Motivační stipendia pro uchazeče ze středních škol pro akademický rok 2017/2018 VÝZVA

O níže uvedená stipendia mohou požádat studenti 1. ročníku bakalářského studia zapsaní do letního semestru akad. roku 2017/2018, kteří vyhoví příslušným podmínkám.

Vyplněnou a podepsanou žádost odevzdejte své studijní referentce nejpozději do 20. března 2018.

Motivační stipendium bude po prověření žádosti vyplaceno v průběhu dubna 2018 všem řádně studujícím studentům, kteří splnili podmínky pro jeho přiznání.

 1. Motivační stipendium pro 100 nejúspěšnějších uchazečů z přijímacích testů žádost

  Týká se studentů, kteří v přijímací zkoušce z matematiky dosáhli 17 bodů a více (v případě nejasností kontaktujte emailem svou referentku).

 2. Motivační stipendium pro úspěšné absolventy středních škol – žádost

  Týká se studentů, kteří splnili některou z následujících podmínek:

  • úspěšně absolvovali v roce 2017 maturitní zkoušku z matematiky
   • ve společné (státní) části maturitní zkoušky na střední škole se sídlem v České republice se stupněm 1 (výborně), a to v povinné či volitelné části maturity
    nebo
   • na střední škole se sídlem ve Slovenské republice v externí části maturity s procentem úspěšnosti 84 a vyšším

  nebo

  • úspěšně složili zkoušku Matematika+ (CERMAT) v roce 2017 se stupněm 1 (procento úspěšnosti 85 a více)

  nebo

  • úspěšně absolvovali v roce 2017 maturitní zkoušku a v průběhu svého středoškolského studia se umístili na 1. místě krajského kola nebo na prvních 10 místech celostátního kola středoškolské olympiády vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v kategorii A, B, C resp. D (matematické či fyzikální) nebo v kategorii P (programování), případně soutěží srovnatelné úrovně (například krajské přehlídky Středoškolské odborné činnosti v technických, matematických či informatických oborech), a řádně doloží tuto skutečnost (např. úředně ověřenou kopií platného dokumentu).
 3. Stipendium za podání dvou a více přihlášek v tom kole přijímacího řízení, v němž byl/a uchazeč/ka přijat/a ke studiu žádost

 

Pozn.: O mimořádné stipendium ve výši 10 000,- Kč za všechny zkoušky předepsané studijním plánem v 1. semestru s hodnocením "A" není třeba žádat

 

Praha 20. 2. 2018

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan