Studentská anketa za letní semestr 2017/2018 otevřena

Vstup do ankety

Třem vylosovaným účastníkům ankety se splní jejich přání!

Anketní lístky je možné vyplnit na standardní stránce aplikace ankety. Vyplnění ankety je zcela anonymní (zpracování ankety je prováděno mimo fakultu). Studenti opět mají možnost odkrýt svou anonymitu tím, že potvrdí souhlas se zveřejněním svého emailu u svého komentáře. Jejich podnět pak má větší váhu. Implicitně jsou studentské komentáře anonymní!

Každý student či studentka, kteří vyplní v době od 28. května do 2. července 2018 do 18.00 hod. alespoň jeden anketní lístek předmětu, bude automaticky zařazen do slosování (počet "losů" odpovídá počtu vyplněných lístků ankety). Následně proběhne slosování, na průběh slosování a jeho vyhlášení bude dohlížet komise ve složení předseda AS FEL, doc. Roztočil (předseda Akademického senátu FEL), prof. Ripka (děkan) a doc. Jelínek (proděkan). Výsledek slosování bude zveřejněn v první polovině července. Budou vylosovány 3 ceny - vylosovaní si budou moci zakoupit tablet či jinou elektroniku s příspěvkem fakulty 7000 Kč (výherci z minulého běhu ankety).

Význam ankety: Zpětná vazba od učitelů, vedoucích kateder, garantů, proděkanů, děkanů, pracovníků.

Hodnocení studentů v anketě je důležitým nástrojem vedoucích kateder, garantů studijních programů a děkana k opatřením pro zvyšování kvality pedagogického procesu a k hodnocení parametru kvality výuky na FEL.

Výsledky ankety se velice odpovědně zabývají vedoucí kateder, garanti studijních programů a děkan fakulty spolu se senátem FEL. Zvláštní výpovědní hodnotu měly náměty studentů a  reakce odpovědných pracovníků fakulty na otázku  (zima 2017/18): Napište, které služby fakulty oceňujete a které naopak od fakulty postrádáte (technická podpora, podpora ve studiu, prostředí fakulty,..).

K této otázce v tomto běhu ankety přidáme otázku: Jaký je váš názor na organizaci výuky v jednotlivých semestrech, návaznosti předmětů apod. (uveďte svůj studijní program a ročník)?

Anketa pak dále pokračuje pro všechny, i jen zapsané předměty, bude uzavřena 11. září 2018.

Důležité termíny

do 2. 7. 2018 bude anketa otevřena pro úspěšně ukončené předměty1.

5. 7. 2018 proběhne slosování ankety, výsledky budou vyhlášeny neodkladně.

5. 7. 2018 bude anketa otevřena i pro předměty zapsané, aby se k průběhu výuky a případným problémům s ukončením předmětu mohli vyjádřit i ti studenti či studentky, kteří předmět neukončili.

11. 9. 2018 uzavření ankety.

Vyhodnocení výsledků ankety proběhne do zahájení předběžných zápisů do letního semestru 2017/2018.

Úplná informace o anketě hodnocení výuky

28. 5. 2018

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan


1 Od zapsání do KOSu je potřeba ještě vyčkat cca 24 hodin, než se informace o uzavřeném předmětu promítne do ankety, děje se tak automaticky vždy kolem 22.00.