Významná jubilea

prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc.

Prof. Uhlíř se narodil 3. března 1940 v Praze. Po ukončení základní a střední školy, vystudoval v létech 1957 – 1962 Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze obor měřicí a řídicí technika. Hodnost kandidáta věd v oboru radioelektronika získal v roce 1973, kdy předložil disertaci na téma: Nelineární metody analýzy bistabilních obvodů. Habilitoval se v roce 1990 pro obor Elektronika s disertací na téma: Vlastnosti, parametrizace a rozpoznávání fonetických signálů.  Profesorem pro obor Teoretická elektrotechnika byl jmenován v roce 1997.

Svou profesionální dráhu započal v létech 1963 – 1967 jako samostatný výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu pro sdělovací techniku, podniku Tesla. Zabýval se konstrukcí přístrojů pro výzkum a výrobu elektronických součástek.

Od roku 1967 až dosud je zaměstnán na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Nejprve jako výzkumný pracovník, od roku 1973 jako vědecký pracovník a od roku 1978 jako samostatný vědecký pracovník. Od roku 1968 do roku 1989 byl z politických důvodů diskvalifikován z pedagogické činnosti. Nicméně vychoval několik aspirantů svých kolegů.

V roce 1990 se stal vědecko-pedagogickým pracovníkem. Od roku 1990 až do roku 1996 a dále od roku 2000 do roku 2007 vedl katedru teorie obvodů. V období let 1994 až 2000 zastával funkci děkana elektrotechnické fakulty.  

Výzkumné a profesionální zájmy soustřeďoval na obecné otázky nelineárních obvodů a soustav, na elektronické analogově-číslicové systémy se zaměřením na číslicovou techniku a na číslicové zpracování signálů. Po svém krátkém studijním pobytu na Aalborg University Center (AUC) v Dánsku v roce 1981 založil na FEL výzkum hlasových komunikací, postupně kolem sebe soustředil a vychoval řadu odborníků v této oblasti. Proto od tohoto roku pracuje až dosud na katedře teorie obvodů tým zabývající se zpracováním a rozpoznáváním hlasových signálů. Zásluhou jubilanta je, že tento tým pod jeho vedením ustál i svou výraznou personální obměnu po roce 1990, kdy řada pracovníků odešla do soukromého sektoru doma i v zahraničí, včetně takových firem jako IBM.

Jubilant je spoluautorem celkem 7 knižních titulů, z toho 1 v zahraničí. Napsal rovněž celkem 22 titulů skript a učebních textů. Bylo mu uděleno celkem 7 patentů a autorských osvědčení. Realizoval 6 inženýrských projektů. Byl nositelem řady zahraničních a tuzemských grantů a projektů, které během svého působení dokázal aktivně získávat a tím přinášet nemalé finanční prostředky pro katedru a fakultu.

Byl členem Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, Akreditační komise MŠMT ČR a Předsednictva GAČR.

Za své dlouholeté aktivity i za kvalitní výuku byl oceněn cenami ministra školství prvého i druhého stupně, zlatou Felberovou medailí a medailí ČVUT. V současné době je členem Inženýrské akademie ČR a členem IEEE (senior member).

V současné době je vyhledávaným odborníkem se značně širokým rozhledem a zkušenostmi. Je členem Vědecké rady Technické univerzity v Liberci a vědecké rady Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií na téže univerzitě, vědecké rady Fakulty aplikované informatiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a oborové rady teoretická elektrotechnika na FEL a oborových rad doktorských studií na VŠCHT v Praze a na univerzitě v Pardubicích. Předsedá stálé pracovní skupině Akreditační komise ČR pro aplikovanou informatiku.

Kromě těchto aktivit stále přednáší elektrotechniku pro informatiky na FEL a teoretickou elektrotechniku a teorii elektronických obvodů na FBMI. Studenti oceňují jeho zkušenosti a schopnost srozumitelně vyložit i poměrně komplikovanou problematiku. Jeho odborných znalostí a rozsáhlých zkušeností s akreditacemi využívá řada technických vysokých škol včetně FEL, s nimiž konzultuje problematiku akreditací studijních oborů.

Jubilant svou prací, kterou zvláště ve funkcích pojímal jako službu kolegům, fakultě a společnosti, zanechává nesmazatelnou stopu na fakultě a zvláště pak na katedře teorie obvodů. Vždy nezištně podporoval své spolupracovníky a staral se o jejich odborný růst. Kromě již zmíněného kolektivu zabývajícího se zpracováním řeči umožnil a podporoval vznik skupiny zpracování signálů, která se během jeho vedení katedry začala orientovat na získávání mladých pracovníků a v současné době představuje silnou a dynamickou skupinu v oblasti zpracování biologických signálů. Prof. Uhlíř i v současnosti stále ochotně pomáhá kolegům svými radami a předává své zkušenosti.

Kolektiv katedry děkuje jubilantovi za jeho práci pro katedru a přeje mu pevné zdraví a mnoho dalších let naplněných aktivní činností.

prof. Ing. Pavel Sovka, CSc.,
vedoucí katedry teorie obvodů

(2015)

Za obsah odpovídá: Ing. Zdeněk Mack