Za docentem Václavem Žaludem

Katedra radioelektroniky ztrácí odchodem doc. Ing. Václava Žaluda, CSc. významného spolupracovníka a dobrého člověka.

Doc. Žaluda znají tisíce těch, kteří se zabývají radiotechnikou jako profesionálové, nebo ji mají jako koníčka. Mnoho jich prošlo nejen jeho předměty na elektrotechnické fakultě ČVUT, ale také se s ním setkali na odborných přednáškách pro zvýšení kvalifikace pracovníků v podnicích, na konferencích a seminářích pořádaných různými vědeckotechnickými společnostmi a organizacemi. Snad nejvýznamnější byla jeho aktivní činnost v přípravném výboru konferencí Radiokomunikace pořádaných každoročně po 30 let pardubickou společností UNIT (dříve pod hlavičkou ČSVTS). Jeho příspěvky na těchto konferencích se vyznačovaly aktuálností, pro posluchače byly přínosem a byl o ně vždy ohromný zájem.

Doc. Žalud byl činný i v mnoha dalších odborných skupinách a komisích.

Se značným zájmem se setkalo jeho osm knih. K rozvoji radiotechnického oboru přispěl desítkami časopiseckých publikací (mj. v časopisech AEŰ a Electronic Engineering), překladem dvou publikací knižních a konečně i spoluautorstvím knihy vydané v zahraničí.

Jeho život byl cele spojen s prací na škole. Vystudoval na fakultě slaboproudé elektrotechniky dislokované v Poděbradech. V r. 1960 se stal na této fakultě asistentem, o tři léta později asistentem odborným. I přes strukturální změny slaboproudého oboru pracoval na pracovištích, která později přešla v katedru radioelektroniky fakulty elektrotechnické v Praze. V r. 1970 obhájil titul kandidáta věd, prošel řádným habilitačním řízením a v r. 1980 byl jmenován docentem.

Pedagogická činnost doc. Žaluda byla zpočátku zaměřena na radioelektronické obvody a na techniku rádiových přijímačů a vysílačů. Spolu s prof. Eichlerem, CSc. se aktivně podílel na modernizaci výuky a vybudoval v sedmdesátých létech minulého století předmět Radioelektronická zařízení, samostatně potom připravil předměty Rádiové přijímače, Přenosy multimediálních signálů a další. Později se věnoval problematice radiokomunikačních systémů a po roce 1990 pozemní mobilní komunikaci. V roce 1996 zavedl na FEL do výuky zcela nový předmět Mobilní komunikace. V posledních letech sledoval vývoj tohoto oboru v rámci mobilních systémů čtvrté a páté generace (4G/5G) a nastupujícího Internetu věcí (IoT).

Na základě konkurzního řízení se v r. 1990 stal doc. Ing. Václav Žalud, CSc. vedoucím katedry radioelektroniky FEL ČVUT v Praze a tuto funkci zastával až do r. 1994. Současně začal vykonávat také další funkce na FEL ČVUT i jinde. Od r. 1990 po řadu následujících let byl např. předsedou komisí pro diplomní obhajoby na FEL Praha, na TU Bratislava a na TU Košice. V roce 2006 byl jmenován předsedou Dozorčího výboru Českého metrologického institutu. V roce 1994 mu byl udělen titul „Fellow of the Institution of Electrical Engineers“.

Doc. Žalud byl v neustálém kontaktu s různými odbornými institucemi zaměřenými na radioelektroniku, s nimiž řešil řadu výzkumných projektů. Zejména šlo o výzkumné ústavy TESLA VÚST a TESLA VÚVET, Ústav radiotechniky a elektroniky ÚRE ČSAV a další. Řada jeho projektů byla řešena v rámci projektů GA ČR a GA VŠ.

Obnovil pravidelné vydávání v r. 1992 prakticky zaniklého časopisu Slaboproudý obzor. V letech 2001 až 2010 zastával funkci jeho šéfredaktora.

V letech 2012 až 2014 zorganizoval doc. Ing. V. Žalud, CSc. v rámci celoživotního vzdělávání kurz „Moderní rádiová komunikace“, a v letech 2015 až 2017 kurz „Rádiové komunikační systémy páté generace (5G)“. Obě tyto akce vzbudily velký zájem domácí odborné veřejnosti a zaznamenaly její velkou účast, přesahující stovky účastníků. Významná byla například hromadná účast zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu a odborníků firmy Rohde&Schwarz Vimperk.

Ve volných chvilkách, kterých nebylo mnoho, se věnoval myslivosti jako člen mysliveckého sdružení v Rokytovci. Jen pozorný posluchač mohl z rozhovorů s ním vycítit jeho zájem o housle a houslovou hru, kterou v soukromí provozoval.

Jeho osobní, lidské a odborné kvality budeme postrádat.

Čest jeho památce.