Uznávání předmětů z předchozího studia

Aktualizováno Vyhláškou č. 12/2015

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 13/2013 (aktualizace vyhlášky č. 15/2011)

Č.j.: 1885/13922/2013/Ši

Zkoušky či zápočty starší pěti let není možné v žádném případě uznat (viz Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT, čl. 13, odst. 10).

 1. Student neúspěšně ukončil předchozí studium na FEL či jiné fakultě či vysoké škole:
  • je opětovně zapsán na stejný program:
   1. Student si vyplní žádost o uznání předmětů hodnocených známkou A-C ve stupnici A-F (nebo známkou 1-2 ve stupnici 1-4) či zakončených zápočtem a předá ji své studijní referentce;
    • tyto předměty se uznají (absolvované předměty hodnocené známkou D nebo E ve stupnici A-F nebo známkou 3 ve stupnici 1-4 se neuznávají, proto je zbytečné o jejich uznání žádat).
   2. Není třeba žádné stanovisko katedry!
  • v ostatních případech
   1. Student si vyplní žádost o uznání předmětů hodnocených známkou A-C ve stupnici A-F (nebo známkou 1-2 ve stupnici 1-4) či zakončených zápočtem a předá ji své studijní referentce.
    • Absolvované předměty hodnocené známkou D nebo E ve stupnici A-F nebo známkou 3 ve stupnici 1-4 se neuznávají, je zbytečné o jejich uznání žádat.
   2. V případě, že student žádá o uznání absolvovaného předmětu za předmět s jiným kódem, z jiné fakulty či vysoké školy, vyžádá si stanovisko vedoucího příslušné katedry FEL (dadá sylabus předmětu) garantujících jednotlivé předměty; u předmětů s týmž kódem není třeba stanovisko vedoucího katedry.
   3. Poté student předá vyplněnou žádost své referentce, konečné rozhodnutí činí proděkan.
 2. Student přestupuje z programu na program v rámci FEL nebo přestupuje na FEL z jiné fakulty
  1. Student si vyplní žádost o uznání předmětů.
  2. Uznávají se všechny povinné předměty se shodným kódem s předměty v téže roli v novém programu, není tedy třeba je uvádět do žádosti.
  3. Do žádosti student uvede pouze předměty s jiným kódem či z jiných fakult, jež žádá uznat v roli povinných předmětů nového programu, a s touto žádostí navštíví vedoucí kateder FEL garantujících jednotlivé předměty.
   • Ostatní předměty absolvované v předchozím programu budou v novém programu uznány v roli volitelných předmětů automaticky a o jejich uznání není třeba žádat.
  4. Vedoucí katedry, resp. garant předmětů doporučí (nebo nedoporučí) uznání předmětů či stanoví podmínky uznání.
  5. Poté student předá vyplněnou žádost své referentce, konečné rozhodnutí činí proděkan.
 3. Student úspěšně ukončil jedno studium
  1. Student si vyplní žádost o uznání předmětů a s touto žádostí navštíví vedoucí kateder FEL, které garantují jednotlivé předměty.
  2. Vedoucí katedry, resp. garant předmětů doporučí (nebo nedoporučí) uznání předmětů či stanoví podmínky uznání.
  3. Celkový počet uznaných kreditů z předchozího studia je vždy posuzován individuálně a nesmí překročit 40 % požadovaných kreditů pro úspěšné absolvování studijního programu na FEL.
  4. Takto vyplněnou žádost předá student své referentce, konečné rozhodnutí činí proděkan.
 4. Uznávání předmětů absolvovaných v celoživotním vzdělávání
  1. Student si vyplní žádost o uznání předmětů.
  2. Poté student předá vyplněnou žádost své referentce, konečné rozhodnutí o uznání učiní proděkan, a to do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení aktuálního studia.
  3. Není třeba žádné stanovisko katedry!

Praha 25. 10. 2013

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan
doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., v. r., proděkan


Upraveno v souladu se SZŘ ČVUT platným od 1. 10. 2017.


Procesní portál Procesní diagramy