Opustil nás prof. Caha, emeritní děkan fakulty

Ve věku 90 let zemřel emeritní profesor Českého vysokého učení technického prof. Ing. Zdeněk Caha, CSc., který spojil prakticky celý svůj profesní život s Elektrotechnickou fakultou ČVUT.


prof. Ing. Zdeněk Caha, CSc.

Profesor Caha zahájil své pedagogické působení na naší fakultě v roce 1954 pod vedením profesora Kouby jako asistent na pracovišti Ústavu elektrických pohonů a drah v Husově ulici. V letech 1963 až 1964 absolvoval postgraduální studium v Itálii na Universite degli Studi di Roma. V roce 1970 byl jmenován docentem a v roce 1979 profesorem pro obor Elektrické pohony a výkonová elektronika. Na fakultě působil postupně na katedře elektrických strojů, přístrojů a pohonů, později v letech 1986 až 1991 jako vedoucí katedry elektrotechnologie FEL ČVUT.

V rámci fakulty i ČVUT zastával řadu významných funkcí. Pracoval jako oborový proděkan pro obor Silnoproudá elektrotechnika, později jako proděkan pro zahraniční styky. V letech 1979 až 1985 působil jako prorektor ČVUT pro pedagogické záležitosti a v letech 1985 až 1990 byl děkanem Elektrotechnické fakulty ČVUT. Byl členem Vědecké rady FEL, Vědecké rady ČVUT a Vědecké rady Karlovy univerzity. V letech 1985 až 1990 pracoval jako předseda komise expertů pro tvorbu učebních plánů elektrotechnických fakult. Významně se podílel na vzniku moderních výukových zaměření na fakultě, mimo jiné zavedením mezioborového studia Automatizované technologické systémy, výukového předmětu Mikroprocesorová technika i vytvořením pracovní skupiny Elektronizace ve školství.

Své pedagogické působení zaměřil profesor Caha především na oblast elektrických pohonů. Byl autorem několika skript i spoluautorem celostátní vysokoškolské učebnice Elektrické pohony. Z dlouhé řady jeho studentů a aspirantů jsou dnes mnozí významnými pracovníky ve vědě a v průmyslu.

Profesor Caha se uplatnil i v průmyslu. Byl dlouholetým soudním znalcem pro elektrotechniku, členem Vědeckých rad Výzkumného ústavu silnoproudé elektrotechniky VÚSE Běchovice a ČKD Praha. Spolupracoval na řadě projektů s průmyslovými podniky a je nositelem desítek patentů. V roce 1997 založil a byl ředitelem společnosti ETS-C pro projektování a realizaci elektrických regulovaných pohonů. Nelze opomenout ani jeho působení v České matici technické, kde řadu let vykonával funkci předsedy.

Profesor Caha zanechal nesmazatelnou stopu v historii Elektrotechnické fakulty ČVUT i v mysli svých spolupracovníků a studentů.

doc. Ing. Jaroslav Žáček, CSc., 27. 12. 2021