Minimální počet bodů pro přijetí do bakalářských studijních programů v akademickém roce 2018/2019

Přijímací zkouška proběhla formou písemného testu z matematiky ve dne 13. června 2018. Rada garantů na svém jednání dne 14. června 2018 konstatovala, že písemný test proběhl korektně a v průběhu přijímacího řízení neshledala žádné závady. Garanti bakalářských programů navrhli děkanovi minimální počty bodů pro přijetí do jednotlivých programů.

Minimální počet bodů dosažených v testu z matematiky, nezbytný pro přijetí do jednotlivých bakalářských studijních programů, je stanoven takto:

ProgramMinimální počet bodů
Elektrotechnika, energetika a management10
Elektronika a komunikace10
Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika10
Kybernetika a robotika13
Otevřená informatika13
Otevřené elektronické systémy10
Softwarové inženýrství a technologie13
Lékařská elektronika a bioinformatika10

Výsledky přijímacího řízení bude možné si ověřit v elektronické přihlášce od 15. června 2018.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu obdrží každý přijatý student v den svého zápisu ke studiu.

Studenti přijatí do prezenční i kombinované formy studia se dostaví k zápisu v pátek 22. června 2018 v 9,00 hodin; konkrétní místnost konání svého zápisu do příslušného programu si zjistí v elektronické přihlášce ke studiu (po zadání kódu přihlášky), kde si výše uvedený řádný termín zápisu může každý sám případně změnit na 13. září 2018. Ve zcela výjimečných případech je možné požádat o zápis dne 24. září 2018 (tento termín je určen výhradně pro uchazeče, kteří nemají ke dni 13. 9. k dispozici ještě všechny potřebné dokumenty).

V Praze dne 15. 6. 2018

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., děkan