Vzpomínáme

prof. Ing. Jiří Habel, DrSc.

Profesor Jiří Habel svoji profesní dráhu zahájil po úspěšném zakončení inženýrského studia na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze v roce 1958, kdy nastoupil jako pedagogický asistent na katedru elektroenergetiky. Svoji odbornou a vědeckou činnost postupně zaměřil na oblast světelné techniky. Kandidátskou disertační práci obhájil v roce 1970 a habilitační práci v roce 1974. V roce 1975 byl jmenován docentem v oboru elektrotechnika. Doktorskou disertační práci obhájil v roce 1990 a v roce 1993 byl jmenován profesorem. Ve své vědecké a odborné činnosti se profesor Jiří Habel zaměřoval hlavně na oblasti týkající se popisu a měření parametrů světelného prostředí u venkovních i vnitřních osvětlovacích soustav, hodnocení zrakového vjemu při různých světelných podmínkách, energetické náročnosti osvětlovacích soustav a rušivého vlivu umělého osvětlení na okolní prostředí.

V rámci své pedagogické činnosti připravoval studenty na katedře elektroenergetiky ČVUT v Praze v oboru světelná technika na problematiku návrhu, hodnocení a provozu vnitřních i venkovních osvětlovacích soustav. Vedle ČVUT v Praze také hostoval na ZČU v Plzni. O kvalitě přípravy studentů pro oblast světelně technické praxe svědčí velký zájem o jeho absolventy jak z oblasti průmyslu, tak z projekční praxe. Vychoval řadu odborníků, kteří v současné době působí nejen v českých, ale i zahraničních firmách, projekčních ateliérech a institucích. K úspěšnému dokončení doktorandského studia přivedl sedm studentů.  

Publikační činnost profesora Jiřího Habela zahrnuje přes sto odborných článků a přednášek na národních i mezinárodních konferencích. Je autorem deseti vysokoškolských skript a spoluautorem čtyř učebních pomůcek. Současně je autorem knihy Světelná technika a osvětlování (FCC PUBLIC Praha 1995) a spoluautorem knihy Světlo a osvětlování (FCC PUBLIC Praha 2013).

Vzhledem ke svým znalostem, zkušenostem a schopnosti objektivního nadhledu při řešení problémů z oblasti světelné techniky profesor Jiří Habel působil v řadě odborných organizací a institucí. Mezi nejvýznamnější patřil národního komitétu Mezinárodní komise pro osvětlování (ČNK CIE), Český metrologický institut (ČMI), Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení (SRVO), Česká metrologická společnost. Současně byl také předsedou redakční rady časopisu Světlo a členem technických komisí TNK12 (Jednotky a veličiny) a TNK76 (Osvětlování) při Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).  

Vedle svých bohatých znalostí a zkušeností byl respektovanou osobou díky neuvěřitelné vitalitě a pozitivnímu, vlídnému a chápavému přístupu k lidem i k životu.

Za obsah odpovídá: Ing. Zdeněk Mack