Pozice vedení FEL k přípravě Českého Institutu Informatiky, Robotiky a Kybernetiky (ČIIRK)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na jednání 31. 7. 2012 pan rektor prohlásil, že chce předložit návrh na zřízení samostatného vysokoškolského ústavu ČIIRK na říjnovém jednání akademického senátu FEL a listopadovém jednání akademického senátu ČVUT. Pan rektor uložil přípravnému výboru ČIIRKu připravit statut, organizační řád a finanční rozvahu do konce srpna. Během září by se potom jednotlivci i týmy měli k myšlence ČIIRKu přihlásit.

FEL chce zůstat pracovištěm, které v souladu se svým posláním chce zachovat a rozvíjet výuku i výzkum ve všech stávajících oborech, včetně informatiky, robotiky a kybernetiky.

Dle názoru vedení FEL není vznik ČIIRKu jako samostatného ústavu ČVUT v zájmu FEL, ani ČVUT a dokonce ani budoucích zaměstnanců a studentů ČIIRKu, a to z následujících důvodů:

 • pro FEL:
  • FEL ztratí mnoho klíčových vědců, pedagogů i administrativních pracovníků, jeho váha, prestiž a kvalita výuky poklesne.
  • Při vzniku FIT již ztratila FEL významnou část svého náskoku před ostatními elektrotechnickými a informatickými fakultami v ČR. Další takový otřes znamená zvýšené nebezpečí zaostávání FEL.
  • Odchod nezanedbatelného počtu pracovníků si vyžádá organizační změny, které se dotknou většiny zaměstnanců.
  • FEL může poklesnout v žebříčku výzkumných institucí (v současné době je na 6. místě, tj. nejvýše z fakult ČVUT).
 • pro ČVUT a studenty:
  • Vznikne již třetí součást, která se bude prioritně zabývat informatikou. Tyto součásti budou spolu soupeřit o stále se zmenšující počet studentů a budou se vyčerpávat vzájemnými spory.
  • Pro studenty vznikne nepřehledná situace, kvalita a šíře výuky minimálně v přechodném období utrpí.
  • Bude nutné generování dalších pozic nejen vedoucích pracovníků, ale i celého aparátu, ekonomická zátěž ČVUT stoupne.
 • pro ČIIRK:
  • Pracovníci, kteří se vzdají svého úvazku na FEL, mohou mít zhoršený přístup ke studentům, neboť výuka nadále zůstane na FEL. Fakulta chce mít rozhodující část povinných předmětů zajištěnu vlastními pracovníky.
  • Pracovníci ČIIRKu ztratí ochranu AS FEL. ČIIRK nebude mít právo udělovat vědecké tituly a získat je tak může být komplikovanější.
  • ČIIRK bude muset budovat svojí vlastní novou technickou i administrativní infrastrukturu. To spotřebuje mnoho času, finančních i lidských zdrojů.

Pokud ČIIRK jako samostatný ústav přesto vznikne, pak vedení FEL doufá, že k tomu dojde civilizovaným a konstruktivním způsobem a že se podaří domluvit taková pravidla budoucího soužití, která budou v zájmu všech. Není možné akceptovat navrhovanou strukturu "dvojdomku" - tzv. sdílené katedry či podřízení vedoucích pracovišť dvěma nadřízeným.

Rozhodnutí, zda odejít do ČIIRKu je osobním rozhodnutím každého pracovníka. Zůstávajícím zaměstnancům pracovišť, jejichž významná část by se případně rozhodla FEL opustit, poskytne vedení FEL plnou podporu, aby mohli pokračovat ve vědecké i pedagogické práci za minimálně stejně dobrých podmínek jako doposud.

Vedení FEL stále nabízí ČIIRKu prostor v rámci FEL a považuje tuto variantu za výhodnější. Toto řešení

 • nabízí minimální náklady fungování
 • z pohledu vně ČVUT je zcela transparentní. Viditelnost by zaručilo propůjčení jména ČVUT.
 • zaručuje zajištění výuky stávajících studijních programů na FEL excelentními odborníky a jejich trvalý kontakt se studenty
 • zaručuje soustředění významné výzkumné kapacity a zachování pozice prestižní výzkumné instituce

Děkan prof. Pavel Ripka

schváleno na zasedání kolegia děkana dne 3. 8. 2012

Dotazy děkanovi FEL na věci týkající se ČIIRKu je možno položit na https://forum.fel.cvut.cz/post/34918/#p34918 (nutno se přihlásit).