Stipendijní program Německé spolkové nadace pro životní prostředí pro Střední a Východní Evropu (MOE-Austauschstipendienprogramm der DBU)

Německá spolková nadace pro životní prostředí - DBU (www.dbu.de) vypisuje každý rok stipendia pro kvalifikované absolventy vysokých škol ve Střední a Východní Evropě, zaměřených na studium různých oblastí tvorby a ochrany životního prostředí. Žádost je od roku 2020 možné podávat ve dvou termínech – vždy 5.9. a 5.3.

Stipendijní program podporuje 6 – 12 měsíční pobyty na německých odborných pracovištích: na vysokých školách, v podnicích, výzkumných ústavech, nevládních organizacích, úřadech apod. Místo stipendijního pobytu si mohou zvolit sami žadatelé nebo ho zajistí DBU dle zvolené odborné oblasti/odborného záměru žadatele. Pro zajištění potřebné úrovně znalostí německého jazyka začíná stipendijní pobyt 4týdenním intenzivním jazykovým kurzem, který zajišťuje DBU a probíhá v malých mezinárodních skupinách v Osnabrücku.

Výše stipendia: 1350 € měsíčně

Zahájení stipendia: zpravidla únor a srpen

DBU hradí kromě měsíčního stipendia také náklady na pojištění, související s pobytem v SRN, i na intenzivní jazykový kurz němčiny v Německu.

Podmínky, které musí splnit uchazeč o stipendium:

 • absolvent VŠ v ČR
 • státní příslušník ČR
 • trvalé bydliště v ČR
 • nadprůměrné závěrečné známky (dobrý až velmi dobrý)
 • titul (Master, Magister, Ing.; bakalář není dostačující)
 • studium dokončil před méně než 5 lety
 • téma, kterému se chce uchazeč v rámci stipendia věnovat, musí být úzce spojeno s životním prostředím a musí být aktuální z pohledu ČR či celé EU
 • alespoň základní znalost německého jazyka, kterou musí prokázat při zahájení stipendia
 • podání přihlášky do stipendijního programu v německém nebo anglickém jazyce
 • v případě vyzvání ze strany DBU k osobním pohovorům, prezentace tématu v německém nebo anglickém jazyce
 • německý projektový partner nebo hostitelská organizace nemusí být určena v termínu podání přihlášky, nicméně minimálně k pohovoru je výhodou.

Pokud uchazeč tyto podmínky splní, zaregistruje se v elektronickém systému podávání přihlášek a přihlášku zpracuje v tomto systému včetně všech požadovaných příloh https://www.dbu.de/2587.html.

Žádost o stipendium se předkládá do termínu, uvedeném vždy na https://www.dbu.de/2587.html a musí kromě vyplněné Online-přihlášky v německém či anglickém jazyce obsahovat i požadované přílohy v češtině a v NJ či AJ (stačí vlastní překlad)

 • návrh odborného záměru, kterým se chce žadatel zabývat v rámci stipendijního pobytu, v členění a rozsahu dle pokynů v On-line přihlášce
 • fotografie
 • životopis s popisem zájmů a vlastní profesní perspektivy, publikační činnost, výzkumné úkoly, projekty
 • dokumenty - doklad o absolvování státní závěrečné zkoušky včetně známky za diplomovou práci v ČJ a NJ nebo AJ (může být předložen dodatečně, nejpozději do termínu přijímacího pohovoru)
 • doporučení školitele nebo nadřízeného v ČJ a NJ nebo AJ

Pokud má uchazeč dotazy nebo potřebuje pomoci, kontaktuje zastoupení DBU v ČR či SR. Před zpracováním přihlášky je vhodná konzultace záměru/projektu na zastoupení DBU v ČR či SR.

Vybraní uchazeči budou DBU písemně pozváni k přijímacímu pohovoru, který se koná na podzim.

Od žadatelů se vyžaduje alespoň základní znalost německého jazyka a schopnost prezentace projektu v němčině nebo angličtině, komunikace v místě pobytu může být v angličtině. Žádat o stipendium nelze opakovaně.

Aktuální termíny, informace, i formuláře najdete na https://www.dbu.de/2587.html (MOE-Ausstauschtipendienprogramm mit Tschechien).