Stanovení minimálního počtu bodů pro přijetí do bakalářských studijních programů

Přijímací zkouška proběhla formou písemného testu z matematiky ve dnech 18. - 19. června 2014. Komise pro přijímací řízení do bakalářských programů na svém jednání dne 20. června 2014 konstatovala, že písemný test proběhl korektně a v průběhu přijímacího řízení neshledala žádné závady. Komise navrhla děkanovi minimální počty bodů pro přijetí do jednotlivých programů. Děkan návrh komise akceptoval.

Minimální počet bodů dosažených v testu z matematiky, nezbytný pro přijetí do jednotlivých bakalářských studijních programů, je stanoven takto:

ProgramMinimální počet bodů
Elektrotechnika, energetika a management7
Komunikace, multimedia a elektronika7
Kybernetika a robotika 10
Otevřená informatika10
Softwarové technologie a management8
Otevřené elektronické systémy8

Studenti přijatí do prezenční formy studia se dostaví k zápisu v pátek 27. června 2014 v 9,00 hodin; konkrétní místnost konání svého zápisu do příslušného programu si zjistí v elektronické přihlášce ke studiu, kde si výše uvedený řádný termín zápisu může každý sám případně změnit na 2. září 2014. Ve zcela výjimečných případech je možné požádat o zápis dne 18. 9. 2014.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu obdrží každý přijatý student v den svého zápisu ke studiu.

Studenti přijatí do kombinované formy studia se dostaví k zápisu dne 8. září 2014 do posluchárny č. 54; konkrétní čas konání svého zápisu do příslušného programu si zjistí v elektronické přihlášce ke studiu.

Výsledky přijímacího řízení bude možné si ověřit v elektronické přihlášce od 23. června 2014.

V Praze dne 20. 6. 2014

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., děkan