Mimořádné stipendium pro nejlepší uchazeče ze středních škol

V souladu s dlouhodobou snahou o zvyšování kvality studia na Fakultě elektrotechnické ČVUT, se děkan rozhodl podpořit v akademickém roce 2011/2012 mimořádným stipendiem výborné uchazeče a uchazečky o studium ve všech bakalářských studijních programech ČVUT FEL. Fakulta má zájem o nejlepší středoškoláky; jejich finanční podpora je jen prvním výrazem tohoto zájmu a odhodlání o talenty pečovat.

Výborní uchazeči a výborné uchazečky o studium na Fakultě elektrotechnické, kteří byli vytipováni děkanem (ve spolupráci s garanty jednotlivých studijních programu) a kteří řádně studují v 1. ročníku, obdrží v nejbližších dnech jednorázové mimořádné stipendium.

Děkan předpokládá, že i v akademickém roce 2012/2013, do kterého se přijímají přihlášky do konce března 2012, udělí vybraným studentům 1. ročníku toto mimořádné stipendium.

Věřím, že toto stipendium bude impulsem pro uspěšné studium na naší fakultě a získání nejvyššího prospěchového stipendia :-).

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., děkan


Návrhy na přidělení mimořádného stipendia v ak. roce 2011/2012 podávali garanti jednotlivých programů. Mezi zásadní kritéria pro udělení patřilo zejména:

  • absolvování maturity z matematiky na vyšší úrovni s hodnocením 1
  • průměr z matematiky za poslední 4 roky střední školy rovný 1,00
  • přední místo regionálního kola středoškolské olympiády