Doplňovací volby studentských členů AS FEL ČVUT na období 2018-19

Výsledky doplňovacích voleb do AS FEL ČVUT na období 2018-2019

Přihlášení kandidáti/kandidátky do AS FEL

Volby proběhnou elektronickou formou ve dnech 11. a 12. 4. 2018, podrobnější instrukce o volbě obdržíte na Váš fakultní e-mail.

Otázky na jednotlivé kandidáty je možné klást na Diskusním fóru FEL.

Dle volebního a jednacího řádu AS FEL jsou oprávněnými voliči akademičtí pracovníci a studenti. Každý volič může označit libovolný počet kandidátů. Platnou volbou je i prázdný hlasovací lístek.

Věnujte, prosím, volbám pozornost, je třeba zvolit 2 senátory z řad studentů. Do AS FEL je zvolen příslušný počet členů s nejvyšším počtem přepočtených hlasů, pokud získali alespoň 15 % z maximálního možného počtu přepočtených hlasů (dle článku 9, odstavce 3 Volebního a jednacího řádu).

Členové volební komise pro doplňovací volby studentských členů AS FEL: Tomáš Košťál, Ivan Pravda a Tomáš Finsterle


Akademický senát FEL ČVUT vyhlásil doplňovací volby studentských členů do Akademického senátu FEL ČVUT. Termín pro odevzdání kandidátek je středa 21. 3. 2018 do 14:00 na sekretariátu děkana FEL.

Volby proběhnou elektronickou formou, podrobnější instrukce o volbě obdržíte na Váš fakultní e-mail. Ve volbách budou zvoleni 2 studenti, kteří nastoupí za studentské členy, jimž nyní skončil mandát. Další zvolení kandidáti se stanou náhradníky v pořadí dle volebních výsledků.

Otázky na kandidáty bude možné klást na Diskusním fóru FEL.

Formální náležitosti kandidátek do AS FEL:

Nutné součásti kandidátek:

 1. Jméno kandidáta.
 2. Fotografie kandidáta.
 3. Fakultní emailová adresa.
 4. Explicitní souhlas s kandidaturou do AS FEL (ve znění „Se svou kandidaturou do AS FEL souhlasím.“), vlastnoruční podpis a datum podání na vytištěné verzi.

Doporučené formální náležitosti kandidátek:

 1. Formát A5 naležato, v levém horním rohu barevná fotografie kandidáta cca 5 x 7 cm orientovaná na výšku, v pravé části jméno kandidáta s uvedením programu a ročníku studia nebo pracoviště.
 2. Další text by měl obsahovat stručný popis kandidáta a heslovitě charakteristiku jeho volebního programu. Další podrobnější informace o kandidátovi je možné prezentovat ve formě webových stránek. Odkaz je pak vhodné uvést na kandidátce.
 3. Ve spodní části kandidátky datum podání a vyjádření souhlasu s kandidaturou.

Kandidátku je nutné odevzdat v uzavřené obálce s označením „Kandidátka do AS FEL“ do středy 21. 3. 2018 do na sekretariátu děkana FEL v níže uvedené formě:

 • 1 výtisk s vlastnoručním podpisem
 • 1 kopie elektronicky (např. na CD nebo DVD), akceptované formáty jsou HTML, PDF, ODT nebo DOC

Členové volební komise pro doplňovací volby studentských členů AS FEL: Tomáš Košťál, Ivan Pravda a Tomáš Finsterle

Kontaktní adresa: volby@fel.cvut.cz


Additional elections to the Students' Chamber of the Academic Senate of FEE

Academic Senate of FEE organises additional elections to the Students' Chamber as there are spare seats after student members who finished their study. All students interested in faculty affairs are asked to take part in the elections. Candidates should deliver their candidature to the dean's secretary till Wednesday 21. 3. 2018, 14:00. Term of the elections will be announced soon after.

Formal requirements of candidature to the AS FEE

Required items of candidatures:

 1. Name of the candidate.
 2. Passport like photo of the candidate.
 3. Faculty e-mail address.
 4. Explicit consent with the candidature to the AS FEE (required formulation is following: „Se svou kandidaturou do AS FEL souhlasím.“), signature of the candidate and the date of handing over the candidature.

Other recommendations for the candidatures:

 1. Paper format A5 landscape, photo in the upper left corner(ca 5 x 7 cm), name of the candidate right to it; name of the study programme and year of study.
 2. Brief description of the candidate's programme. More details can present on the internet.
 3. Date of handing over the candidature, consent and the signature in lower part.

Candidature is to be handed over in a closed envelope labelled „Kandidátka do AS FEL“ till Wednesday 21. 3. 2018 to the dean's secretary office as follows:

 • 1 printed version with signature
 • 1 electronic version (e.g. CD/DVD), accepted formats are HTML, PDF, ODT or DOC

Electoral committee: Tomáš Košťál, Ivan Pravda and Tomáš Finsterle

Contact email: volby@fel.cvut.cz

Za obsah odpovídá: Ing. Jan Koller, Ph.D.