Zápis z 18. řádného zasedání AS FEL ČVUT dne 27.3. 2015

Přítomni: Bauer, Bednář, Čáp, Černá, Fuka, Habala, Havlíčková, Hejtmánek, Hoffmann, Hrzina, Chlumecký, Janíček, Koller, Králík, Kratochvíl, Kubr, Pravda, Pokorný, Roztočil, Skalický, Svatoň, Váňa, Vítek, Zvánovec.
Omluveni: Kirschner.
Hosté: Hosté: děkan, proděkani Jakovenko, Jelínek, Kočí, Škvor, tajemník Mráz; rektor Konvalinka; Dočkal; Přeučil, Chudoba, Košnar, Kulich, Saska; Pěchouček, Šebek; Berka.

Předseda: Hoffmann, předsedající: Janíček, tajemník: Svatoň.

Program zasedání

 1. Schválení programu 18. zasedání
 2. Schválení zápisu 17. zasedání
 3. Schválení Metodiky pro sestavování rozpočtu na FEL v roce 2015
 4. Projednání Směrnice děkana pro bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky
 5. Informace o změnách na pracovišti skupiny Inteligentní mobilní robotiky (IMR)
 6. Volba předsedy AS FEL
 7. Různé
  a) Reakreditace studijních programů
  b) Příprava volby děkana FEL
  a) Děkanovo různé
 8. Termín příštího zasedání

Ad 1.
Program schválen 23-0-0.

Ad 2.
Zápis schválen 19-0-5.

Ad 3.
Fuka (mluvčí EKAS): Komise se sešla v menším počtu. Diskuse o budoucnosti hodnocení vědy v RIVu, očekává se zvýšení důrazu na smluvní výzkum, teď námět vedení upravit metodiku.
tajemník: Metodika navazuje na tu minulou, navrhujeme vyhradit 2 mil. na odměnu za smluvní výzkum. Cílem je motivovat k zanášení těchto výsledků do RIVu, jde o velké částky (v řádu desítek milionů). Tajemník dále představil proces vytváření rozpisu.
děkan: Preferuje odebírat ty 2 mil. z peněz za vědu.
Havlíčková: Uvažuje se vytvoření metody na financování katedry jazyků?
děkan: Budeme se tím zabývat.
Skalický: Podporuje odebírání 2 mil z peněz za vědu. Totéž by ovšem mělo platit i pro položky za patenty a výtečné práce. V metodice dále chybí určení, jaké je 100 procentní využití místnosti. Mělo by se to odvíjet od průměrného využití fakultních místností.
tajemník: Položky je možné přenést, ale to je na delší diskusi, škoda, že se s tím nepřišlo na zasedání EKAS. Metodika má i další přesuny mezi VČ a VaV (například rodělení peněz mezi VČ a VaV neodpovídá přesně tomu, jak přicházejí), měli bychom se pak podívat na více místech.
Skalický: Jak se dospělo k částce 2 mil za smluvní výzkum?
děkan: Jde o expertní odhad. Kdyby se do RIVU daly všechny výsledky, jde o cca 37 mil., z čehož by se nám mohlo od státu vrátit tak 12 mil (v průběhu pěti let). Chceme tedy nabídnout podobnou částku, aby už se to začalo vykazovat.
Janíček: K diskusi jsou míra využití místností, dále kde se oddělují částky a metoda rozdělení za VaV.
děkan: Raději bych to měl schválené hned, ty diskusní věci jsou spíš menší částky a to důležité bychom rádi měli hned, ať můžeme vedoucím pracovišť dát věrohodný první nástřel.
Skalický: Znamená to tedy, že se zároveň schvaluje rozdělení peněz podle RIVu a VVVS?
děkan: Hlavní vzkay by měl být, že se neplánují významné změny, vedení nenavrhuje měnit žádnou z klíčových metodik. Věci, které jsme tu diskutovali, se týkají malých částek, obvykle motivačních, je možné je v usnesení vyjmenovat.
Janíček: Navrhněme tedy usnesení a uvidíme, jak dopadne hlasování.
Habala: Nerad by schvaloval metodiku s tím, že vlastně bude vypadat jinak než ta předložená. Pokud jde o vyslání signálu fakultě, stejného účelu by bylo dosaženo usnesením senátu senátu, že hlavní metodika zůstane stejná, s tím, že detaily je potřeba doladit.
děkan: To je pak možné rovnou schvalovat finální rozpis.
Fuka: Na zasedání EKAS jsme byli seznámeni s výhledem rozpisu. Neměli jsme problém s plánovanými investicemi. Je ovšem ještě určitá nejasnost ohledně těch tří bodů, například využití 20 hodin a podobně.
Diskuse o tom, že senát dostal dva různé dokumenty od vedení, které si odporovaly. Šlo o informační šum mezi děkanem a tajemníkem.
děkan: Položku 2 mil se můžeme shodnout, že se odeberou z peněz za VaV. Co se týče odměny za vynikající výsledky, tak zde jde o zájem fakulty, je rozumné od odebírat z celkového příjmu. Re odměny za patenty: Částka, kterou jsme původně vyhradili na odměny, byla prakticky celá vyčerpána na poplatky za patenty. Katedry nemají motivaci do toho moc jít.
Janíček: Problém je, zda schválením metodiky rozdělování se vlastně implicitně neschválí i podřízené metodiky (platby za plochy, rozdělování za VaV), které ale nebyly senátem probrány. Očekávali jsme, že budou předloženy do Ekonomické komise, loni nám dalo docela dost práce, než jsme se dohodli.
děkan: Zatím jsme od senátu neměli signál, že by chtěl ty podřízené metodiky měnit. Můžeme o nich diskutovat. Například Kometa platí už od roku 2012 a není s tím problém. Takže aby se metodiky otevřely, musí to někdo chtít. Já nechci.
Diskuse o platbách za plochy. Dokumenty si odporují, jaká je hodnota plného využití. Senátoři si živě vybavují, že to bylo 20. V dokumentech vedení je vyšší hodnota.
Hoffmann: Před rokem jsme schválili poměr RIV:VVVS pro dělení. Proslýchá se něco o tom, jak bude RIV hodnotit rok 2014?
Škvor: Nevíme o tom nic, jsou různé snahy, situace je nejistá. Možná budou nějaká čísla v létě.
Skalický: Měli bychom se vrátit k tomu, že se schvalují jen dokumenty předložené v pdf, pokud chceme něco změnit, tak se to schválí příště.
děkan: Raději návrh stahuji, vidím, že senát chce věci změnit.
Další diskuse o podřízených metodikách.
Habala: Jak já to cítím, tak tímto dokumentem se nechvalují pořízené metodiky, nelze něco schválit implicitně. Slova "schválená metodika" si vykládám tak, že půjde o metodiku platnou v době rozepisování peněz, ne platnou teď. Tedy je možné schválit předloženou metodiku (tak jak byla předložena včas) a změnit podřízenou metodiku později, před rozdělením peněz. Pokud se dohodneme na této interpretaci, pak je možné schválit předloženou metodiku jako obecný návod na výpočet rozpisu.
Další diskuse, formulování usnesení.

Usnesení 18/1:
AS FEL schválil Metodiku pro sestavování rozpisu finančních prostředků FEL pro rok 2015 s opraveným rokem 2014 na 2015 u ceny za m2 plochy.

Schváleno 10-6-8.

děkan: Děkuji. Navrhuji na Alfrescu udělat složku "schváleno" a tam dávat věci tak, jak byly v senátu schváleny.
Skalický: Dá se zjistit, jaká hodnota se použila na výpočet rozpisu za minulý rok?
tajemník: Právě to dohledávám, zdá se, že to bylo 20.

Ad 4.
děkan: Diskuse v senátu dává studentům možnost se k tomu vyjádřit. Sporný bod: Co je nezávislý odborník. Nakonec jsme udělali pro bakalářky volnější kritéria.
Černá: Co je to "učitel"?
děkan: Ten, kdo učí, třeba i externista nebo doktorand.
Kubr: Proč je nutno tuto směrnici dělat, byly problémy?
děkan: Ano, problémů je řada, nejvíce je potkávám, když řeším odvolání studentů.
Králík: Směrnice je možná příliš silná reakce, například na OI mají alternativní způsob, kdy korelují výsledky dvojic s hodnocením komisee.
děkan: Já to vidím jako hygienickou směrnici, která stanovuje preventivní pravidla.
Králík: Je tu ale prevence viny.
děkan: Nevidím to tak.
Bauer: Oponent by měl hodnotit kvalitu práce, takže chtít někoho z jiného pracoviště znamená vzdávat se nejlepšího zdroje kvalifikovaných oponentů.
děkan: Pak je ovšem nejkvalitnějším oponentem sám vedoucí práce. Odborníků bývá kolem dost (spřátelené univerzity, naši absolventi). A pokud to nejde, je tam ten institut výjimky.
Hrzina: Například v našem oboru znám všechny lidi, takže vlastně nemůžu najít oponenta, který by byl nezávislý.
děkan: Další důležitý bod je o průběžné kontrole. Měli jsme problémy s případy plagiátů, také jsme je párkrát chytili v průběhu přípravy. Další důležitý bod připomíná, že na obhajobu je nutné pozvat oponenty.
Hoffmann: Takže vedoucí práce svou známkou hodnotí přístup studenta?
děkan: Ano, jinak by vlastně hodnotil sám sebe.
Janíček: Má tedy doporučovat k obhajobě?
děkan: Ne. Má právo odmítnout dát zápočet, pokud student neplní povinnosti či náležitosti. Pokud zápočet dá, tak práce jde k obhajobě, ale může navrhnout F.
Janíček: Nebojí se děkan nárůstu žádostí o výjimky?
děkan: Rád se seznámím s tématy, na která existují odborníci jen u nás. Kdyby toho bylo moc, pověřím proděkana.

Bod přerušen.

Králík: Upozornil na problém u oponentů externistů, pro které je nabízená odměna spíš výsměchem.
Janíček: Od kdy bude Směrnice platit?
děkan: Přiměřeně.
Čáp: Zatím oponenta navrhovali vedoucí. Od teď to tedy bude na vedoucím katedry?
děkan: Ano.

Usnesení 18/3:
AS FEL projednal Směrnice děkana pro bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky. Senát vyjádřil obavy z praktické realizace čl. 3 bodu 4.

Schváleno 17-3-2.

Ad 5. (cca 1:45)
Hoffmann: Byli jsme členem naší akademické obce požádání o projednání situace na pracovišti kybernetiky. Senát má na starosti hlídat dodržování pravidel.
rektor: O katedře kybernetiky jednáme už třičtvrtě roku, proto bych rád byl přítomen projednávání. O situaci na ČVUT obecně bych rád diskutoval na setkání, které domluvíme s předstihem.
Přeučil: Představil své centrum. Požádali o převedení pod ČIIRK. Odpověď byla na povrchu souhlasná, ale obsahovala podmínky, které to reálně vylučovaly (převedení vybavení). Navíc soudí, že čelí nefér jednání ze strany katedry a fakulty (např. převedení finančních prostředků skupiny jinam, nerovná podpora různých skupin). Skupina již necítí, že by bylo možné se za těchto podmínek dále úspěšně rozvíjet. Skupina má zájem po odchodu na ČIIRK dále zajišťovat výuku pro FEL formou sdílených úvazků. Pro splnění závazků potřebujeme přístup k vybavení (které si stejně pořídili z vlastních prostředků).
Kybic: Vstřícnost byla, nabízel vznik vlastního oddělení, nepřijato. Na konci roku 2014 žádost člena IMR o přeřazení, cítil se tam omezován, byl to již druhý případ, po rozhovorech zjištěny špatné mezilidské vztahy související s plánem vedoucího skupiny přejít do ČIIRK. Podpořil vznik nové skupiny z lidí opouštějících IMR, na to její vedoucí reagoval žádostí o přechod pod ČIIRK s tím, že si odnese prostředky (za cca 7 mil.). Nabídl převod prostředků nevyužívaných zbytkem katedry (cca 4 mil), nebylo akceptováno. U zbytku jde o prostředky využívané i těmi, kteří na katedře zůstávají. Není problém toto vybavení sdílet, jsou precedenty. Sdílené úvazky opravdu nepodporuje, špatné zkušenosti s těmi, které povolil rozhodnutím rektora (střet zájmů, vlastně si s ČIIRKem konkurujeme, například se aktivně snaží získávat naše zaměstnance, rektor jim dává velké peníze).
rektor: Oprava: Převody pracovníků jsem nedělal, to je v gesci děkanů. Dále finance pro ČIIRK nejsou ode mne, přidělil je senát. Peníze na výstavbu ČIIRKu o nic ČVUT nepřipravily, šlo o účelové peníze.
Kybic: Byla možnost podmínit jmenování lidí do ČIIRK jejich odchodem z FEL, toto nebylo využito.
Přeučil: U prostředků nabízených k převodu šlo o účetní cenu, šlo o dožívající materiál, zatímco ty aktuálně potřebné věci nám byly upřeny. Při přechodu týmu prof. Pěchoučka došlo k převedení majetku bez problémů.
děkan: Vidím to podobně jako Kybic, s výjimkou inventáře, kde jako děkan jsem méně benevolentní. Využívání našeho majetku jsem již přislíbil v oficiální odpovědi.
Škvor: Upozornil účastníky na to, že diskuse je přenášena.
Přeučil: Nespecifický slib sdílení bohužel nestačí, jakožto garanti projektů potřebujeme jistotu, že jej budeme moci používat.
Hrzina: Není v konečném důsledku zodpovědný děkan?
děkan: Záleží na typu projektu.
rektor: V konečném důsledku jsem zodpovědný já.
Janíček: Není úkolem senátu řešit personální problémy. Majetek byl získán pod hlavičkou FEL, takže je přirozené, že tam zůstane.
Přeučil: Právním subjektem je ČVUT, všichni jsme její součástí, ona také vlastní majetek. Situace na katedře se náhle změnila.
Hrzina: Proč jste nevyužil možnost mít vlastní skupinu?
Přeučil: Cítili jsme se součástí Gerstnerovy laboratoře, skupina by nám přidala na administrativě. Podle mého názoru není nutné mít malé skupinky, je možné, aby administrativu dělala katedra pro všechny.
Habala: Senát nemá právo ale hlavně nemá dostatek informací soudit. Může hlídat dodržování pravidel. Z prezentovaného jsem schopen jediného závěru, že z pohledu praktického je klíčem převod majetku. Chápe postoj obou stran, fakultě by nejvíce pomohlo uzavřít konkrétní dohodu o zapůjčce prostředků, která by odcházejícím dala určitou jistotu.
Přeučil: Ano, jsou tu dva pohledy, jeden je legální, majetek patří fakultě, na druhou stranu jsem jej zařídili a většinou není používán nikým jiným.
děkan: Poslal jsem senátu kompletní informace včetně inventárního seznamu. Můžete se tam všichni podívat a posoudit, zda jde o věci, které u nás nevyužijeme.
Kubr: Kybic vyjádřil zájem na rozvoji kybernetiky, ocenil bych, kdyby se senát k tomuto vrátil a nechal si za rok referovat, jak to dopadlo.
děkan: Ještě je tu jeden faktor, proto chci ujistit, že mé rozhodování není ovlivněno nastávajícími volbami děkana.
Diskuse o možné roli senátu v této kauze.
Janíček: Řeší se převod majetku v připravovaném Příkazu rektora o součástech?
rektor: Řeší se tam hlavně převod RIVových bodů, co se týče majetku se tam zavádí správce, hlavní pravomoc má děkan. V případě sporu má konečné slovo rektor, ale nerad bych to využíval, preferuji dohodu obou stran.
děkan: Doplnění k penězům. Další podporou ČIIRK je, že zaměstnanec FEL na plný úvazek a placený FEL pracuje pro ČIIRK. Snad to brzo skončí, ale je třeba to sledovat, protože tím si například může ČIIRK dovolit dumpingové ceny (nižší režie pro projekty podané pod jejich hlavičkou). Chystaný příkaz budeme respektovat, mimo jiné se tam řeší i projekty.
Přeučil: U některých věcí není sdílení snadné, bude třeba zajistit, aby se člověk mohl spolehnout, že tu věc bude mít opravdu k dispozici, a je třeba určit zodpovědnost, sdílení je nespecifické, je třeba vyjasnit zodpovědnost za prostředky.
Škvor: Pokud se strany bojí, že se nedohodnou, senát to nevyřeší.
Přeučil: Na úrovní pracovníků k dohodě vždy došlo.
Saska: Přeučil požaduje i vybavení, které je napsáno na mne a využívám je se svými studenty. Odevzdání by pro mne bylo likvidační. Není to tedy jednoduché.
Kulich: Podílel jsme se na sestavování seznamu a měl jsem dojem, že byla dohoda.
Janíček: Primární je zájem fakulty, potažmo katedry, takže prostředky pro výuku by měly zůstávat na katedře.
Přeučil: Důležité je umístění zařízení, samozřejmě souhlasíme, že to používané k výuce by mělo na katedře zůstat.
Diskuse o možném usnesení.
rektor: Z diskuse vnímám signály, že by se snad zúčastnění nakonec dokázali dohodnout. Pokud se to potvrdí, bylo by to dobré nejen pro fakultu, ale i ČVUT.
děkan: Pro trvalé zapůjčení jsou precedenty, lze takto úspěšně řešit projekty.
děkan, Přeučil: Vyjasnění, že nelze převádět lidi hromadně, ale každý musí dát za sebe žádost.

Usnesení 18/2:
AS FEL konstatuje, že personální i majetkové záležitosti v souvislosti s přechody pracovníků mezi součástmi ČVUT jsou dle platné legislativy v kompetenci děkana.
AS FEL doporučuje vyřešit spory ohledně majetku jeho sdílením/zapůjčením.

Schváleno 17-0-5.

Ad 6.
Hoffmann: Předseda se volí na půl roku, už jsem to šestinásobně překročil. Nejvyšší čas mít nového.
Janíček: Nominuje Habalu. Ten přijímá.
Kubrt: Navrhuje Janíčka. Ten odmítá, vyhovuje mu být předsedajícím.
Volební komise: Chlumecký, Kubrt, Pokorný, schváleno 20-0-2.
Výsledek tajného hlasování: pro 21, zdržel 1, proti 0.

Usnesení 18/4:
AS FEL v tajné volbě zvolil Petra Habalu svým předsedou na funkční období šesti měsíců s platností od 20.4. 2015 do 19.10. 2015.
Výsledek tajného hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 1.

Schváleno 21-0-0.

Ad 7.
Dáno volbou děkana.
Termín příštího zasedání je 17.4. 2015 v 9:00, místnost 80 (nebude-li určeno jinak).

Schváleno 19-1-2.

Ad 12.
a) Reakreditace:
Pěchouček: Cílem reakreditace zachovat to kvalitní, adresovat identifikované slabé stránky (programování,matematika). Reakreditace je připravena, zbývá doplnit osnovy nových předmětů. Fyziku nakonec nemá povinnou, ale podpoří ji pro studenty, kteří mají zájem (je to jeden z předmětů, kterým lze splnit předmět absolvovaný v angličtině).
Koller: Jak budou chápat fyzikální model, když mají programovat hry a nemají fyziku?
Pěchouček: Informatici ji nemají ani na FITu ani na matfyzu.
Skalický: Čím se tedy teď OI liší od Matfyzu? Srovnání s FIT?
Pěchouček: Důraz na aplikace a praktický pohled. Oproti FIT máme výhodu menšího počtu studentů.
Šebek: Příprava trvá déle, protože přemýšlíme nad filosofií programu, srovnáváme s konkurencí. Je to ale téměř hotovo, řešíme teď nejvíce slazení kreditů u předmětů, které přebíráme odjinud. Vše je veřejné.
Zvánovec: Co se týče EK, zapracováváme připomínky kateder, brzy by měl být hotov profil absolventa a okruhy pro státnice. Některé věci dáváme posoudit externistům.
b) Váňa: Narazil jsem na aplikaci Kosík, ke svému překvapení jsem tam našel i výsledky zkoušek studentů (i z FIT). Nejsou to osobní věci?
Kříha: Je to z projektu IRP. Problematika osobních údajů se právě řeší. Je třeba najít rovnováhu, chceme, aby ČVUT fungovala jako komunita, například možnost dohledání e-mailů a podobně.
b) Dotaz na světelnou fasádu (je na ni 3 mil. v rozpočtu).
Berka: Představil technickou pdobu a možné využití. Vzniká to ve spolupráci Institutu intermédií a dalších, významnou roli má Marián Karel.
děkan: Pokoušíme se získat podporu i od dalších (městská část atd.).
Zvánovec: Logo FEL není z Kulaťáku vidět, neuvažovalo se o jeho přesunutí?
Váňa: Podnět: Webkamera, která by to ukazovala, čímž by se to zpopularizovalo.
Berka: Zatím spíše přemýšlejí nad nějakým webovým simulátorem, který by umožnil lidem zvenčí něco naprogramovat.
Vítek: Životnost panelu?
Berka: Jsou to outdoorová světla. Spíš je problém s obsluhou (čištění, opravy).
Váňa: Unesou ty vyčnívající stožáry reklamu?
Berka: To je otázka na projektanta.
Janíček: Jaké jsou odhadované servisní náklady?
Berka: Dají se očekávat nutnosti pravidlených revizí, k nim bude třeba udělat plošinu.
c) děkan: Proběhlo výběrové řízení na funkci vedoucího katedry fyziky. Doporučen externí pracovník, vyjednáváme o pracovních podmínkách.
d) Volba děkana: Vše probíhá.
e) Jelínek: Letos máme o cca 20 procent přihlášek více než loni.

 

 

Zapsal: pHabala.

Za obsah odpovídá: Ing. Jan Koller, Ph.D.