Doplňovací volby studentských členů AS FEL ČVUT na období 2019-2022

Výsledky doplňovacích voleb do AS FEL ČVUT na období 2019-2022

Přihlášení kandidáti/kandidátky do AS FEL

Jak lze komunikovet s kandidáty?

Akademický senát FEL vyhlásil doplňovací volby pro volbu senátorů z řad studentů do AS FEL. Termín pro odevzdání kandidátek je pondělí 12. 4. 2021 do 12:00.

Kandidátky je nutné odeslat elektronicky ve formátu pdf na adresu volby@fel.cvut.cz a na sekretariát děkana FEL sekretariat@fel.cvut.cz, předmět zprávy „Kandidátka do AS FEL“.

Termín konání těchto doplňovacích voleb do AS FEL byl stanoven na dny 28. až 29. 4. 2021. Volby proběhnou elektronickou formou, podrobnější instrukce o volbě obdržíte na Váš fakultní e-mail.

Otázky na kandidáty je možné klást na TEAMS v týmu „Kandidáti do AS FEL“.

Formální náležitosti kandidátek do AS FEL ČVUT:

Nutné součásti kandidátek:

  1. Jméno kandidáta.
  2. Fakultní emailová adresa.

Doporučené formální náležitosti kandidátek:

  1. Formát A5 naležato, v levém horním rohu barevná fotografie kandidáta cca 5 x 7 cm orientovaná na výšku, v pravé části jméno kandidáta s uvedením programu a ročníku studia nebo pracoviště.
  2. Další text by měl obsahovat stručný popis kandidáta a heslovitě charakteristiku jeho volebního programu. Další podrobnější informace o kandidátovi je možné prezentovat ve formě webových stránek. Odkaz je pak vhodné uvést na kandidátce.
  3. Ve spodní části kandidátky datum podání.

 

Explicitní souhlas s kandidaturou do AS FEL ČVUT ve znění „Se svou kandidaturou do AS FEL souhlasím“ s vlastnoručním podpisem kandidáta a datem odeslání kandidátky odeslat jako samostatný pdf soubor na výše uvedené adresy s předmětem „Souhlas kandidáta X.Y.“.

V případě formálních nedostatků na kandidátce bude na základě pokynů volební komise možné jejich odstranění.

Členové volební komise FEL: Božena Mannová, Jakub Svatoš, Petr Ryšavý a Jiří Cejp


Elections to the Academic Senate of FEE

The FEE Academic Senate announced the by-elections of student´s senators to the student part of the FEE AS. The deadline for submitting candidature is Monday, April 12th, 2021 by 12:00. Candidates should send their candidature electronically in pdf format to the address volby@fel.cvut.cz and to the Secretariat of the Dean of FEE on address sekretariat@fel.cvut.cz , the subject of the mails is "Candidate to FEE AS".

The date of these by-elections to the FEE AS was set for 28th and 29th April 2021. Elections will be carried out in electronic manner, you will receive more detailed instructions on the election to your faculty e-mail.

Questions for candidates can be asked at TEAMS in the team "Candidates for FEE AS".

Formal requirements of candidature to the FEE AS:

Compulsory data to be stated in candidature:

  1. Candidate name.
  2. Faculty email address.

Other recommendations for the candidature:

  1. Paper format A5 landscape, photo in the upper left corner (ca 5 x 7 cm), name of the candidate right to it; name of the study programme and year of study.
  2. Brief description of the candidate's programme. More details can be presented on the internet.
  3. Date of handing over the candidature.

Explicit consent to the candidacy for FEE AS in the wording "I agree with my candidacy for FEE AS" with the handwritten signature of the candidature and the date of sending the candidature. Send this document as a separate pdf file to the given addresses with the subject "Consent of candidate X.Y.".

In the case of formal shortcomings in the candidate, it will be possible to eliminate them on the basis of the instructions of the election commission.

Members of the FEE Electoral Committee:

Božena Mannová, Jakub Svatoš, Petr Ryšavý and Jiří Cejp

Za obsah odpovídá: Ing. Jan Koller, Ph.D.