Volby do AS FEL ČVUT

Výsledky voleb

Akademický senát FEL ČVUT vyhlásil volby do AS FEL. Termín pro odevzdání vytištěných kandidátek je pondělí 28. 2. 2022 do 12:00 na sekretariátu děkana FEL.

Kandidátky je nutné do výše uvedeného data také odeslat elektronicky ve formátu pdf na adresu volby@fel.cvut.cz a současně na sekretariát děkana FEL sekretariat@fel.cvut.cz,

předmět zprávy „Kandidátka do AS FEL“.

Volby proběhnou elektronickou formou ve dnech 9. 3. (od 8:00) až 10. 3.2022 (do 15:00), podrobnější instrukce o volbě obdrží na fakultní e-mail oprávnění voliči. Volby se řídí Volebním řádem AS FEL ČVUT v Praze (https://fel.cvut.cz/cz/rozvoj/AS-vol-rad.pdf). Je voleno deset studentských senátorů (5 do konce roku 2022, 5 do konce roku 2023) a třináct akademických pracovníků (do konce roku 2024).

Otázky na kandidáty je možné klást na na TEAMS v týmu „Kandidáti do AS FEL“. (Návod)

Přihlášení kandidáti/kandidátky do AS FEL

Akademičtí pracovníci:

Studenti:

Formální náležitosti kandidátek do AS FEL:

Nutné součásti kandidátek:
 1. Jméno kandidáta.
 2. Vztah k fakultě (student/zaměstnanec).
 3. Fakultní emailová adresa.
 4. Explicitní souhlas s kandidaturou do AS FEL (ve znění „Se svou kandidaturou do AS FEL souhlasím.“), vlastnoruční podpis a datum podání na vytištěné verzi.
Doporučené formální záležitosti kandidátek:
 1. Formát A5 naležato, v levém horním rohu barevná fotografie kandidáta cca 5 x 7 cm orientovaná na výšku, v pravé části jméno kandidáta s uvedením programu a ročníku studia nebo pracoviště.
 2. Další text by měl obsahovat stručný popis kandidáta a heslovitě charakteristiku jeho volebního programu. Další podrobnější informace o kandidátovi je možné prezentovat ve formě webových stránek. Odkaz je pak vhodné uvést na kandidátce.
 3. Ve spodní části kandidátky datum podání a vyjádření souhlasu s kandidaturou.

V případě formálních nedostatků na kandidátce bude na základně pokynů volební komise možné jejich odstranění.

Členové volební komise pro volby do AS FEL 2022: Božena Mannová, Jakub Svatoš, Petr Ryšavý a Jiří Cejp.

 


Elections to the Academic Senate of FEE

The FEE Academic Senate announced the election to FEE AS.

Printed version of candidature must be submitted to the dean's office until Monday 28. 2. 2022 12:00.

Candidates should send their candidature electronically too in pdf format to the address volby@fel.cvut.cz and also to the Secretariat of the Dean of FEE on address sekretariat@fel.cvut.cz , the subject of the mails is "Candidate to FEE AS". Deadline for electronic submission is the same as for printed version.

Elections will be carried out in electronic manner during 9th (from 8 a.m.) and 10th (to 3 p.m.) March 2022. Information about the manner of election will be send to faculty’s e-mail addresses of authorised voters. Elections follow Volební řád AS FEL ČVUT v Praze (Electoral Code of Academic Senate of FEE CTU in Prague, https://fel.cvut.cz/cz/rozvoj/AS-vol-rad.pdf). Ten student senators (5 till the end of 2022, 5 till the end of 2023) and thirteen academic staff senators will be elected (till the end of 2024).

Questions for the candidates can be asked on TEAMS in team „Kandidáti do AS FEL“ (how-to).

 

Formal requirements of candidature to the AS FEE:

Compulsory data to be stated in candidatures:
 1. Name of the candidate.
 2. Relation to the faculty (student / employee)
 3. Faculty e-mail address.
 4. Explicit consent with the candidature to the AS FEE (required formulation is following: „Se svou kandidaturou do AS FEL souhlasím.“), signature of the candidate and the date of handing over the candidature.
Other recommendations for the candidatures:
 1. Paper format A5 landscape, photo in the upper left corner (ca 5 x 7 cm), name of the candidate right to it; name of the study programme and year of study.
 2. Brief description of the candidate's programme. More details can present on the internet.
 3. Date of handing over the candidature, consent and the signature in lower part.

In the case of formal shortcomings on the candidate, it will be possible to remove them on the basis of the Electoral Commission's instructions.

Electoral committee: Božena Mannová, Jakub Svatoš, Petr Ryšavý and Jiří Cejp.

Za obsah odpovídá: Ing. Jan Koller, Ph.D.