Ing. Václav Voráček a Ing. Antonín Krpenský získali ocenění od Hlávkovy nadace

Cena nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ je určena pro talentované studenty a studentky do 33 let, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru. Mezi šesti studenty z ČVUT, kteří 16. listopadu 2021 na zámku v Lužanech obdrželi ocenění za rok 2021 od nejstarší české nadace, byl i Ing. Václav Voráček z Fakulty elektrotechnické ČVUT. Ing. Antonín Krpenský, doktorand na katedře fyziky FEL ČVUT, byl navíc při stejné příležitosti vyznamenán Elektrotechnickou cenou prof. Ing. Daniela Mayera, DrSc., která je určena nejlepšímu studentovi elektrotechnických fakult ČR.

Ing. Václav Voráček, Strojové učení, FEL ČVUT

Ing. Václav Voráček absolvoval obor počítačové vidění v programu Otevřená informatika a je aktuálně v doktorském studiu na pracovišti Strojové učení. Už během studia měl dlouhodobě vynikající výsledky v pedagogické a zejména vědecké práci. Bakalářskou etapu ukončil s průměrným prospěchem 1,06, jako nejlepší z 254 studentů v ročníku. V magisterském studiu měl průměr 1.  Je velmi dobře hodnocen studenty i spolupracujícími učiteli, za což byl v r. 2021 oceněn Cenou děkana. Jeho bakalářská práce Graph Theory and Quantum Structures vyústila ve dvě publikace v impaktovaných časopisech a byla oceněna mj. cenou děkana. Diplomová práce Combinatorial Methods in the Study of Quantum Structures má podobné ambice, jeden výsledek se připravuje k podání, ale druhý je již publikován. Řeší otevřený matematický problém starší, než je student sám. Vedoucí práce ji ve svém posudku navrhuje na další cenu. Kromě toho má Václav Voráček další časopiseckou publikaci v jiném oboru a několik konferenčních příspěvků. V Rektorysově soutěži 2019 se umístil druhý, ovšem jako student bakalářské etapy v kategorii vypsané pro magisterskou etapu. Zapojil se v grantových projektech GA ČR: Evoluce sekvenčního a strukturního prostoru terestriálních bílkovin, Učící modely pro úlohu hledání hustých korespondencí v obrazech, Hierarchické architektury pro rozpoznávání, Ortomodularita z různých pohledů a projektu Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd. Kromě toho se podílel i na činnosti dalších vědeckých týmů.

Ing. Antonín Krpenský, katedra fyziky, FEL ČVUT

Ing. Antonín Krpenský s vyznamenáním vystudoval bakalářský i magisterský studijní program Otevřené elektronické systémy (obor Vysokofrekvenční a digitální technika) na FEL ČVUT. V pořadí všech absolventů magisterského studia FEL ČVUT za rok 2020 se umístil jako třetí. V současné době studuje 2. ročník doktorského studijního programu Akustika na katedře fyziky

FEL ČVUT, plní termíny individuálního studijního programu a má výborný prospěch (ø 1,0). Za svou bakalářskou práci „Šíření jednorozměrných vln lokálně periodickým prostředím“ v roce 2018 a následně v roce 2020 za diplomovou práci „Popis a analýza elastických Loveho vln v nehomogenní izotropní vrstvě“ obdržel Cenu děkana. Antonín Krpenský se aktivně zapojil do výuky na katedře fyziky FEL ČVUT, s pozitivními hodnoceními ve studentské anketě a vedle toho vyučoval fyziku na Gymnáziu, Praha 9, Chodovická 2250. Z jeho výzkumné činnosti lze uvést členství v týmu projektu GAČR 18-24954S "Šíření akustických vln fononickými materiály a strukturami". Jako první autor připravil již během prvního roku doktorského studia dvě vědecké publikace pro uznávané impaktované časopisy a prokázal přitom mimořádnou schopnost a tvůrčí myšlení v oboru elektrotechniky.

Spolu s oceněním získávají laureáti nadační příspěvek ve výši 25 tisíc korun. Návrh na udělení ceny zasílají správní radě Nadace rektoři českých vysokých škol pražských a Vysokého učení technického v Brně. Oceněni byli také mladí talentovaní pracovníci Akademie věd České republiky.

Foto, zdroj: Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

Úplný přehled studentů ČVUT oceněných Hlávkovou nadací