CSVTS

Pobočka ČSVTS při elektrotechnické fakultě Praha 6, z.s.

Menu

 • O nás
 • Aktivity
 • Orgány pobočky
 • Kontakt
 • Základní dokumenty


  Organizační řád

  1. Pobočka ČSVTS při elektrotechnické fakultě Praha 6, z.s. (dále „Pobočka“) je pobočným spolkem České elektrotechnické společnosti, z.s. (ČES) ve smyslu jejích stanov. Její činnost se proto řídí stanovami ČES, doplněnými tímto Organizačním řádem.

  2. Pobočka má charakter právnického subjektu, který není založen nebo zřízen za účelem podnikání. Je jednou z profesních a zájmových organizací, zahrnutých do širší struktury FEL ČVUT.

  3. Pobočka naplňuje cíle ČES a ČSVTS v České republice v souladu s jejich posláním a právním řádem, zejména:

   1. Pořádání vzdělávacích a odborných akcí (kurzy, konference, semináře, školení)
   2. Konzultační a poradenská činnost členů organizace v oblasti elektrotechniky a technické diagnostiky
   3. Návrhy a realizace speciálních zařízení

   Případné podnikatelské aktivity Pobočky prováděné za úplatu jsou určeny na podporu jejího hlavního poslání (odst. 3 a,b,c).

   Pobočka má zřízenu datovou schránku qwb9k4 a jako samostatný právnický subjekt podává každoročně přiznání k dani z příjmů na Finanční úřad.

   Její IČO: 00551490, DIČ: CZ00551490, není plátcem DPH.

  4. Adresa sídla Pobočky je : Technická 1902/2, 166 27 Praha 6-Dejvice.

  5. K manipulaci s finančními prostředky a ostatním majetkem Pobočky je nutný písemný souhlas alespoň dvou členů výboru Pobočky.

  Ing.Jaroslav Plocek,CSc.
  předseda Pobočky.

   


  Stanovy Pobočného spolku ČES při Elektrotechnické fakultě ČVUT Praha

  Článek 1. Základní ustanovení
  1. Pobočný spolek ČES při Elektrotechnické fakultě ČVUT Praha (dále Spolek) je pobočný spolek České elektrotechnické společnosti, z.s., podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a je korporací ve smyslu tohoto zákona.
  2. Sídlo Spolku je na adrese:
   Praha 6 - Dejvice, PSČ 166 27, Technická 1902/2, a její působnost je na území České republiky.
  3. Spolek používá úřední název Pobočka ČSVTS při Elektrotechnické fakultě Praha 6 a pro předznamenání plného názvu zkratku "VTS".

  Článek 2. Poslání Pobočky ČSVTS při Elektrotechnické fakultě Praha 6

  1. Posláním Pobočky ČSVTS při Elektrotechnické fakultě Praha 6 (dále Pobočka) je účelné uspokojování individuálních a skupinových odborných zájmů o elektrotechniku.
  2. Pobočka přispívá svou činností k rozvoji odborné úrovně členů a jejich aktivity ve využívání aktuálních poznatků v oboru, podporuje rozvoj vzájemných odborných styků a spolupráce mezi odborníky z praxe a vytváří podmínky pro zvyšování zájmu mladých odborníků o obor a o aktivní činnost v Pobočce.
  3. Pobočka přiměřeně reaguje na aktuální sociálně ekonomické problémy finančními příspěvky prostřednictvím veřejných nadačních fondů.

  Článek 3. Obsah a formy činnosti Pobočky

  1. Pořádání vzdělávacích a odborných akcí (kurzy, konference, semináře, školení)
  2. Konzultační a poradenská činnost členů organizace v oblasti elektrotechniky a technické diagnostiky
  3. Návrhy a realizace speciálních zařízení

  Článek 4. Členství v Pobočce, práva a povinnosti členů

  1. Členskou základnu Pobočky tvoří členové: individuální a čestní.
  2. Individuálním členem může být plnoprávný občan České republiky, který souhlasí se stanovami Pobočky a podepsanou přihláškou se zavazuje je dodržovat.
  3. Přihláška se podává na adresu sídla Pobočky.
  4. Individuální členství vzniká zápisem do seznamu členů Pobočky a zaplacením členského příspěvku.
  5. Individuální členství zaniká:
   1. rozhodnutím člena o ukončení členství, sděleným písemně nebo elektronicky Výboru Pobočky,
   2. úmrtím člena,
   3. jedná-li člen v rozporu se stanovami Pobočky, včetně neplacení členského příspěvku po dobu delší než dva kalendářní roky. O zániku členství rozhodne výbor Pobočky a člena o tom písemně informuje,
   4. zánikem Pobočky.
  6. Práva individuálního člena:
   1. podílet se aktivně na činnosti Pobočky,
   2. využívat členských výhod, včetně snížených cen za placené služby,
   3. volit a být volen do funkcí v Pobočce
  7. Povinnosti individuálního člena:
   1. dodržovat stanovy Pobočky,
   2. platit členské příspěvky včas a ve stanovené výši,
   3. odpovědně vykonávat funkce, do kterých byl zvolen nebo jmenován,
   4. hájit zájmy a poslání Pobočky a svým jednáním přispívat k jejímu dobrému jménu.
  8. Čestné členství může být uděleno fyzické osobě mimořádně významné a zasloužilé o rozvoj organizace, nebo dlouhodobě přispívající svou aktivitou k dobrému jménu a významu Pobočky. O udělení rozhoduje shromáždění členů. Čestný člen nemusí platit členské příspěvky.

  Článek 5. Organizační struktura Pobočky

  1. Orgány Pobočky jsou:
   • členská schůze:
    volí předsedu a členy výboru a dozorčí skupiny na čtyřleté období, vyjadřuje se k hlavním úkolům Pobočky, k rozpočtu, ke zprávám o činnosti a hospodaření, ke zprávám dozorčí skupiny. Stanovuje částku ročního členského příspěvku od individuálního člena Pobočky. Zmocňuje jednoho i více organizovaných členů Pobočky k účasti na shromáždění členů ČES, z.s. Pro zánik a zrušení registrace Pobočky se musí vyslovit nejméně dvě třetiny organizovaných členů Pobočky.
   • výbor:
    je nejméně tříčlenný, je výkonným a řídícím orgánem celé činnosti Pobočky mezi členskými schůzemi. Eviduje v Pobočce organizované členy a předává jejich seznam sekretariátu ČES, z.s. Zabezpečuje dohodnutým způsobem výběr členských příspěvků stanovených členskou schůzí dle bodu 5.1. a předává jejich části na účet ČES, z.s. Podává výboru ČES, z.s. v dohodnutém termínu zprávu o činnosti a stavu majetku pobočného spolku, bezodkladně informuje o změnách, či o významné situaci v Pobočce. Odpovídá za svou činnost členské schůzi Pobočky. Jeho členové jsou zároveň statutárními zástupci Pobočky. Výbor Pobočky zasedá podle potřeby a deleguje též zástupce Pobočky do výboru ČES, z.s.
   • dozorčí skupina:
    je tříčlenná, sleduje dodržování zákonných předpisů a stanov a plnění přijatého programu a hospodaření. Za svou činnost odpovídá členské schůzi Pobočky.

  Článek 6. Hospodaření pobočky

  Hospodaření pobočky se řídí platnými zákony a rozpočtem sestavovaným na období kalendářního roku.

  1. Majetek Pobočky tvoří hmotné statky a finanční prostředky, včetně salda vůči jiným subjektům,
  2. Příjmy Pobočky tvoří:
   • část z individuálních členských příspěvků od členů v Pobočky,
   • příjmy z vlastní odborné činnosti,
   • příjmy z činnosti ve spolupráci s jinými subjekty,
   • dary, dotace od cizích subjektů.
  3. Pobočka hospodaří s tímto majetkem a do jeho výše ručí za své finanční závazky ve vztahu k cizím subjektům, ale její závazky nesmí překročit výši ručení,
  4. Při zániku Pobočky a po vypořádání závazků, rozhodne o majetkoprávním vypořádání zbytku nadřízený orgán, tj. výbor ČES, z.s.,

  Článek 7. Závěrečná ustanovení

  1. Právní subjektivitu má Pobočka podle Stanov ČES, z.s. na základě řádné registrace v ČES, z.s. a vlastnictví platné zřizovací listiny organizační jednotky ČES, z.s. - registračního listu.
  2. Jménem Pobočky je oprávněn jednat a podepisovat předseda a zmocněný člen výboru Pobočky. O právních úkonech, kterými bude Pobočka ručit za závazky vyšší než činí polovina hodnoty jejího majetku mohou jednat jen v souladu s usnesením členské schůze.
  3. Stanovy Pobočky mohou být změněny pouze usnesením členské schůze.

   


  Členské příspěvky

  Na základě rozhodnutí Shromáždění členů ČES, z.s. ze dne 14.9.2022 činí roční členský příspěvek aktuálně 200 Kč, pro studenty a důchodce 50 Kč. Příspěvky přijímá hospodář Pobočky a 50 % odvádí na účet ČES, z.s.