Dokumenty uchazečů pro 1. kolo

Volba osoby navržené na děkana Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze

Akademický senát Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze na svém zasedání dne 20. 1. 2023 vyhlásil v souladu s § 27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění volbu osoby navržené na děkana Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze pro čtyřleté funkční období 1. 7. 2023 - 30. 6. 2027.

1. řádné zasedání AS FEL – usnesení

Harmonogram volby:

uzávěrka příjmu obálek s materiály uchazečů: 31. 3. 2023 12:00
otevírání obálek, kontrola podkladů uchazečů: 31. 3. 2023 14:00
představení uchazečů před členy akademické obce a zaměstnanci: 13. 4. 2023 16:15
představení uchazečů před členy AS FEL: 14. 4. 2023
volba osoby navržené na funkci děkana FEL: 21. 4. 2023

V případě neúspěšné první volby:

uzávěrka příjmu obálek s materiály uchazečů: 5. 5. 2023 12:00
otevírání obálek, kontrola podkladů uchazečů: 5. 5. 2023 14:00
představení uchazečů před členy akademické obce a zaměstnanci: 18. 5. 2023 16:15
představení uchazečů před členy AS FEL: 19. 5. 2023
volba osoby navržené na funkci děkana FEL: 26. 5. 2023

Informace pro kandidáty na funkci děkana FEL

Podání přihlášky kandidáta

Návrh kandidatury na osobu navrženou na děkana FEL musí být podán písemně prostřednictvím podatelny FEL nebo doporučeným dopisem na adresu:

Předseda Akademického senátu
Fakulty elektrotechnické
ČVUT v Praze
Technická 2
166 27 Praha 6

nejpozději v termínu, který je uveden v harmonogramu voleb. V případě zaslání poštou je rozhodné datum doručení do podatelny FEL.

Veškeré požadované materiály (vizte „Náležitosti přihlášky kandidáta“) budou zalepeny v obálce s nápisem „Volba děkana FEL - NEOTVÍRAT!“.

Náležitosti přihlášky kandidáta

Přihláška kandidáta na osobu navrženou na děkana musí obsahovat následující dokumenty:

  • Podepsaný souhlas s kandidaturou a zveřejněním dodaných materiálů.
  • Strukturovaný životopis kandidáta.
  • Čestné prohlášení kandidáta v souladu s ustanovením § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (Podle ustanovení § 20 zákona č. 451/1991 Sb. toto čestné prohlášení nemusí dodávat osoba narozená po 1. prosinci 1971).
  • Stručnou vizi dalšího rozvoje FEL (tzv. děkanský projekt), kterou bude kandidát v případě svého jmenování děkanem FEL realizovat. Maximální rozsah je 6 stran formátu A4.
  • Zkrácenou verzi děkanského projektu v rozsahu 1 strany formátu A4.

Seznam kandidátů bude zveřejněn po otevření obálek s materiály kandidátů a po kontrole podkladů.

Algoritmus volby osoby navržené na děkana FEL
Za obsah odpovídá: Ing. Jan Koller, Ph.D.