Motivační stipendia pro uchazeče ze středních škol pro akademický rok 2021/2022
VÝZVA

O níže uvedená stipendia mohou požádat studenti 1. ročníku bakalářského studia zapsaní do letního semestru akademického roku 2021/2022, kteří vyhoví příslušným podmínkám.

Vyplněnou a podepsanou žádost odevzdejte své studijní referentce nejpozději do 31. března 2022 (žádost stačí poslat naskenovanou mailem).

Motivační stipendium bude po prověření žádosti vyplaceno koncem dubna 2022 všem řádně studujícím studentům, kteří splnili podmínky pro jeho přiznání.

 1. Motivační stipendium ve výši 2 000 Kč pro nejúspěšnější uchazeče z přijímacích testů žádost

  Týká se maturantů z roku 2021, kteří v přijímací zkoušce z matematiky dosáhli 18 bodů a více, v případě nejasnosti kontaktujte svou studijní referentku.

 2. Motivační stipendium ve výši 7 000 Kč pro úspěšné absolventy středních škol – žádost

  Týká se studentů, kteří splnili některou z následujících podmínek:

  • úspěšně složili zkoušku „Matematika rozšiřující“ v roce 2021 se stupněm 1 (procento úspěšnosti 86 a více); dokládá se úředně ověřeným příslušným potvrzením, nebylo-li doloženo v průběhu přijímacího řízení.
  nebo
  • úspěšně absolvovali v roce 2021 maturitní zkoušku a v průběhu svého středoškolského studia se umístili na 1. místě krajského kola nebo do 3. místa v celostátním kole středoškolské olympiády vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v kategorii A, B, C resp. D (matematické či fyzikální) nebo v kategorii P (programování), případně soutěží jednotlivců srovnatelné úrovně (například krajské přehlídky Středoškolské odborné činnosti v technických, matematických či informatických oborech), a řádně doloží tuto skutečnost (např. úředně ověřenou kopií platného dokumentu).
 3. Stipendium za podání dvou a více přihlášek v tom kole přijímacího řízení, v němž byl/a uchazeč/ka přijat/a ke studiu žádost

 4. O motivační stipendium ve výši 10 000 Kč pro vynikající bakalářské studenty, kteří v 1. semestru svého studia v akademickém roce 2021/2022 vykonali všechny zkoušky předepsané studijním plánem s hodnocením "A" a získali všechny případné klasifikované zápočty s hodnocením "A" v předmětech takto zakončených, není třeba žádat.

 

Praha 22. 2. 2022

doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc., proděkanka