Přirozené a umělé myšlení I., II.

Přednášející: doc. Ivan M. Havel (havel@cts.cuni.cz, http://www.cts.cuni.cz/~havel)

MFF UK (zajišťuje Katedra teoretické informatiky a matematické logiky)

I. (zimní) NPOZ004 2/0 Zk
II. (letní) NPOZ005 2/0 Zk

Kurz mohou navštěvovat studenti různých ročníků, kteří mají zájmem o kognitivní vědu a filosofii mysli. Pro témata v letním semestru je znalost látky ze zimního semestru užitečná, avšak nikoliv nezbytná. Účast je možná i pro nezapsané studenty.

Studenti jiných fakult (a hosté) jsou vítáni. Předmět si mohou zapsat v terminu, který k zápisu do SIS otevírá MFF (v případě obtíží je třeba kontaktovat studijní oddělení jak vlastni fakulty, tak MFF); na PřF je předmět veden pod č. MS720P973. Studenti FEL ČVUT se zapisují na své fakultě.

Anotace
Zkoumání vybraných pojmů a myšlenek kybernetiky, umělé inteligence, kognitivní vědy, filosofie mysli a příbuzných oborů. Zvláštní důraz na témata, která mají co říci ke vztahu mezi myslí a tělem a k problému vědomí a racionálního rozhodování. Probírají se i diskusní témata a nejnovější výzkumné směry. Od zapsaných studentů se předpokládá aktivní účast včetně vypracování semestrální práce.

Zimnní semestr 2013/2014 - 2 kredity (NPOZ004):

Zahájení: středa 8. října 2014, 14:30

Místo konání: seminární místnost CTS (Centrum pro teoretická studia, Praha 1, Husova 4, 3.p.)

15. října 2014 se přednáška nekoná.

Předpokládaná témata pro zimní semestr:

Přehled kognitivní vědy a filosofie mysli. Vztah hmoty a mysli, problém vědomí.Rozdíl mezi přirozeným a umělým. Současná témata v umělé inteligenci. Umělá kreativita, tvorba konceptů (blending). Paradoxy a gödelovská smyčka. Introspekce a (sebe)reflexe. Mžikové prožitky, retence, perzistence a paměť.

Materiály k přednáškám a seznam doporučené literatury bude studentům zpřístupněn na webu (www.cts.cuni.cz/~havel/lectures.html). Knižní literatura se půjčuje jen k prezenčnímu studiu.

Hodnocení studentů

Aktivní účast na přednáškách je žádoucí. Studenti, kteří budou mít přednášku zapsánu, vypracují písemný esej (min 5, max. 10 stran v češtině, slovenštině nebo angličtině) na samostatně vybrané téma rozvíjející probíranou látku. Práci odevzdají ve dvou, přednostně elektronických verzích (Word), a to:

první (předběžnou) do 26. 11. 2014
druhou (definitivní) do 27. 1. 2015

Hodnotí se relevance, nápaditost, původnost, důvtip, přesvědčivost, srozumitelnost (na hodnocení bude mít vliv i dodržení termínů odevzdání a prezence). Použitou literaturu je třeba uvádět s plnými odkazy na zdroje. Nehodnotí se poetický jazyk a přemíra metafor (pokud nejsou tematem).

 

Zapisování volitelných předmětů vyučovaných mimo FEL