloubení mezinárodní spolupráce celé školy.

Prof. Hlavička byl členem IEEE, v letech 1998-2001 předsedou Czechoslovak Section of IEEE, od 2002 členem výboru Sekce a členem IEEE Region 8 Executive Committee. Byl členem dalších významných institucí, jako The Institution of Electrical Engineers a New York Academy of Sciences, předsedou a poté členem českého národního komitétu IMEKO a dalších. Byl rovněž čestným předsedou a členem programových výborů řady mezinárodních konferencí. Dokladem vysokého ocenění jeho odborné a pedagogické práce jsou stříbrná Felberova medaile ČVUT udělená r. 1996, IEEE Millennium Medal udělená r. 2000, Medaile MŠMT II. stupně a IEEE Certificate of Appreciation udělené r. 2002.

Ani rozsáhlá a intenzivní odborná a organizační činnost nebyla prof. Hlavičkovi překážkou v naplňování jeho kulturních potřeb či osobních zálib. Měl velmi rád hudbu a sám hrál velmi dobře na kytaru. Svých mimořádných jazykových znalostí dokázal při zahraničních cestách využít i k poznání kultury, geografických zvláštností a sociální či politické situace v navštívené oblasti. Měl rád sport, byl výborným lyžařem a nadšeným lyžařským instruktorem svých dvou vnoučat. Byl náročný, především sám k sobě, ale také se vždy snažil pomoci skutkem nebo alespoň dobrou radou. Nikdy si nestěžoval, ani dlouholeté zdravotní problémy mu nebyly důvodem k polevení v pracovním nasazení či ke steskům, kolem sebe dokázal vždy šířit optimismus.

Prof. Hlavička zemřel po těžké nemoci dne 6. září 2002 ve věku 60 let. Jeho odchodem ztratila akademická obec ČVUT jednu ze svých nejvýraznějších osobností, česká věda v něm přišla o významného odborníka a organizátora, studenti a doktorandi o vynikajícího pedagoga a jeho spolupracovníci navíc o kolegu a přítele, člověka širokého rozhledu a ryzího charakteru.

doc. RNDr. Josef Kolář, CSc.
FEL ČVUT

(2009)

Za obsah odpovídá: Ing. Zdeněk Mack