Výzva na projekty pro propagaci a podporu studia na FEL pro rok 2023

Projekty budou zaměřeny především na uchazeče o studium v bakalářských programech, ale i na zájemce o studium magisterské.

Projekty zacílené na naše uchazeče by měly proběhnout v první polovině roku 2023 v souvislosti s přijímacím řízením a dále pak pro přijaté studenty v době před zahájením výuky a v prvních týdnech zimního semestru v akademickém roce 2023/2024.

Projekty by měly především napomoci:

 • k získání většího počtu přihlášených kvalitních studentů na FEL
 • k zajištění zápisu přijatých studentů ke studiu
 • k vyšší průchodnosti studiem v 1. ročníku

Tematické okruhy:

 • propagace na středních školách v době podávání přihlášek
 • soutěže a jiné akce pro středoškoláky v době přijímacího řízení
 • akce a soustředění pro přijaté studenty (období do zahájení ak. roku)
 • zpřístupnění prostředí FEL zájemcům o studium i přijatým studentům
 • on-line kurzy pro středoškoláky i učitele, …

Projektová dokumentace (formulář pro podání):

 • očekávaný impakt
 • popis a harmonogram aktivit
 • požadované finanční prostředky, rozpočet
  • osobní náklady - mzdy, DPP
  • materiální náklady, služby, ..
  • stipendia
 • odhad počtu odpracovaných hodin, počtu oslovených uchazečů/studentů
 • součinnost fakulty (tisk propagačních materiálů, ...)

Vyhodnocení projektů proběhne po uzávěrce 31. ledna 2023 nejpozději v první polovině února 2023, úspěšným projektům bude přiděleno tzv. fisové číslo samostatného účtu.

Po skončení projektu řešitelé vypracují závěrečnou zprávu a budou vyzváni k přípravě krátké prezentace.

Návrhy projektů zasílejte (na formuláři ze zdrojové stránky, včetně podrobnějšího popisu projektu) nejpozději do 31. ledna 2023 na adresu jelinek@fel.cvut.cz

20. 12. 2022

Radovan Suk, vedoucí oddělení vnějších vztahů
Ivan Jelínek, správce agendy projektů